Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie usług dyżuru pogotowia awaryjnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie usług dyżuru pogotowia awaryjnego

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
tel. 76 853 11 31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: 500,00 zł,
Nr telefonu: tel. 76 853 11 31
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

Wykonywanie usług dyżuru pogotowia awaryjnego w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
Szczegółowy zakres zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.12.2023 r. o godz. 1000. w Sali Konferencyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy Ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - I piętro.

Specyfikacja:
2. Materiały dotyczące zamówienia dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgm.glogow.pl
2.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
2.2. Formularz cenowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia);
2.3. Projekt umowy (załącznik nr 3 do ogłoszenia);
2.4. Wykaz podwykonawców (załącznik nr 4 do ogłoszenia);
2.5 Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (załącznik nr 5 do ogłoszenia);
2.6. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób biorących udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (załącznik nr 6 do ogłoszenia);
2.7. Oświadczenie o podatku VAT i nr konta bankowego (załącznik nr 7 do ogłoszenia).

Składanie ofert:
7. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 15.12.2023 r. do godz. 900 w siedzibie firmy przy Ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - Sekretariat - II piętro.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wymagania:
4. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
5. Oprócz wypełnionych i podpisanych załączników, o których mowa w ust. 2 do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
5.1. Zestawienie wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usług dyżuru (pogotowia) awaryjnego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w ilości co najmniej 2 wykonywanych usług.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że usługi wykonywane były należycie.
5.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
5.3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum oferowanej ceny zamówienia brutto.
6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł,
słownie: pięćset złotych 00/100
6.1. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
a) w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głogowie nr 04 8646 0008 0000 0000 6392 0003,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,
d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
6.2. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.3. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonemu w niniejszym ogłoszeniu,
b) musi zawierać w swojej treści okoliczności, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
c) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela).
6.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) oznaczenie postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania,
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) kwotę gwarancji,
f) termin ważności gwarancji,
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6.5. Postanowienia ust. 6.3 oraz ust. 6.4 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. 6.1 lit. b) i ust. 6.1. lit. d).
6.6. Dowód wniesienia wadium (jeśli jest wnoszone w formie innej niż wpłata pieniężna) powinien być złożony w oryginale oraz kopii. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony w odrębnej kopercie. Kopia dokumentu powinna być wpięta do oferty przetargowej.
6.7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.
6.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
6.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
6.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej na przelew pieniędzy na rachunek oferenta.
6.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kontakt:
3. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Przetargi) - Aleksandra Markiewicz lub Sławomir Sadecki, tel. 76-8531131.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.