Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Uszczelnienie mocowania konstrukcji sond pomiarowych oraz galerii na dachu zbiorników

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Uszczelnienie mocowania konstrukcji sond pomiarowych oraz galerii na dachu zbiorników

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach
ul. Bielska 2a
09-412 Nowe Proboszczewice
powiat: płocki
tel.: 243675263, fax.: 243675262
proboszczewice@elewarr.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowe Proboszczewice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 243675263, fax
Termin składania ofert: 2023-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE (Zapytanie)
na uszczelnienie mocowania konstrukcji sond pomiarowych oraz galerii na dachu zbiorników fi 19
w elewatorze zbożowym w Wąbrzeźnie
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie mocowania konstrukcji sond pomiarowych oraz galerii
na dachu zbiorników fi 19 w elewatorze zbożowym w Wąbrzeźnie.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres prac do realizacji oraz wymagań dla
Wykonawcy został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.
2.3. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia trzy letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady.
2.4. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu
zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani),
w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar
samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia,
wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.12.2023 r. o godz. 11:00
Proboszczewicach.
w siedzibie Oddziału w Nowych

Składanie ofert:
8. Sposób i termin składania ofert
8.1. Ofertę należy złożyć listownie (liczy się data wpływu oferty) lub osobiście w siedzibie Oddziału w Nowych
Proboszczewicach, Ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice.
8.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty przez Wykonawcę
spowoduje, iż oferty takie zostaną odrzucone.
8.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na uszczelnienie mocowania
konstrukcji sond pomiarowych oraz galerii na dachu zbiorników fi 19 w elewatorze zbożowym w
Wąbrzeźnie, nie otwierać przed: 21.12.2023 r. godz. 11:00". Na kopercie poza dopiskiem jw. należy
umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
8.4. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 21.12.2023 r. do godz. 10:00. Oferta złożona po terminie zostanie
zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
3. Miejsce i termin realizacji
3.1. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Wąbrzeźnie Ul. W. Kętrzyńskiego 121,
87-200 Wąbrzeźno.
3.2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.05.2024 r.

