Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie remontów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie remontów

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Totalizator Sportowy Sp. z o.o
ul. Targowa 25
03-728 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: 22 518 22 00
przetarg702dzk2023@totalizator.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon: 22 518 22 0
Termin składania ofert: 2023-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU
Wykonywanie remontów na terenie Oddziału Totalizatora Sportowego w Krakowie
3. Opis Przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów na terenie Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Krakowie, mającego siedzibę przy Ul. Olszańskiej 5a, prowadzącego działalność na obszarze województwa małopolskiego i powiatu kazimierskiego w województwie świętokrzyskim. W ramach Przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie:
1) wykonywał roboty ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne i inne.
2) pełnił funkcję pogotowia interwencyjnego przez 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu.
3.2. Szczegółowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia zawiera Umowa.

Dokument nr: 702/DZK/2023

Specyfikacja:
Zaproszenie wraz z Załącznikami jest do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego (www.totalizator.pl/ współpraca/postepowania-przetargowe).

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 21.12.2023 r. do godz. 12.00.
8.1. Oferty można składać:
1) pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Ul. Targowa 25,
03-728 Warszawa, lub
2) drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1.5.
8.2. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:
1) składana w formie papierowej zostanie doręczona i odebrana przez Zamawiającego do dnia i godz. określonej jako ostateczny termin złożenia Oferty,
2) składana drogą elektroniczną wpłynie na skrzynkę Zamawiającego na adres e-mail wskazany
w Zaproszeniu i do dnia i godz. określonej jako ostateczny termin złożenia Oferty.
9.7. W przypadku składania Oferty w formie pisemnej:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zapieczętowanej pieczęciami firmowymi Wykonawcy, zatytułowanej:
Oferta
Przetarg nr 702/DZK/2023
Dostarczyć do: Andrzej Żuk
2) Wszelkie wymagane dokumenty muszą być złożone w oryginałach lub w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, z tym że Formularz oferty i oświadczenia Wykonawcy składane są wyłącznie w oryginale.
3) W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
9.8. W przypadku składania Oferty w formie dokumentowej lub elektronicznej:
1) Ofertę należy przekazać na adres e-mail wskazany w pkt 1.5. W tytule należy wpisać: ,,Oferta zaszyfrowana" i podać numer przetargu.
2) Zaleca się, aby Wykonawca przesłał informację o zamiarze złożenia Oferty drogą elektroniczną
z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym, co pozwoli zminimalizować ewentualne ryzyka techniczne związane z wykorzystaniem poczty elektronicznej do złożenia Oferty.
3) Oferta składana drogą elektroniczną może zawierać skany podpisanych dokumentów w formacie PDF lub dokumenty podpisane elektronicznie. W przypadku przesyłanych kopii podpis Wykonawcy potwierdza zgodność dokumentów z oryginałem.
4) Formularz oferty oraz inne dokumenty zawierające cenę Oferty powinny być zaszyfrowane (nie jest wymagane szyfrowanie pozostałych dokumentów). Szyfrowanie powinno być dokonane poprzez zabezpieczenie pliku hasłem zgodnie ze standardowymi funkcjonalnościami programów obsługujących pliki PDF. Hasła do szyfrowanych plików powinny składać się z od 10 do 12 znaków zawierających co najmniej jedną wielką i małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny (silne hasło).
5) Hasło do zaszyfrowanych plików Oferty powinno być przekazane w ciągu 30 minut po upływie terminu składania Ofert na adres e-mail wskazany w pkt 1.5. W przypadku wcześniejszego przekazania hasła Wykonawca traci prawo do zmiany Oferty.
6) Oferta złożona drogą elektroniczną podlega odrzuceniu, jeżeli:
a) Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu hasła do odszyfrowania Formularza oferty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 24 godz. przypadające na dni robocze liczone od upływu terminu składania Ofert,
b) przekazane hasło nie pozwala na odszyfrowanie Oferty,
9.9. Złożone Oferty są traktowane jako poufne i nie są udostępniane innym Wykonawcom z wyjątkiem informacji określonych w pkt 9.10.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia
4.1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach wskazanych w Umowie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Wymagania:
Istotne zasady obowiązujące w prowadzonym postępowaniu zakupowym określa Załącznik nr 1.
1.7. Zamawiający nie dopuszcza:
1) możliwości składania ofert częściowych,
2) możliwości składania ofert wariantowych.
1.8. Zamawiający dopuszcza:
1) możliwość udziału podwykonawców przy wykonaniu Przedmiotu zamówienia na zasadach określonych
w Umowie,
2) możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), w przypadku wyboru Oferty konsorcjum, lider konsorcjum, przed podpisaniem Umowy z Zamawiającym, przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowę konsorcjalną zawartą na piśmie określającą warunki ich współpracy przy wykonywaniu zamówienia).
3.3. Zamawiający informuje, że zawarta Umowa nie będzie umową na wyłączność uniemożliwiającą Zamawiającemu korzystanie z usług innych Wykonawców w analogicznym do Przedmiotu zamówienia zakresie.
3.4. Założenia do realizacji zleceń w ramach Umowy:
1) Umowa może być zawarta z więcej niż jednym Wykonawcą z zastrzeżeniem, że Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą Ofertę otrzyma największą liczbę zleceń.
2) Podział zleceń, którym będzie kierował się Zamawiający zależny jest od ilości Wykonawców, z którymi zostaną podpisane Umowy, a także będzie wynikał z zaproponowanych warunków cenowych i uwzględniał ocenę poprawności (zgodności ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami w tym zakresie)
i terminowości realizowanych zleceń, która będzie dokonywana na bieżąco, w okresie obowiązywania Umowy.
5. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu ich spełniania
5.1. O zawarcie Umowy może ubiegać się Wykonawca, który:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej obejmującej Przedmiot zamówienia.
2) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe realizowanie Umowy.
3) Zaakceptuje fakt, że formuła realizacji Przedmiotu zamówienia nie zakłada współpracy Zamawiającego na wyłączność oraz że na rzecz Zamawiającego działają/mogą działać w analogicznym zakresie inni Wykonawcy i Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.
4) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji Przedmiotu zamówienia i wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, licząc od terminu składania Ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie) w należyty sposób zrealizował, dla różnych kontrahentów lub tylko dla Zamawiającego, minimum 3 zamówienia obejmujące roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne, w tym 2 o wartości brutto minimum 10.000,00 zł każde oraz 1 o wartości brutto minimum 20.000,00 zł.
(w przypadku konsorcjum dopuszcza się łączenie potencjałów członków konsorcjum).
5) Dysponuje potencjałem technicznym i osobami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie:
a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) osobą posiadającą uprawnienia eksploatacyjne dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
(w przypadku konsorcjum dopuszcza się łączenie potencjałów członków konsorcjum).
6) Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł zgodnie
z warunkami Umowy.
7) Zaakceptuje bez zastrzeżeń warunki realizacji Przedmiotu zamówienia określone w Umowie.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania się przez Wykonawcę doświadczeniem osób trzecich.
5.3. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 5.1, będzie dokonywana ,,metodą spełnia lub nie spełnia",
w oparciu o dokumenty i oświadczenia dołączone do Oferty.

