Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie testów instalacji elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie testów instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: N.E.T. Sp. z o.o
Dobra 26
60-595 Poznań
powiat: Poznań
600814580
pawel.cyrson@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182169
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 2 000,00 zł
Nr telefonu: 600814580
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Testy instalacji elektrycznej, terenowego samochodu o napędzie elektrycznym
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0737/21 - Wielozadaniowy, modułowy elektryczny pojazd terenowy z możliwością zasilania paliwami alternatywnymi

Część 1
Testy instalacji elektrycznej, terenowego samochodu o napęd

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie testów instalacji elektrycznej, terenowego samochodu o napędzie elektrycznym. Zakres zamawianych testów obejmuje:
- Badanie odporności na zwarcie zewnętrzne (UN ECE R100.3 Annex 9F)
Celem testu jest sprawdzenie działania zabezpieczeń baterii w sytuacji zwarcia elektrycznego jej terminali wysokiego napięcia. Wynik testu jest pozytywny, jeżeli wewnętrzne zabezpieczenia baterii (np. bezpieczniki) rozłączą prąd zwarciowy lub jeżeli nie wystąpi żadne z niebezpiecznych zjawisk (wyciek elektrolitu, pęknięcie obudowy, dymienie, ogień, wybuch) w czasie określonym przez procedurę.
- Badanie odporności na przeładowanie baterii (UN ECE R100.3 Annex 9G)
Test odporności na przeładowanie sprawdza działanie zabezpieczeń baterii w sytuacji nieograniczonego czasowo ładowania baterii maksymalnym dopuszczalnym prądem. Poprawne zachowanie urządzenia to rozłączenie prądu ładowania przez układ elektroniczny baterii w momencie przekroczenia bezpiecznych wartości parametrów elektrycznych baterii. W czasie testu nie może dojść do żadnego ze zjawisk niebezpiecznych (wyciek elektrolitu, pęknięcie obudowy, dymienie, ogień, wybuch).
- Badanie odporności na nadmierne rozładowanie (UN ECE R100.3 Annex 9H)
Test odporności na nadmierne rozładowanie sprawdza działanie układu BMS baterii przy nieograniczonym czasowo rozładowywaniu baterii. Poprawnym zachowaniem urządzenia jest rozłączenie przepływu prądu rozładowania przez układ elektroniczny baterii w momencie przekroczenia bezpiecznych wartości parametrów elektrycznych baterii. W trakcie testu nie może dojść do żadnego ze zjawisk niebezpiecznych (wyciek elektrolitu, pęknięcie obudowy, dymienie, ogień, wybuch).
- Badanie odporności na prąd przeciążeniowy baterii (UN ECE R100.3 Annex 9J)
W teście odporności na prąd przeciążeniowy sprawdzane jest zachowanie baterii w przypadku obciążenia baterii nadmiernym prądem (przekraczającym wartości dopuszczalne przez producenta). Po wykryciu nadmiernych wartości prądu obciążenia, układ BMS urządzenia powinien rozłączyć przepływ prądu. Jeżeli w czasie testu nie dojdzie do żadnego ze zjawisk niebezpiecznych takich jak: wyciek elektrolitu, pęknięcie obudowy, dymienie, ogień lub wybuch, wynik testu uznaje się za pozytywny.
- Uwagi:
Każdy test kończy się wykonaniem cyklu standardowego (pełne ładowanie, a następnie pełne rozładowanie baterii) opisanego w R100.3. Na zakończenie cyklu standardowego wykonuje się pomiar rezystancji izolacji zgodnie z procedurą opisaną w dodatku 5B do R100.3.
Kryteria akceptacji każdego testu stanowią, że podczas testu nie mogą wystąpić:
- wyciek elektrolitu;
- pęknięcie obudowy;
- odprowadzanie gazów przez zawór wyrównujący ciśnienie;
- ogień;
- wybuch.

CPV: 73430000-5

Dokument nr: 2023-35964-182169

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-12-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-12

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-12-13
Koniec realizacji
2023-12-28

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w następującym zakresie:
a) zmiany terminu realizacji umowy jeżeli jej wykonanie w terminie pierwotnie określonym jest niemożliwe z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, pod warunkiem, że zmiana taka wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest ona przez niego zawiniona,
- wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),
- wystąpienia siły wyższej (np. zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją,
- zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zmawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
- opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonania odbiorów lub opóźnień w realizacji zadań powiązanych,
- zawieszenia realizacji prac w przypadku wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o zawieszeniu realizacji prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia,
- wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili
zwarcia umowy,
- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/innych metod badawczych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,
przy czym zmiana terminu nastąpi odpowiednio do okresu trwania ww. przyczyn, które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty,
b) zmiany sposobu i terminu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Wyżej wymienione zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
3. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie Wykonawcy z wnioskiem do Zamawiającego, zawierającym uzasadnienie oraz ewentualne dowody na poparcie wniosku. Po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, Strony zawrą stosowny aneks w formie pisemnej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiada wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
W celu wykazania spełnienia warunku Oferent powinien wraz z ofertą złożyć Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wniosą wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Zamówienie nie może być udzielone:
a) podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, jak również osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w tym biorącymi udział w procesie oceny ofert, co polega w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na postawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576,
c) podmiotom, które podlegają wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853).
W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia Oferent powinien wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia:
- ,,Oświadczenie o braku powiązań" zgodnie z załącznikiem nr 2
- ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania", zgodnie z załącznikiem nr 3.
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
testy instalacji elektrycznej, terenowego samochodu o napędzie elektrycznym

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-12-06
Data ostatniej zmiany
2023-12-06 18:39:56

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM I - Cena netto
Wartość punktowa = 100 x (cmin/ca)
cmin - najniższa cena netto za nabycie i dostawę całości zamówienia spośród złożonych ofert [PLN]
ca - cena netto za nabycie i dostawę całości zamówienia wskazana w analizowanej ofercie [PLN]

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Paweł Cyrson
tel.: 600814580
e-mail: pawel.cyrson@gmail.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.