Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa prefabrykowanej rozdzielni elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa prefabrykowanej rozdzielni elektrycznej

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku
ul. Mickiewicza 36
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
tel. 509-338-387
pec@pultusk.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 509-338-387
Termin składania ofert: 2023-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup i dostawa prefabrykowanej rozdzielni elektrycznej TL-SZR dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o."
Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa prefabrykowanej rozdzielni elektrycznej TL-SZR zgodnie z OPZ przygotowanym na oddzielnym załączniku.

Dokument nr: ZO/4/2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.12.2023r. do godz. 12:00

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia ofert:

Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowane w formacie PDF dokumenty, o których mowa w pkt. 11 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem poczty mailowej - pod adresem: pec@pultusk.pl do dnia 12.12.2023r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 12.12.2023r. - 20.12.2023r.

Wymagania:
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto
Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
Wymagania jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: Nie dotyczy.
Warunki gwarancji: Minimum 24 miesiące.
Opis sposobu obliczenia ceny: Cena- należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (dz. U. poz. 915). Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczanego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi wterminie składania ofert (dotyczy płatnikówpodatku VAT). Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty polski).

- Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, będące w zakresie umownym po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi zaoferowana tylko jedna cena. Wszelkie miejsca w ofercie, w których musi być zaoferowana tylko jedna cena. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.

Kompletna oferta musi zawierać:

Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi zał. nr 2 do zapytania ofertowego).
Oświadczenie o którym mowa w pkt. 16.
Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: dotyczy
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty e-mail.

Termin związania ofertą: 30 dni.
Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Uwagi:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95.46.WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pułtusku z siedziba w Pułtusku 06-100, ul. Mickiewicza 36, REGON: 130197766, NIP: 568-100-16-63

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PEC Pułtusk Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem: iod.pec@pultusk.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia na Zakup agregatu prądotwórczego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku, nr postępowania ZO/4/2023, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postepowania, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art. 78 ust 1 ustawy Pzp. Przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikającyz przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanymz udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/ Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana danych dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu: Dariusz Stefański tel. 509-338-387

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.