6. Wykonawcy ubiegający się o zawarcie Umowy zobowiązani są złożyć:
1) Formularz oferty, zgodnie ze wzorem przedstawionym w Załączniku nr 2;
2) odpis z KRS lub wydruk z CEIDG potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do występowania
w obrocie prawnym i uprawniony do prowadzenia działalności objętej Przedmiotem zamówienia
(w przypadku konsorcjum muszą być złożone dokumenty dla każdego z członków konsorcjum);
3) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Oferta będzie podpisana przez pełnomocnika (w przypadku konsorcjum należy złożyć pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, który będzie reprezentował pozostałych Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, a gdy nie zostało ono udzielone przez osoby wskazane we właściwym rejestrze, także pełnomocnictwa osób, które udzieliły umocowania liderowi konsorcjum - ciąg pełnomocnictw);
4) w przypadku konsorcjum - oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum z tytułu udziału w Postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;
5) oświadczenie, w Załączniku nr 4, o terminowym realizowaniu zobowiązań publicznoprawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz właściwych organów podatkowych - Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wybranego Wykonawcy przedstawienia aktualnych zaświadczeń wystawionych przez właściwy organ nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania Ofert;
6) oświadczenie o akceptacji formuły ,,nie na wyłączność" w Załączniku nr 4 (w przypadku konsorcjum oświadczenie składa lider konsorcjum);
7) oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4, o spełnieniu warunków określonych w pkt 5.1 wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków ujętych
w pkt 5.1 ppkt 4 - np. referencje, protokoły odbiorów, oraz w pkt 5.1 ppkt 5 - uprawnienia, potwierdzenia przynależności do izby samorządu zawodowego (w przypadku konsorcjum dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum);
8) oświadczenie, w Załączniku nr 4, że w przypadku dokonania wyboru jego Oferty ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymogami zawartymi w Umowie na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł;
9) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 5;
(w przypadku konsorcjum dokument składa każdy członek konsorcjum);
10) parafowany wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 7, na potwierdzenie akceptacji bez zastrzeżeń warunków realizacji Przedmiotu zamówienia (w przypadku konsorcjum Umowa musi być parafowana przez lidera konsorcjum).

7. Terminy wnoszenia pytań, składania i ważności Oferty, zmiany Zaproszenia.
7.1. Pytania o wyjaśnienie treści Zaproszenia należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt 1.5 w terminie do dnia 15.12.2023 r. do godz. 12.00. Pytania, które wpłyną po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.
7.3. Okres związania Ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu złożenia Oferty.
7.4. Wszelkie zmiany treści Zaproszenia i dokonywane przed upływem terminu składania Ofert oraz odpowiedzi na pytania (bez ujawniania źródła zapytania) zostaną umieszczone na stronie internetowej, o której mowa
w pkt 1.6. Odpowiedzi na pytania będą również niezwłocznie przekazane Wykonawcy, który je zadał.
8.3. Złożoną Ofertę można wycofać przed upływem terminu składania Ofert, zachowując prawo do złożenia nowej Oferty w wymaganym terminie, z zastrzeżeniem że prawo to nie przysługuje Wykonawcy, który złożył Ofertę drogą elektroniczną i przekazał hasło przed upływem terminu składania Ofert.
8.4. Oświadczenie o wycofaniu Oferty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, powinno być złożone przed upływem terminu składania Ofert, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1.5, w formie skanu lub oświadczenia z podpisem elektronicznym.
8.5. Nie jest możliwe wycofanie Oferty i wprowadzanie zmian w ofercie po upływie terminu składania Ofert.

9. Sposób przygotowania Oferty
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę obejmującą całość Przedmiotu zamówienia.
9.2. Oferta musi być złożona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, a Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego.
9.3. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9.4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
9.5. Nie jest dopuszczalne dokonywanie zmian w treści Załączników do Zaproszenia, z wyjątkiem uzupełnienia ich o wymagane dane.
9.6. Ofertę należy sporządzić i złożyć zgodnie z wymogami zawartymi w Zaproszeniu, w jednej z następujących form:
1) pisemnej,
2) dokumentowej jako skany podpisanych dokumentów,
3) elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, zaawansowanego podpisu elektronicznego lub podpisu wygenerowanego przy pomocy platform dedykowanych do uwierzytelniania podpisów.
9.10. Wykonawcom, którzy złożyli Oferty w terminie może zostać przekazana informacja o złożonych Ofertach obejmująca nazwy Wykonawców i ceny zawarte w Formularzach ofert.

