Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego dla budynków

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego dla budynków

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
gen. Jerzego Ziętka 60
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
zgm@zgm.piekary.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego dla budynków Gminy Piekary Śląskie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Piekarach Śląskich
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego:
1) w nieruchomościach, których wykaz adresowy zawiera załącznik nr 1A do SWZ;
2) w zakresie, jaki obciąża Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 725 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
1.1. Ilość budynków objęta pogotowiem awaryjnym wynosi: 82.
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany ilości budynków określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy w ilości do 20%, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynikających np. z przekazania nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia innemu podmiotowi w administrowanie, rozbiórki budynku, przekazanie budynku w administrowanie itp.,
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują następujące załączniki:
1) Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowne (PPU),
2) Załącznik nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
3) Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usuniętych awarii
3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
4. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące bezpośrednio udział w realizacji zamówienia tj. osoby związane z świadczeniem usługi całodobowego pogotowia awaryjnego dla budynków Gminy Piekary Śląskie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich były w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1466 z późń.zm) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób związanych z koordynacją wykonania usług. Wymóg nie dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
5. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
w przedmiotowym postępowaniu.

CPV: 50700000-2

Dokument nr: 2023/BZP 00538880, ZGM/NZ-263-188/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.zgm.piekary.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgm-piekary.logintrade.net//
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć
ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy
przetargowej - dostępnymi pod adresem:
https:/zgm-piekary.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej
dostępny pod adresem:
https://zgm-piekary.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu,
o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem:
https://zgm-piekary.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA Ul. Legnicka 57D, lokal
B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 -
1600.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru
opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej, dostępne pod
adresem: https://zgm-piekary.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
6. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy,
zwane dalej ,,zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-15 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://zgmpiekary. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 366 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/NZ-263-188/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego:
1) w nieruchomościach, których wykaz adresowy zawiera załącznik nr 1A do SWZ;
2) w zakresie, jaki obciąża Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 725 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
1.1. Ilość budynków objęta pogotowiem awaryjnym wynosi: 82.
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany ilości budynków określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy w ilości do 20%, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynikających np. z przekazania nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia innemu podmiotowi w administrowanie, rozbiórki budynku, przekazanie budynku w administrowanie itp.,
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują następujące załączniki:
1) Załącznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowne (PPU),
2) Załącznik nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
3) Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usuniętych awarii
3. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
4. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące bezpośrednio udział w realizacji zamówienia tj. osoby związane z świadczeniem usługi całodobowego pogotowia awaryjnego dla budynków Gminy Piekary Śląskie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich były w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1466 z późń.zm) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób związanych z koordynacją wykonania usług. Wymóg nie dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
5. Przedmiotowe środki dowodowe:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
w przedmiotowym postępowaniu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 366 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia w zakresie instalacji wod. - kan., c.o.
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia w zakresie instalacji elektrycznej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
3.4.1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą/ami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj.
a) co najmniej jedną osobę podsiadającą uprawnienia - świadectwo kwalifikacyjne D i E gazowe z co najmniej 2 letnim doświadczeniem lub posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne ;
b) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia świadectwo kwalifikacyjne D i E energetyczne z co najmniej 2 letnim doświadczeniem lub posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci i instalacje cieplne, sieci i instalacje wentylacyjne sieci i instalacje gazowe, sieci i instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne;
c) co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia świadectwo kwalifikacyjne D i E elektryczne z co najmniej 2 letnim doświadczeniem lub posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci elektrycznych, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 4 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
2. Szczegółowy zakres dopuszczalności zmian zawartej umowy zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
3. Przed zawarciem umowy należy dopełnić formalności, które zostały wskazane w Rozdziale XXIX SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia w zakresie instalacji wod. - kan., c.o.
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia w zakresie instalacji elektrycznej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 29 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.