Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbudowa budynku Krytej pływalni

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa budynku Krytej pływalni

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cmolas
Cmolas 237b
36-105 Cmolas
powiat: kolbuszowski
172837702, faks 172272873
cmolas@cmolas.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Cmolas
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 172837702, faks 1722
Termin składania ofert: 2023-12-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa budynku Krytej pływalni w Cmolasie z przeznaczeniem na siłownię wewnętrzną - II etap
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa budynku Krytej pływalni w Cmolasie z przeznaczeniem na siłownię wewnętrzną - II etap", które obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:
1) Balustrady,
2) Zadaszenie nad wejściem o konstrukcji drewnianej,
3) Sufit podwieszony,
4) Elewacja,
5) Opaska wokół budynku,
6) Wejście do łącznika,
7) Wyposażenie siłowni,
8) Urządzenia siłowni,
9) Sprzęt,
10) Zabudowa meblowa,
11) Akcesoria łazienkowe,
12) Pochylnia dla niepełnosprawnych - przebudowa,
13) Rozbiórka istniejącego boiska do piłki siatkowej,
14) Rozbiórka schodów na gruncie,
15) Ławki i donice parkowe,
16) Uporządkowanie terenu po budowie i zasianie trawy,
17) Instalacja CO konwekcyjne,
18) Montaż osprzętu elektrycznego,
19) Montaż opraw oświetlenia podstawowego,
20) Montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
21) Pomiary elektryczne,
22) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
23) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy zakres robót precyzują przedmiary robót - Załącznik Nr 4 do SWZ oraz dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 5 do SWZ.
UWAGA: Załącznik Nr 5 do SWZ zawiera całość dokumentacji dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku Krytej pływalni w Cmolasie z przeznaczeniem na siłownię wewnętrzną. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie II etapu budowy siłowni wewnętrznej. Zakres prac, które należy wycenić wymieniono powyżej w ppkt 1-23 oraz zawarty został w przedmiarach robót - załącznik Nr 4 do SWZ. Uszczegółowienie poszczególnych pozycji przedmiarów zawiera dokumentacja techniczna.
Zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest obowiązkiem Wykonawcy - należy ją zgłosić zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. W przypadku gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne ,,równoważne" odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).

CPV: 45200000-9, 45111200-0,45443000-4,45231220-3,45333000-0,45331000-6, 45331100-7,45310000-3,45400000-1,39290000-1

Dokument nr: 2023/BZP 00538709, L.RG.IV.271.25.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 08:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-718fcbec-94fd-11ee-ba3b-4e891c384685
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest
dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w §2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
7) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
8) Zamawiający informuje, że formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający
dopuszcza następujące formaty przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx., .rtf,.xps, .odt.
Pozostałe informacje zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Cmolas, 36-105 Cmolas 237b, tel./fax. (0-17) 2272 873. e-mail: cmolas@cmolas.pl.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Cmolas, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Cmolas za pomocą adresu e-mail: cmolas@cmolas.pl, telefonicznie: (17)2837702 lub listownie: Urząd Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237b.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa budynku Krytej pływalni w Cmolasie z przeznaczeniem na siłownię wewnętrzną - II etap, numer referencyjny: L.RG.IV.271.25.2023
4) Administrator danych osobowych - Gmina Cmolas przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Cmolas przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Cmolas.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-22 08:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

