Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach

Data zamieszczenia: 2023-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg
Bielska 9/11
09-400 Płock
powiat: Płock
24 364-01-20
sekretariat@mzd-plock.eu
https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 24 364-01-20
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja i bieżące utrzymanie elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach na terenie miasta Płocka w roku 2024
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach na terenie miasta Płocka tj. sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w 2024 roku.

CPV: 50232200-2, 50232000-0

Dokument nr: 2023/BZP 00536452, MZD.NZ.391.16.2023.MS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej w
niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna pod adresem ://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock i formularz Wyślij
wiadomość (dostępny na stronie postępowania). Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert. b)
sekretariat@mzd-plock.eu w sytuacjach awaryjnych np. awaria Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się
z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2.Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami
odbywała się tylko za pośrednictwem Platformy. 3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy. 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji dla Wykonawców. 5. Za datę przekazania (wpływu)oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie
przycisku,,Wyślij wiadomość", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.6. Zamawiający
rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie jednego z
formatów: .zip .7Z. 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
podpisów.8. Ofertę i oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul.
Bielska 9/11, 09-402 Płock, tel. 24 364 01 20, e-mail: mzd@mzd-plock.eu, dalej MZD;
Klauzula RODO - załącznik do SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_plock

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.NZ.391.16.2023.MS
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania elektrycznych urządzeń zlokalizowanych na drogach na terenie miasta Płocka tj. sygnalizacji świetlnych i aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w 2024 roku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50232200-2 - Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
50232000-0 - Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby:
a) Wykonawca wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej :
jedną usługę polegającą na konserwacji i utrzymaniu przez okres min. 11 miesięcy sygnalizacji świetlnych na minimum 35
obiektach (skrzyżowania, przejścia dla pieszych) w tym minimum 10 akomodacyjnych w ramach jednego zadania.
Wykonawca może wykazać spełnienie ww. warunku w ramach realizowanych (niezakończonych) świadczeń okresowych lub ciągłych.
W zakresie zadań nadal wykonywanych Wykonawca musi wykazać, iż na dzień składania ofert wykonał zakres wskazany
ww. warunkach.
b) Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
- 2 osoby posiadające kwalifikacje w zakresie konserwacji i obsługi bieżącej sterowników ruchu drogowego typu MSR i typu
MSR-2002 oraz dokonywania korekt programów, oraz
- 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacji kategorii E (eksploatacja) oraz
- 1 osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie obsługi i serwisu urządzeń do wideodetekcji.
Uwaga :
Jedna osoba może pełnić więcej niż 1 funkcję ze wskazanych w ppkt b).
2. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt. 1. a) musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną,
b) warunek określony w pkt 1. b) wykonawcy składający ofertę wspólną mogą spełniać łącznie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z załączonych lub
ogólnodostępnych dokumentów,
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej (w tym spółki cywilne) - pełnomocnictwo udzielone liderowi,
3)Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby- Załącznik nr 3 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów /jeżeli dotyczy/.
4) Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Załącznik Nr 4 - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( w tym spółki cywilne).
5) kosztorys ofertowy - załącznik nr 5
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej (w tym spółki cywilne) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2) Oferta składana przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta i spełniać następujące wymagania:
a) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
b) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (jeśli dotyczy) składa:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia osobno lub- pełnomocnik (umocowany do składania oświadczeń woli) w imieniu każdego z wykonawców osobno.
c) do oferty należy dołączyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
określone w projektowanych postanowieniach umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.