Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa usługa serwisowa dotycząca konserwacji, przeglądu, zabezpieczenia, napraw i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa usługa serwisowa dotycząca konserwacji, przeglądu, zabezpieczenia, napraw i usuwania awarii węzła i instalacji c.o. w budynkach

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-202 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel./fax 34 364 42 74/ 34 364 43 60, tel.: 0/34 36 44 251, tel.: 0/34 36 44 349
oddzial.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 34 364 42 7
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z treścią art. 44 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Kompleksową usługę serwisową dotycząca konserwacji, przeglądu, zabezpieczenia, napraw i usuwania awarii instalacji C.O. na rzecz Sądu Rejonowego w Częstochowie
ROZDZIAŁ 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Kompleksowa usługa serwisowa dotycząca konserwacji, przeglądu, zabezpieczenia, napraw i usuwania awarii węzła i instalacji c.o. w budynkach Sądu Rejonowego w Częstochowie:
a) przy Ul. Dąbrowskiego 23/35 - szczegółowy opis stanowi załącznik nr 2A
b) przy Ul. św. Rocha 90- szczegółowy opis stanowi załącznik nr 2B oraz 2B1
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Dokument nr: GSR.361-120/23

Otwarcie ofert: 7.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 12.00

Składanie ofert:
ROZDZIAŁ 7
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
7.1. Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej lub pisemnej, wg wyboru Wykonawcy do dnia 13.12.2023r. do godz.12.00 na adres e-mail: oddzial.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl
7.3. Oferty złożone u Zamawiającego po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Oferta składana elektronicznie winna być sporządzona jako dokument w formacie *.pdf i spakowana z rozszerzeniem *.zip, zaszyfrowany hasłem i przesłany w wyznaczonym terminie składania ofert, pocztą elektroniczną na adres e-mail: oddzial.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
ROZDZIAŁ 4
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024r.

Wymagania:
ROZDZIAŁ 5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 1-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) ;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne ,,G2 E/D" wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi certyfikaty autoryzacyjne serwisu Rosenberg Polska sp. z o.o. oraz Danfoss Polska sp. z o.o. do wykonywania prac serwisowo - konserwacyjnych systemów i urządzeń zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego przy ul. św. Rocha 90 w Częstochowie ? patrz Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2B do Zapytania ofertowego.
UWAGA: Certyfikaty te winny zachowywać ważność przez cały okres realizacji umowy, łącznie z okresem rękojmi. W przypadku utraty ważności certyfikatu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie nowy certyfikat, a w przypadku niemożności odnowienia certyfikatu, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym w formie pisemnej Zamawiającego
d) wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było/jest świadczenie usługi przeglądu i konserwacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Wymagane jest, aby zrealizowana wartość wynosiła minimum 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) rocznie - wartość jednej umowy/kontraktu/zlecenia w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia
5.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu na podstawie danych i informacji zawartych w złożonych z ofertą dokumentach.
5.3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 5.1.2), jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
3
dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
5.4. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzenia posiadania aktualnego ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 złotych.
5.5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) - wyciąg z tej ustawy poniżej:
Art. 1.
W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2, stosuje się:
1)(...);
2) (...);
3) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412 i 825);
(...)
Art. 7
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z ust. 1 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.
Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa.
Przepisy ust. 1-8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy. (...)
ROZDZIAŁ 6
WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA
6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do Zaproszenia,
6.2 Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z odpisu z rejestru.
6.3 Wykaz wykonanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy zostały wykonane należycie. Wykaz ten winien zawierać w swojej treści co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było/jest świadczenie usługi przeglądu i konserwacji urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Wymagane jest, aby zrealizowana wartość wynosiła minimum 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) rocznie - wartość jednej umowy/kontraktu/zlecenia w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia wg wzoru ? załącznik nr 3. do Zapytania ofertowego - oryginał.
Dowodami, o których mowa w ust. 6.3 są:
? referencje;
? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/a zostały/a wykonane/a;
? oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
6.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1) Dopuszczalne jest składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.
4) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.5 W przypadku składania oferty elektronicznie zaleca się złożenie jej w formie elektronicznej tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przesłanie skanu oferty podpisanej własnoręcznym podpisem.
6.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełniania ofert o brakujące dokumenty, z wyłączeniem przypadku, gdy pomimo uzupełnienia oferty, dalej podlegałaby ona odrzuceniu.
6.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
ROZDZIAŁ 8
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
8.1. Cenę oferty należy podać na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania.
8.2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (podatek od towarów i usług, rabaty, upusty i inne własne koszty).
8.3. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenach wpisanych do Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 1, Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.
Ceny muszą być podane w złotych polskich i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę)tj. w przypadku liczby ? 5 na trzecim miejscu po przecinku zwiększa się liczbę na drugim miejscu po przecinku o 1; w przypadku liczby < 5 na trzecim miejscu po przecinku liczba na drugim miejscu po przecinku pozostaje bez zmian;
8.4. Wykonawca w swojej ofercie jest zobowiązany określić podatek VAT z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa.
8.5. Szczegółowe kryteria oceny ofert, waga kryteriów i sposób oceny ofert
W trakcie oceny ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert, ofertom przyznawane będą punkty wg następujących zasad - Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia KC
KC
Cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia
=
najniższa cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia
x 100 pkt x 100%
cena brutto realizacji pełnego zakresu zamówienia ocenianej oferty
1) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty z uwagi na złożenie ofert o jednakowej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
2) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kontakt:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Osoby do kontaktu w kwestiach formalno-prawnych i merytorycznych:
1) p. Magdalena Kossek, tel.: 0/34 36 44 251 e-mail: magdalena.kossek@czestochowa.so.gov.pl
2) p. Sławomir Szymala tel.: 0/34 36 44 349 oddzial.gospodarczy@czestochowa.sr.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.