10. Wymagania dotyczące wadium
Wadium w Postępowaniu nie jest wymagane.
11. Cena Oferty
11.1. Cena Oferty zostanie podana na Formularzu oferty, w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dla podanej większej liczby miejsc po przecinku, przyjmuje się dwa miejsca bez dokonywania zaokrągleń. Dla podanego jednego miejsca po przecinku lub braku cyfr po przecinku, przyjmuje się cyfrę zero
w odpowiednie miejsce.
11.2. Ceną Oferty jest:
1) Średnia ważona stawki roboczogodziny powiększonej o koszty ogólne i zysk oraz stawki roboczogodziny prac wykonywanych w ramach pogotowia interwencyjnego powiększonej o siedem stawek za 1 km dojazdu, powiększona o należny podatek VAT, obliczona zgodnie ze wzorem:
Cena Oferty = {{(R-g)+(R-g*%Kp)+[(R-g)+(R-g*%Kp)]*%Z}*0,3+(Rgpi+7*D)*0,7}+%VAT
gdzie:
Rg - oznacza oferowaną stawkę roboczogodziny netto,
%Kp - oznacza oferowany procent kosztów pośrednich,
%Z - oznacza oferowany procent zysku,
Rgpi - oznacza oferowaną stawkę roboczogodziny netto prac wykonywanych w ramach pogotowia interwencyjnego,
D - oznacza oferowaną stawkę za 1 km dojazdu do miejsca wykonywania prac w ramach pogotowia interwencyjnego z siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego w Krakowie i z powrotem,
% VAT - oznacza stawkę należnego podatku od towarów i usług w wysokości 23% (stawka VAT
w wysokości 23% zostaje przyjęta tylko do oceny Ofert).
Wykonawca poda w Formularzu oferty następujące składniki cenotwórcze, które będą stanowić podstawę do sporządzania kosztorysów ofertowych i powykonawczych dla robót realizowanych w okresie trwania Umowy:
- stawka roboczogodziny - Rg,
- wskaźnik narzutu kosztów pośrednich - %Kp (liczonych od Rg i S),
- wskaźnik narzutu zysku - %Z (liczony od Rg, Kp i S),
gdzie:
Rg - oznacza oferowaną stawkę roboczogodziny netto,
%Kp - oznacza oferowany procent kosztów pośrednich,
%Z - oznacza oferowany procent zysku,
S - oznacza koszt pracy sprzętu.
2) Stawka netto za jedną godzinę wykonywania robót w ramach pogotowia interwencyjnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3) Stawka netto za 1 km dojazdu do miejsca wykonywania prac w ramach pogotowia interwencyjnego
z siedziby Oddziału Totalizatora Sportowego w Krakowie i z powrotem.
11.3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę Oferty w taki sposób, aby Zamawiający nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia.

12. Zasady oceny i wyboru Ofert
12.1. Każda z Ofert spełniających wymagania formalne określone w Zaproszeniu, zostanie oceniona według kryterium Cena Oferty (Cx). Punkty za kryterium Cx będą liczone według następującego wzoru:
Cx
=
najniższa średnia ważona zaoferowana w Postępowaniu
x
100

średnia ważona Wykonawcy, którego Oferta jest oceniana

12.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która po spełnieniu wszystkich wymagań zawartych
w Zaproszeniu uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny Ofert.
12.3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.4. W przypadku gdy dwie lub więcej Ofert przedstawi taki sam bilans cen, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te Oferty, do złożenia Ofert dodatkowych, zawierających jedynie zmianę cen z zastrzeżeniem, że oferowane ceny nie mogą być wyższe od poprzednio oferowanych.
12.5. Zamawiający może wybrać Oferty wszystkich Wykonawców, z zastrzeżeniem pkt 3.4, którzy spełnią wymagania Zaproszenia i zaoferują ceny nie przekraczające założeń cenowych Zamawiającego.

13. Ochrona danych osobowych
13.1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowią Załącznik nr 5.
13.2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w imieniu Zamawiającego, w stosunku do wszystkich osób, których dane osobowe przekazał w związku z Ofertą i Umową, obowiązek informacyjny stanowiący Załącznik nr 5, jednocześnie wskazując siebie jako źródło pochodzenia danych osobowych oraz poinformować o zakresie przekazanych danych do Zamawiającego.

Kontakt:
Osobą do kontaktów z Wykonawcami jest: Andrzej Żuk - Przewodniczący komisji zakupowej, e-mail: przetarg702dzk2023@totalizator.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.