Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Bielice
ul. Bielice 2
88-330 Gębice
powiat: mogileński
tel. 52 3025563
mow.bielice@powiat.mogilno.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Gębice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 3025563
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest zakup i dostarczenie przedmiotów i urządzeń w ramach projektu pn. ,,Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie nowych, nieużywanych przedmiotów
i urządzeń, tj.:
1. Sprzęt do siłowni wewnętrznej - zestaw do ćwiczeń siłowych - 1 komplet
2. Rowery - 6 sztuk
3. Kaski ochronne do rowerów - 6 sztuk
4. Stół wielofunkcyjny do gier - 1 sztuka
5. Oczyszczacz powietrza z ozonowaniem - 1 sztuka
6. Zestaw do ping-ponga - 1 sztuka
7. Rower stacjonarny - 1 sztuka
8. Pufy relaksacyjne - 4 sztuki
9. Głośnik do celów relaksacyjnych - 2 sztuki

Otwarcie ofert: otwarcie ofert 12.12.2023 r. godz. 10.15.

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Bielice
ul. Bielice 2
88-330 Gębice
tel. 52 3025563
dopisek na kopercie: ,,Zakup w ramach projektu pn. ,,Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", cz. 4.
Sekretariat MOW Bielice lub na adres mow.bielice@powiat.mogilno.pl

Termin złożenia oferty do 13.12.2023 r. godz. 10.00,

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:

7 dni od udzielenia zamówienia.

Wymagania:
II. Opis planowanych działań:

1.
Planowany jest zakup wraz z dostawą przedmiotów i urządzeń w ramach projektu ,,Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach Osi Priorytetowej 9 solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.4.2 Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt przedmiotów i urządzeń do siedziby Zamawiającego, tj. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Bielice 2
88-330 Gębice

2.
a) Koszty dostawy przedmiotów i urządzeń ponosi Wykonawca.
b) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym rozeznaniu cenowym.
c) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze wskazanymi w ww. dokumencie zasadami.

3.
3a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
3b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
3c) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego.
3d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego lub jego części, gdy cena oferty przekroczy budżet zaplanowany na realizację przedmiotu zamówienia.

4. Warunek w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.).

V. Oferty powinny zawierać:
- wypełniony Formularz ofertowy,
- wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, wskazujący na prowadzenie działalności statutowej w zakresie objętym zapytaniem ofertowym - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Uwagi:
IV. Główne kryteria wyboru oferty:

1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej (PES). Podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:
a) spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie a dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2023 r., poz, 802),
b) jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a. CIS i KIS,
b. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo- wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 r., poz. 100),
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571),
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych działające w oparciu o ustawę dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021 r., poz. 648 z późn. zm.),
e) koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2023 r., poz. 1179),
f) zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r., poz. 100).
Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu, itp., wystawionego nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający wymaga, aby oferent - PES wykazał się posiadanym doświadczeniem w zakresie świadczenia usług lub dostaw odpowiadających swoim rodzajem usługom lub dostawom określonych treścią z opisu przedmiotu zamówienia /Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.

3.
3a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
3b. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
3c. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego.
3d. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego lub jego części, gdy cena oferty przekroczy budżet zaplanowany na realizację przedmiotu zamówienia.

5. Klauzula informacyjna RODO
Niniejszym realizujemy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W - og6lne rozporządzenie o ochronie danych:
Kto jest administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych?
6. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach (dalej
,,Zamawiający"). Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Bielice 2, 88-330 Gębice, e-mailowo: mow.bielice@powiat.mogilno.pl ,telefonicznie 52 3025563.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych? Należy napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych.
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych: Sebastian Kopacki; adres: PARTNER-SYSTEM, ul. Albatrosa 29, 86-005 Murowaniec, e-mail: kopacki@partnersystem.info.
Skąd mamy Pana/Pani/Państwa dane? Otrzymaliśmy je z Pana/Pani/Państwa oferty.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani/Państwa danych osobowych przez Zamawiającego? Przetwarzamy Pana/Pani/Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji niniejszego zam6wienia, w tym do kontaktowania się z Panią/Panem/Państwem w celu realizacji zamówienia, jak również w celu archiwizacyjnym.
Czy muszą podać nam Pan/Pani/Państwo swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Pana/Pani/Państwa następujących danych osobowych, aby móc zrealizować zamówienie z Panem/Panią/Państwem: nazwę (firmę) - imię i nazwisko w przypadku wykonawcy będącego osoba fizyczną, adres wykonawcy, adres e-mail, imię i nazwisko osoby wyznaczonej przez Panią/Pana/Państwa do kontaktu. Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pan/Pani/Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować zamówienia z Panem/Panią/Państwem umowy. Jeśli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/Pani/ Państwa podania innych niezbędnych danych, np. względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana/Państwa danych jest dobrowolne.
Jakie ma Pan/Pani/Państwo uprawnienia wobec Zamawiającego w zakresie przetwarzania danych? Gwarantujemy prawo dostępu do Pana/Pani/Państwa danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Z uprawnień tych może Pan/Pani/Państwo skorzystać w odniesieniu do żądania sprostowania danych - zauważysz, że Pan/Pani/Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne, lub zostaniesz wezwany przez Zamawiającego do ich sprostowania.
Ma Pan/Pani/Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Twoich Dantych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Pana/Pani/Państwa dane osobowe?
Dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług droga elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze. Możemy przekazać Pana/Pani/Państwa dane osobowe organom publicznym, kontrolnym, każdemu kto skorzysta z prawa dostępu do informacji publicznej, a także na wystąpienie o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jak długo przechowujemy Pan/Pani/Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Pana/Pani/Państwa dane osobowe przez czas realizacji zamówienia przez Pana/Panią/Państwa, a także po jego zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z realizacją zamówienia, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia lub okres wynikający z innych przepisów prawa lub zawartych umów.

Czy przekazujemy Pan/Pani/Państwa Dan do Państw spoza europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Pana/Pani/Państwa dane osobowe automatycznie (w tym profilowanie) w sposób wpływający na Pan/Pani/Państwa prawa?
Pan/Pani/Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
7. Kryterium wyboru oferty: CENA - 100%.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.