Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa serwisu i konserwacji wind

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa serwisu i konserwacji wind

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie
Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
powiat: Kraków
zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w obiektach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne)
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w obiektach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne) zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikach do SWZ.
Wielkość /zakres/ zamówienia.
Cz. 1: Kraków, Ul. Przy Rondzie 7, pawilon L
1) usługi serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, Ul. Przy Rondzie 7 (pawilon L) - opisanych w Załączniku nr 7a do SWZ, polegających na utrzymaniu wind w stanie sprawności technicznej przez dokonywanie okresowych przeglądów, jednak nie rzadziej niż co 30 dni - zgodnie z instrukcją producenta
i dokumentacją techniczno-ruchową wind, rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2176) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.);
2) dokonywanie bieżących napraw oraz wykonywanie pomiarów elektroenergetycznych wind, o których mowa w pkt. 1) zgodnie z wymogami, określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach w tym zakresie, aktach wykonawczych, przepisach szczegółowych i obowiązujących normach technicznych.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w obiektach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne) zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikach do SWZ.
Wielkość /zakres/ zamówienia.
Cz. 2: Kraków, Ul. Przy Rondzie 6, Ul. Przy Rondzie 7 - pawilony E i K, Sucha Beskidzka Ul. Mickiewicza 11, Miechów pl. Kościuszki 3a
1) Usługi serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie - Ul. Przy Rondzie 6 oraz Ul. Przy Rondzie 7 (pawilony E i K), a także Sądu Rejonowego w Miechowie i Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - opisanych w Załączniku nr 7b do SWZ, polegających na utrzymaniu wind w stanie sprawności technicznej przez dokonywanie okresowych przeglądów, jednak nie rzadziej niż co 30 dni - zgodnie z instrukcją producenta i dokumentacją techniczno-ruchową wind, rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2176) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.);
2) dokonywanie bieżących napraw oraz wykonywania pomiarów elektroenergetycznych wind,
o których mowa w pkt. 1) zgodnie z wymogami, określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach w tym zakresie, aktach wykonawczych, przepisach szczegółowych i obowiązujących normach technicznych.

CPV: 50750000-7

Dokument nr: 2023/BZP 00539009, ZP.26.22.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f10f602b-934f-11ee-ba3b-4e891c384685
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-ocds-148610-f10f602b-934f-11ee-ba3b-4e891c384685
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie można wyszukać
również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy"). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f10f602b-934f-11ee-ba3b-4e891c384685
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Krakowie, Ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Krakowie jest Pan Marcin Specjał, tel. 12 619 62 99, iod@krakow.so.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.26.22.2023 prowadzonym w trybie podstawowym - art. 275 pkt 1 pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 j.t.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-15 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zamawiającego https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f10f602b-934f-11ee-ba3b-4e891c384685

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.