Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług koparko - ładowarki oraz odwadnianie terenu zestawem igłofiltrów...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług koparko - ładowarki oraz odwadnianie terenu zestawem igłofiltrów podczas usuwania awarii sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gospodarka Komunalna w Celestynowie
ul. Regucka 5
05-430 Celestynów
powiat: otwocki
tel. 22 789-70-52
gospodarka.kom@celestynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Celestynów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 789-70-52
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Świadczenie usług koparko - ładowarki oraz odwadnianie terenu zestawem igłofiltrów podczas
usuwania awarii sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Celestynów
w 2024 roku".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koparko - ładowarką oraz odwadnianie
terenu zestawem igłofiltrów wraz z obsługą operatorską podczas usuwania awarii sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Celestynów.
Usługi będą polegały na wykonywaniu robót ziemnych oraz usług obniżania poziomu wody
gruntowej na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i prywatnych
znajdujących się na terenie Gminy Celestynów.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania zamówienia dysponować
minimum jedną koparko - ładowarką posiadającą możliwość wymiany łyżki (1 łyżka o
pojemności min. 0,25 m? oraz 1 łyżka ,,skarpowa" o szerokości min. 120 cm). Maszyna
budowlana powinna być dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych oraz spełniać
wszystkie aktualne normy prawne związane ze świadczoną usługą.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania zamówienia posiadać minimum
jeden agregat pompowy oparty o pompę membranowo-tłokową (wydajność max. 30 m3/h)
przeznaczony dla zestawów do 15 igłofiltrów (wysokość ssania do 9,0 m). Maszyna budowlana
powinna spełniać wszystkie aktualne normy prawne związane ze świadczoną usługą.
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania zamówienia dysponować osobą
posiadającą uprawnienia operatora maszyn roboczych (koparko - ładowarek) wydane przez
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Do prac ziemnych dopuszczona
będzie wyłącznie osoba posiadająca wskazane uprawnienia.
Maksymalna głębokość wykopów wynosić będzie do 3,0 m.
Każdorazowo o zastosowaniu zestawu igłofiltrów każdorazowo decyduje Zamawiający.8.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na drogach o nawierzchni
utwardzonej/nieutwardzonej tj. w miejscu wykonywanej usługi. Wykonawca zaopatrzy
operatora w narzędzia niezbędne do utrzymania porządku min. łopatę i szczotkę do
natychmiastowego usuwania z dróg zanieczyszczeń, spowodowanych przejazdem sprzętu
(przypadki obsypania się resztek materiału z opon czy łyżki ładowarkowej).
Wykonawca będzie w dyspozycji Zamawiającego 7 dni w tygodniu przez 24 godz. na dobę.
Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość świadczenia usług w okresie
wykonywania zamówienia.
Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi w ciągu 30 minut od momentu powiadomienia
(ustnego, pisemnego lub telefonicznego) przez przedstawiciela Zamawiającego o konieczności
przystąpienia do usuwania awarii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej (kable
energetyczne i telekomunikacyjne, sieć gazowa, kable - światłowody itp.) w trakcie
świadczenia usług. Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury
podziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych usług, zachowanie wszystkich norm
bezpieczeństwa. Wykonawca odpowiada również za ewentualne szkody w majątku własności
prywatnej i publicznej (ogrodzenie, budynki, mienie znajdujące się w obrębie świadczenia
usług itp.).
Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych
wypadków.
W przypadku nie podjęcia obowiązków ciążących na Wykonawcy lub w przypadku nie
wywiązywania się w sposób zgodny z warunkami określonymi przez Zamawiającego,
Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży
Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia.
Pojazdy, które będą używane podczas wykonywania przedmiotu zamówienia muszą być
prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny
błyskowy, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów i zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót.
Wykonawca będzie wystawiał faktury w okresach miesięcznych. Przed wystawieniem faktury
Wykonawca ma obowiązek wykonania zbiorczego protokołu ilości wypracowanych godzin,
który po potwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do jej wystawienia.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych stanowiących nie więcej niż 50 %
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówienia.

