Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie projektów rozbiórki oraz wykonanie robót rozbiórkowych wraz z likwidacją...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie projektów rozbiórki oraz wykonanie robót rozbiórkowych wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów - Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1
44-190 Knurów
powiat: gliwicki
(+48) 71 787 35 34, tel.: 32 718 57 99, tel. 32 717 65 60, tel. 32 717 67 36
helpdesk@logintrade.net
Województwo: śląskie
Miasto: Knurów
Wadium: ---
Nr telefonu: (+48) 71 787 35 34,
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektów rozbiórki oraz wykonanie robót
rozbiórkowych dla 3 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie
JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice wraz z
likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego
wyposażenia.
6. Lista produktów
Lp.
1.
Nazwa produktu
Opracowanie projektów rozbiórki oraz wykonanie robót
rozbiórkowych dla 3 obiektów budowlanych zlokalizowanych na
terenie JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch
1
Szczygłowice wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń
technicznych oraz pozostałego wyposażenia

Dokument nr: 12230536

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 15.12.2023 r. godz. 10:00

Składanie ofert:
9. Terminy
TERMIN SKŁADANIA ofert: 13.12.2023 r. do godz. 10:00
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
? w formie pisemnej - przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisaną informacją:
,,Oferta do postępowania nr 12230536 na Opracowanie projektów rozbiórki oraz
wykonanie robót rozbiórkowych dla 3 obiektów budowlanych zlokalizowanych na
terenie JSW S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice wraz z likwidacją
przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia. Wykonawca
przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. KWK ,,Knurów-
Szczygłowice", 44-190 Knurów Ul. Dworcowa 1, Wydział Zamówień i Umów, pokój nr 101.
? w formie wiadomości e-mail - jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio
w formie pisemnej ze wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na
adres skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Tytuł wiadomości e-mail
winien brzmieć: oferta do postępowania nr 12230536.
? w formie elektronicznej - w formie plików pdf obejmujących treść oferty
i podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres
skrzynki mailowej wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. Tytuł wiadomości e-mail winien
brzmieć: oferta do postępowania nr 12230536.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Termin realizacja przedmiotu umowy:
1. Realizacja całości zadania - do 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy.
2. Protokolarne przekazanie placu budowy - do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3. Termin realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do
Umowy tj. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po
sobie malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego
poziomu cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na
każdorazowe podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego
lub kolejnych postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego
udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników
postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się do aukcji z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniając ewentualne
problemy sprzętowe oraz techniczne (np. problemy z logowaniem). UWAGA!!! Czas trwania sesji na
platformie Operatora aukcji wynosi 5 minut. Zalogowanie się na więcej niż 5 minut przed rozpoczęciem
aukcji bez wykonywania jakichkolwiek akcji (stan bezczynności) wymaga odświeżenia strony
i ponownego zalogowania się.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych
nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A.
nr 760/X/2021 z dnia 30.11.2021 r. dalej: Regulamin.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać
informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 718 57 99.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie
zakupowej
dostępnej
na
stronie
internetowej
o
adresie:
https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod
poniższym linkiem: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o adresie:
dmatuszewska@jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą
elektroniczną na skrzynkę mailową o adresie: dmatuszewska@jsw.pl (załączają do wiadomości
mailowej) nie może przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe
pliki Wykonawca zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane
lub uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym
postępowaniu.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp.
1.
Ilość
Nazwa kryterium
Cena
8. Reguły
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję (w sekundach): 60
10. Widok
Wykonawca nie widzi nazw pozostałych Wykonawców.
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Jednostka
Uwagi
miary
pakiet4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom/osobom trzecim.
5. Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego
postępowanie w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o aukcji.
6. Kryterium oceny - 100 % cena.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji
Wykonawcy będą zobowiązani (na wniosek Prowadzącego postępowanie) do rozpisania cen
jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość pakietu po
rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji.
Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty
14. Warunki płatności
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
2. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Knurów-Szczygłowice"
ul. Dworcowa 1,
44-190 Knurów.
4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy tj.
Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. Podstawą wystawiania faktur będzie Protokół odbioru, podpisany przez upoważnione osoby
Wykonawcy i Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy tj. Harmonogram
rzeczowo-finansowy.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
16. Sposób dostawy/wykonania
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.
17. Warunki udziału
I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto)
na platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie
pod adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony Formularz ofertowy będący Załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o aukcji.
2. Wykaz robót będący załącznikiem nr 4 do ogłoszenia o aukcji dotyczący wykonania co
najmniej co najmniej 1 roboty budowlanej dla zakładów przemysłowych, z ostatnich trzech lat
licząc od terminu składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres).W/w wykaz winien zawierać przedmioty wykonanych robót, datę wykonania oraz dane
podmiotu, na rzecz którego robota została wykonana.
3. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez upoważnione osoby na rzecz których
wskazane w wykazie remonty były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane
należycie.
UWAGA
Jeżeli zostaną dołączone kopie dokumentów, to muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia
Postępowania bez podania przyczyn na każdym etapie Postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną,
korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-mail:
dmatuszewska@jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono
licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do
postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
aukcji elektronicznej
Zgodnie z załącznikiem nr 2 - Specyfikacja techniczna.
Informacje i dokumenty Wykonawca przesyła na adres e - mail: dmatuszewska@jsw.pl.
W tytule wiadomości Wykonawca podaje numer postępowania
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
-----
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl

Kontakt:
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Zamówień i Umów (KWK Knurów - Szczygłowice"):
Daria Matuszewska nr tel.: 32 718 57 99; e-mail: dmatuszewska@jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:
Janusz Musztyfaga, tel. 32 717 65 60, jmusztyfaga@jsw.pl,
Dariusz Beier, tel. 32 717 67 36, dbeier@jse.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.