Wymagania:
4. Wizja lokalna
4.1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy chcący złożyć ofertę mają
obowiązek odbycia wizji lokalnej w Elewatorze Wąbrzeźnie, celem zapoznania się szczegółowego
z zakresem przedmiotu zamówienia, dokonania własnych pomiarów i wymiarowania oraz
prawidłowego, zgodnego ze stanem rzeczywistym oszacowania ceny za cały przedmiot zamówienia.
Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej będzie skutkowało jej odrzuceniem. Weryfikacja
dokonania wizji lokalnej przez danego Wykonawcę będzie dokonywana w oparciu o przesłane
zgłoszenie o którym mowa w pkt. 4.2 oraz rzeczywistą obecność danego Wykonawcy (lub jego
przedstawiciela) potwierdzoną złożeniem podpisu na liście obecności z wizji lokalnej.
4.2. Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail:
proboszczewice@elewarr.com.pl (z dopiskiem ,,WIZJA LOKALNA") wraz z podaniem danych
osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.
5. Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie może się ubiegać wykonawca, który spełnia następujące warunki:
Strona 1 z 51)w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie min. dwa (2) zamówienia, gdzie w
ramach każdego z tych zamówień były wykonywane prace naprawcze powierzchni
silosów/zbiorników stalowych.
2)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,
3)nie naruszył on obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu do składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami,
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców nastąpi wg formuły: ,,spełnia - nie spełnia".
6. Wymagane od Wykonawców oświadczenia oraz dokumenty
6.1. Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w tym o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 5,
sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania.
b) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem przedmiotu tych zamówień, dat
wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane (nazwa,
adres i telefon) - sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do
Zapytania.
c) Dowody określające należyte wykonanie zamówień uwzględnionych w wykazie, o którym
mowa w lit. b powyżej. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, określające czy te zamówienia
zostały wykonane należycie, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest w
stanie uzyskać takich dokumentów, inne odpowiednie dokumenty - dla wykazywanych
zamówień.
d) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
(UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).
e) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w lit. d powyżej - pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
f) Specyfikacje techniczne materiałów tj. uszczelniaczy i farb, jakie wykonawca zastosuje do
realizacji przedmiotowego zamówienia.
6.2. Wszystkie wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
6.3. W przypadku nie złożenia jakiegokolwiek z wymienionych w pkt 6.1 dokumentów lub złożenie
dokumentów zawierających błędy lub niekompletnych lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie
np. brak potwierdzenia kopii przez uprawnione osoby do reprezentacji wykonawcy, Zamawiający
może wezwać Wykonawcę jednorazowo, w zakresie danego rodzaju dokumentu, do jego
uzupełnienia. Brak uzupełnienia dokumentu spowoduje odrzucenie oferty danego Wykonawcy.
7. Wymagania dotyczące oferty
7.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do Zapytania i złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu.
7.2. Musi być czytelna i odpowiadać treści Zapytania.
7.3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik
Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania
Strona 2 z 5Wykonawcy i występowania w jego imieniu lub pełnomocnictwo szczególne do reprezentowania w
niniejszym postępowaniu.
7.4. Oferta powinna zawierać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem
stawki podatku VAT oraz ceną brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
7.5. W zaoferowanej cenie należy ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją
zamówienia naliczone zgodnie z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami oraz
wszystkie koszty wynikające z zapisów Zapytania wraz z jego załącznikami, bez których realizacja
przedmiotu zamówienia byłaby niemożliwa.
7.6. Nie dopuszcza się w Zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizacje
jedynie części przedmiotu zamówienia. Oferty takie będą odrzucone.
10. Zasady i tryb wyboru oferty
10.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
10.2. Oferty oceniane będą wg kryterium najniższej ceny netto tj. oferta z najniższą ceną zostanie uznana
za ofertę najkorzystniejszą.
10.3. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. W przypadku złożenia takich samych cen
ofert dodatkowych Zamawiający unieważni postępowanie.
10.4. Zamawiający poprawi w ofercie wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie oraz inne omyłki
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
10.5. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostanie unieważnione.
10.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od Wykonawcy wszelkich wyjaśnień treści złożonej
oferty, w tym w zakresie kalkulacji zaoferowanej ceny oferty.
10.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
10.8. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców o wyniku postępowania.
10.9. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu
najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Zamawiającego.
10.10. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
? zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
? nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Zapytaniu,
? została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Strona 3 z 5?
została złożona przez Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu,
? nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Zapytaniu.
10.11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę kolejnego Wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza.
11. Umowa i płatność za zamówienie
11.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, po
dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury VAT, protokołu odbioru
podpisanego przez obie strony w ciągu 14 dni od daty otrzymania tych dokumentów przez
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy.
11.2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania, zostanie
zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcom,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty.
12. Termin związania ofertą
60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
13. Udzielenie wyjaśnień dotyczących Zapytania
13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania kierując
zapytania na adres proboszczewice@elewarr.com.pl, nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytania zamieszczając treść
wyjaśnień na stronie prowadzonego postępowania.
13.2. W uzasadnionym przypadku przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować
treść Zapytania oraz dokonać zmiany terminu składania ofert.
13.3. O każdej zmianie Zapytania czy terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi niezwłocznie
na stronie prowadzonego postępowania.
14. Pozostałe informacje
14.1. Zamawiający informuje, że w zakresie udzielania zamówień nie podlega obowiązkowi stosowania
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.),
a uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przywołanej
ustawie.
14.2. Zamawiający bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia postępowania lub
przedłużyć termin do składania ofert.
14.3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
14.4. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia
postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania,
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
14.5. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Zamawiającego. Zamawiający nie ma
obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert złożonych w postępowaniu.
14.6. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233), co do których
Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępniane,
muszą być oznakowane klauzulą: ,,nie udostępniać - informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa" i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.
Strona 4 z 514.7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w
związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zmawiającego.
14.8. Uczestnicy niniejszego postępowania zobowiązują się do przestrzegania wymagań
w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), uwzględniając treść Załącznika nr 6
do Zapytania, dotyczący przestrzegania wymagań w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Kontakt:
13.4. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
? Robert Polcyn tel.: 691958043, e-mail rpolcyn@elewarr.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.