Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czerwieńsk
Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
powiat: zielonogórski
przetargi@czerwiensk.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Czerwieńsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Gminne Centrum Bezpieczeństwa."
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku ochotniczej straży pożarnej - remiza na gminne centrum bezpieczeństwa w skład którego wejdą:
pomieszczenia ochotniczej straży pożarnej z zapleczem socjalnym i magazynowym z dwoma stanowiskami postojowymi dla wozów strażackich
pomieszczenia policji
pomieszczenia straży miejskiej
sala konferencyjno - szkoleniowa
wydzielone lokale mieszkalne - jeden na parterze drugi na piętrze
klatka schodowa łącząca parter i piętro
istniejąca wieża pozostaje bez zmian.
Zadanie obejmuje również:
1) wyburzenie budynku gospodarczego
2) utwardzenie terenu - podjazd, miejsca postojowe
3) usytuowanie wiaty śmietnikowej wraz z segregacją odpadów
4) wykonanie sieci uzbrojenia terenu: przyłącze kanalizacyjne, przyłącze wody, przyłącze gazu, przyłącze energetyczne wraz z instalacja fotowoltaiczną
5) usunięcie kolizji sieci energetycznej zgodnie z koncepcją usunięcia kolizji - stanowiącą cześć dokumentacji projektowej (część projektu technicznego dot. branży elektrycznej).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera złącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja w skład, której wchodzi:
1) Projekt zagospodarowania działki dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Gminne Centrum Bezpieczeństwa";
2) Projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Gminne Centrum Bezpieczeństwa";
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
4) Przedmiary:
- dot. branży konstrukcyjnej i zagospodarowania tereny,
- dot. instalacji elektrycznych,
- dot. instalacji sanitarnych ;
5) Decyzja Starosty Zielonogórskiego nr 113/2023 z dnia 13.03.2023 - pozwolenie na budowę.

CPV: 45000000-7, 45216120-1,45111200-0,45262210-6,45262311-4,45262310-7,45262522-6,45324000-4,45421146-9,45262650-2

Dokument nr: 2023/BZP 00536645, GKiM.ZP.271.10.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.czerwiensk.pl/procurements
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Czerwieńsk, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem: https://przetargi.czerwiensk.pl/procurements
2. Wszelkie informacje dotyczące postępowania w tym zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje SWZ, ogłoszenie wyników itp. będą zamieszczane na Systemie e-ZP.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
2. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Czerwieńsk.
3. W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
4. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
1) Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
2) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
3) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
3) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
6. Złożenie oferty w trybie podstawowym poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
7. Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
8. Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, profil zaufany, podpis zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
o wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub
o wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
9. Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
1) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);
2) podpis zaufany;
3) podpis osobisty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Czerwieńska;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Gmina Czerwieńsk, Ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk , pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@czerwiensk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pan/Pani:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-22 10:00
Miejsce składania ofert: elektronicznie poprzez platformę: Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Czerwieńsk dostępna pod adresem: https://przetargi.czerwiensk.pl/procurements

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r,. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. od dnia składania ofert do dnia 20.01.2024 roku.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. I O/ZIELONA GÓRA Nr rachunku 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
1) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Czerwieńsk, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk;
2) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
3) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
4) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GKiM.ZP.271.10.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku ochotniczej straży pożarnej - remiza na gminne centrum bezpieczeństwa w skład którego wejdą:
pomieszczenia ochotniczej straży pożarnej z zapleczem socjalnym i magazynowym z dwoma stanowiskami postojowymi dla wozów strażackich
pomieszczenia policji
pomieszczenia straży miejskiej
sala konferencyjno - szkoleniowa
wydzielone lokale mieszkalne - jeden na parterze drugi na piętrze
klatka schodowa łącząca parter i piętro
istniejąca wieża pozostaje bez zmian.
Zadanie obejmuje również:
1) wyburzenie budynku gospodarczego
2) utwardzenie terenu - podjazd, miejsca postojowe
3) usytuowanie wiaty śmietnikowej wraz z segregacją odpadów
4) wykonanie sieci uzbrojenia terenu: przyłącze kanalizacyjne, przyłącze wody, przyłącze gazu, przyłącze energetyczne wraz z instalacja fotowoltaiczną
5) usunięcie kolizji sieci energetycznej zgodnie z koncepcją usunięcia kolizji - stanowiącą cześć dokumentacji projektowej (część projektu technicznego dot. branży elektrycznej).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera złącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja w skład, której wchodzi:
1) Projekt zagospodarowania działki dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Gminne Centrum Bezpieczeństwa";
2) Projekt architektoniczno - budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na Gminne Centrum Bezpieczeństwa";
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
4) Przedmiary:
- dot. branży konstrukcyjnej i zagospodarowania tereny,
- dot. instalacji elektrycznych,
- dot. instalacji sanitarnych ;
5) Decyzja Starosty Zielonogórskiego nr 113/2023 z dnia 13.03.2023 - pozwolenie na budowę.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45216120-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów dla służb ratunkowych
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210-6 - Fundamentowanie
45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
45262310-7 - Zbrojenie
45262522-6 - Roboty murarskie
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45262650-2 - Roboty w zakresie okładania
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8 - Roboty malarskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261410-1 - Izolowanie dachu
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232424-0 - Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązki podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, która miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w pkt. 6, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:
1) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł;
2) dotyczące zdolności technicznej i zawodowej tj.
a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty jednej roboty budowlanej, która polegała na remoncie, przebudowie lub budowie budynku kubaturowego o kubaturze co najmniej 1000m3 i wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00zł, słownie: jeden milion złotych (z podatkiem VAT) - jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany.
b) dysponowanie następującymi osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia:
jedną osobą, która będzie pełniła kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedna osobę.
Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 334), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu , wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie wezwany do złożenia:
a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ;
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r,. poz. 299).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. od dnia składania ofert do dnia 20.01.2024 roku.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. I O/ZIELONA GÓRA Nr rachunku 74 1020 5402 0000 0602 0027 8861. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
1) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być Gmina Czerwieńsk, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk;
2) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
3) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
4) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcja, Spółki Cywilne) oferta powinna zawierać;
1) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
3) Oświadczenie składane zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku konieczności wykonania części robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. W takim przypadku zmiana dotyczyć będzie zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obniżenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, o wartość części przedmiotu umowy, która nie została wykonana ustalonej na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania. Obniżenie wartości należnego wynagrodzenia nie może przekroczyć 15% wartości brutto wynagrodzenia o którym mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku;
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji (załączniku nr 1 do niniejszej umowy).
2) możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych w stosunku do określonych w dokumentacji (załączniku nr 1 do niniejszej umowy);
3) wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych, w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z ust. 3 pkt 1 poniżej.
Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co w każdym przypadku poprzedzone zostanie sporządzeniem protokołu konieczności wskazującym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezbędną dokumentacja projektową.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia:
1) W przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli wprowadzone zmiany mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę:
a) W przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o różnicę wartości robót zaniechanych i wartości robót, które będą wykonywane. Wartość robót zaniechanych oraz wartość robót, które będą wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiającego kosztorysie różnicowym. Podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie dokumentacja (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), a podstawą do określenia ich wartości będzie cena jednostkowa dla tej roboty określona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
b) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o wartości robót, które będą wykonywane. Ustalenie wartości robót, które będą wykonane nastąpi na podstawie cen jednostkowych przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. W przypadku braku właściwych wskaźników cenotwórczych w kosztorysie ofertowym, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiającego wskaźniki cenotwórcze, ceny materiałów wg cen zakupu, pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów jednak nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty.
pozostały rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązki podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, która miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w pkt. 6, Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-20

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.