Dokument nr: ZP/ 30 /2023

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.1.
Ofertę zapakowaną i oznaczoną zgodnie z punktem 6 należy dostarczyć do siedziby
Zamawiającego tj. Gospodarka Komunalna w Celestynowie, Ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 13 grudnia 2023 r. godz. 10:00.
Oferty złożone po terminie, określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 stycznia 2024 r. - do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest w związku z obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia
z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych
w Gospodarce Komunalnej w Celestynowie.
WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY.
W celu wykazania się przez Wykonawcę spełnianiem warunków udziału w postępowaniu do
oferty załączyć należy:1)
2.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,
wiedza i doświadczenie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi na
podstawie wykazania przez Wykonawcę, że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na:
? świadczeniu usług koparko - ładowarki podczas usuwania awarii sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych o wartości minimum 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych)
? oraz co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą świadczeniu usług polegających na
odwadnianiu terenu zestawem igłofiltrów o wartości minimum 5.000,00 (pięć tysięcy
złotych)
wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, kwot, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz załączyć dowody potwierdzające
czy usługi zostały wykonywane lub są wykonywane należycie.
wykaz zaplecza technicznego dostępnego Wykonawcy sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na
podstawie wykazania przez Wykonawcę że dysponuje lub będzie dysponował w czasie
realizacji zamówienia
? minimum 1 (jedną) koparko - ładowarką posiadającą możliwość wymiany łyżki (1 łyżka
o pojemności min. 0,25 m? oraz 1 łyżka ,,skarpowa" o szerokości min. 120 cm),
posiadającą aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie OC,
? minimum 1 (jeden) agregat pompowy oparty o pompę membranowo-tłokową o
wydajności max. 30 m3/h.
wykaz osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem,
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego. Ocena
spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami
odpowiedzialnymi za świadczenie usług nastąpi na podstawie wykazania, że Wykonawca
dysponuje, lub będzie dysponował w celu realizacji zamówienia minimum 1 (jedną) osobą
posiadającą aktualne uprawnienia operatora maszyn roboczych (koparko - ładowarek)
opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę minimum 30.000 zł (trzydzieści tysięcy
złotych). W przypadku, gdy z treści polisy nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, do polisy
należy dołączyć dowód jej opłacenia.
Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w ust. 1, aktualne na dzień składania ofert.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.1.
Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego oraz podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji
Wykonawcy.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko
jedna cena.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie
postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność oryginałem
przez Wykonawcę.
Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisanej
przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy.
Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom oraz zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści zapytania
ofertowego niezbędny jest czas na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym zostaną
powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz informacja
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy
żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji złożonych ofert.
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najpierw
dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo
należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.
1.
Ceny jednostkowe zaproponowane w formularzu oferty powinny zawierać wszystkie 2.
VI.
zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia i nie
będą podlegać waloryzacji.
Wykonawca określi wartość cen jednostkowych w uwzględnieniem wszystkich kosztów
niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia wynikających wprost z zapytania
ofertowego oraz załączników do zapytania ofertowego oraz ujmie wszystkie inne koszty i
składniki w nich niezawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Podane w ofercie ceny muszą być wyrażone w PLN cyfrą.
Ceny muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada
zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w
górę).
Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z ilości
wykonanych usług oraz ich cen jednostkowych brutto podanych w ofercie Wykonawcy.
W celu porównania złożonych ofert Wykonawca obliczy porównawczą cenę ofertową brutto.
Wykonawca obliczy porównawczą cenę ofertową brutto z zastosowaniem cen jednostkowych
brutto poszczególnych pozycji usług oraz szacunkowej ilości tych usług do wykonania w
okresie realizacji zamówienia.
Porównawcza cena ofertowa brutto nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu
złożonych ofert w postępowaniu. Wartość faktycznie wykonanych usług zależeć będzie od
rzeczywistych potrzeb, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu.
Podana ilość usług jest wyłącznie wartością szacunkową (orientacyjną) przyjętą do celów
porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Środki, jakimi dysponuje Zamawiający na
realizację zamówienia zostaną określone w umowie i będą stanowiły maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być
konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza
się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBIORZE OFERTTY.
1.
Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie się kierował n następującym kryterium:
Cena - 100%
C= Cn/Cbx100x100%
gdzie:
C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Cn - oferowana najniższa cena oferty
Cb - oferowana cena w badanej ofercie
100 - wskaźnik stały
2.
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punków wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą
dokonywane z dokładności do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający przyzna zamówienia
Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punków.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę, ponosząc koszty jej przygotowanie i złożenia.
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie,
gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej.
Koperta powinna zostać oznakowana w następujący sposób:
GOSPODARKA KOMUNALNA W CELESTYNOWIE
ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów
oraz napis:
Oferta w postępowaniu na
,,Świadczenie usług koparko - ładowarki oraz odwadnianie terenu zestawem igłofiltrów
podczas usuwania awarii sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy
Celestynów w 2024 roku"
Nr postępowania ZP/ 30 /2023
Nie otwierać przez dniem 13 grudnia 2023 r., godz. 10:00
Koperta powinna także zawierać nazwę i adres Wykonawcy (dopuszcza się pieczątkę
Wykonawcy).
Wykonawca może przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem wyznaczonym do składnia ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak określa
pkt 6 oraz dodatkowo opisane zmiana lub wycofanie.
Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie
terminu składania ofert.
IX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY.
Jeżeli Wykonawca, którego ofertę wybrano, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki do unieważnienia postępowania.
Warunkiem, koniecznym ze strony Wykonawcy, do zawarcia umowy będzie dostarczenieZamawiającemu przed jej zawarciem nw. dokumentów:
1) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej ,,za
zgodność z oryginałem") umowy współpracy lub umowy konsorcjum - określającą w
szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron.
2) dokument potwierdzający, że osoba, która będzie pełniła funkcje operatora koparko -
ładowarki podczas wykonywania zamówienia posiada aktualne uprawnienia operatora
maszyn roboczych (koparko - ładowarka)
W przypadku niedostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów, o których mowa w
ust. 2 Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy z winy Wykonawcy i
dokona ponownego wyboru oferty zgodnie z ust. 1.

Uwagi:
X. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,Rozporządzenie", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5,
05-430 Celestynów
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z
wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1710 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1
stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z
przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.
zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga
tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom
zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty
mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w
postępowaniu.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy
lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
ani zmianą postanowień umowy.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
13. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w
protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o
którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Kontakt:
VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJACYM.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Strony mogą przekazywać sobie
faksem, za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy pod rygorem
nieważności musi być złożona na piśmie.
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami są: - Tomasz Bąk e-mail:
tbak@komunalna.pl tel. 603 116 134 w sprawach merytorycznych oraz Katarzyna Grzanka
e-mail: kgrzanka@komunalna.pl tel. 605 110 776 w sprawach proceduralnych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.