Wymagania:
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
do 22.12.2023r. do godz. 8:00.
2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w:
a) pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 BS Kolbuszowa Oddział Cmolas,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.
4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 20 SWZ.
Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.
5) W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty dowód wniesienia wadium, tj. potwierdzenie polecenia przelewu.
6) Wadium wnoszone w formach określonych w pkt od 16.2) lit. b) do 16.2) lit. d) należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez wystawcę dokumentu (gwaranta) za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
7) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto w odniesieniu do wadium wniesionego w formach określonych w pkt od 16.2) lit. b) do 16.2) lit. d) SWZ, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ono charakter "bezwarunkowy", "nieodwołalny", suma gwarancyjna płatna jest na "pierwsze żądanie".
8) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: L.RG.IV.271.25.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1569924,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: ,,Rozbudowa budynku Krytej pływalni w Cmolasie z przeznaczeniem na siłownię wewnętrzną - II etap", które obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:
1) Balustrady,
2) Zadaszenie nad wejściem o konstrukcji drewnianej,
3) Sufit podwieszony,
4) Elewacja,
5) Opaska wokół budynku,
6) Wejście do łącznika,
7) Wyposażenie siłowni,
8) Urządzenia siłowni,
9) Sprzęt,
10) Zabudowa meblowa,
11) Akcesoria łazienkowe,
12) Pochylnia dla niepełnosprawnych - przebudowa,
13) Rozbiórka istniejącego boiska do piłki siatkowej,
14) Rozbiórka schodów na gruncie,
15) Ławki i donice parkowe,
16) Uporządkowanie terenu po budowie i zasianie trawy,
17) Instalacja CO konwekcyjne,
18) Montaż osprzętu elektrycznego,
19) Montaż opraw oświetlenia podstawowego,
20) Montaż opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
21) Pomiary elektryczne,
22) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
23) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Szczegółowy zakres robót precyzują przedmiary robót - Załącznik Nr 4 do SWZ oraz dokumentacja techniczna - Załącznik Nr 5 do SWZ.
UWAGA: Załącznik Nr 5 do SWZ zawiera całość dokumentacji dotyczącej rozbudowy i przebudowy budynku Krytej pływalni w Cmolasie z przeznaczeniem na siłownię wewnętrzną. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie II etapu budowy siłowni wewnętrznej. Zakres prac, które należy wycenić wymieniono powyżej w ppkt 1-23 oraz zawarty został w przedmiarach robót - załącznik Nr 4 do SWZ. Uszczegółowienie poszczególnych pozycji przedmiarów zawiera dokumentacja techniczna.
Zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest obowiązkiem Wykonawcy - należy ją zgłosić zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. W przypadku gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne ,,równoważne" odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
39290000-1 - Wyposażenie różne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną inwestycję
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał* (tj. zakończył) roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o łącznej wartości brutto co najmniej 700.000,00zł.
b) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
Kierownik budowy:
- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy;
Kierownik robót elektrycznych:
- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych;
Kierownik robót instalacyjnych:
- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych.
*Uwaga: Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończony.
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Przez wymienione powyżej uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2016r.,poz. 1725 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej specyfikacji Wykonawcy wykazują łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 10 ppkt 4 lit.a niniejszej SWZ, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
b) dowody dotyczące robót wymienionych w wykazie robót określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
b) Interaktywny ,,Formularz ofertowy" udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce ,,Informacje podstawowe".
c) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
d) Kosztorysy ofertowe sporządzone według przedmiarów robót stanowiące załącznik Nr 4 do SWZ w wersji szczegółowej lub uproszczonej.
e) Dowód wniesienia wadium,
f) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
g) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące robót budowlanych, które wykonają poszczególni Wykonawcy,
h) W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
do 22.12.2023r. do godz. 8:00.
2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w:
a) pieniądzu - na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 BS Kolbuszowa Oddział Cmolas,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.
4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 20 SWZ.
Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.
5) W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, Wykonawca winien załączyć do oferty dowód wniesienia wadium, tj. potwierdzenie polecenia przelewu.
6) Wadium wnoszone w formach określonych w pkt od 16.2) lit. b) do 16.2) lit. d) należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez wystawcę dokumentu (gwaranta) za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
7) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto w odniesieniu do wadium wniesionego w formach określonych w pkt od 16.2) lit. b) do 16.2) lit. d) SWZ, zastrzega się, iż z ich treści musi wynikać, że ma ono charakter "bezwarunkowy", "nieodwołalny", suma gwarancyjna płatna jest na "pierwsze żądanie".
8) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani również Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1) składają wspólnie ofertę, przy czym:
a) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie);
b) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania muszą być złożone osobno przez każdego z wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców),
c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
7) Umowa powinna zawierać w swej treści następujące postanowienia:
a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,
d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
e) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
g) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
h) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom porozumienie powinno określać zasady odpowiedzialności członków konsorcjum za rozliczenie z podwykonawcami.
8) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
9) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający udzieli jednorazowej zaliczki, po zawarciu umowy, na poczet wykonania zamówienia objętego umową w
wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego § 2 ust. 1 przedmiotowej umowy.
2. Zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy złoży Zamawiającemu fakturę zaliczkową, która będzie podstawą
do dokonania przelewu zaliczki na konto Wykonawcy podane na fakturze.
4. Zamawiający udzieli zaliczki w terminie do 21 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury zaliczkowej, o której mowa
w ust. 7.
5. Zaliczka musi być przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. Wykonawca będzie
zobowiązany przedstawić rozliczenie zaliczki zawierające dowody wydatkowania zaliczki zgodnie z przeznaczeniem i
potwierdzające, że zamówienie zostało zrealizowane w zakresie udzielonej zaliczki. Dowodami mogą być np. faktury,
protokoły zdawczo-odbiorcze zakupu materiałów, dokumenty potwierdzające poniesiony koszt zakupu w postaci raportu
kosztowego z materiałów czy inne dowody zapłaty za zakup materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia, na które
udzielana jest zaliczka. Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć zaliczkę niezwłocznie po zakupie ww. materiałów, jednak nie
później niż do 30 dni od dnia otrzymania zaliczki.
6. Zamawiający będzie żądał zwrotu zaliczki:
1) jeżeli Wykonawca przedstawi rozliczenie zaliczki, z którego będzie wynikało nienależyte wykorzystanie środków z
udzielonej zaliczki, tj. wykorzystanie zaliczki niezgodnie z przeznaczeniem, które określił Zamawiający udzielając zaliczki,
2) jeżeli Wykonawca nie przedstawi rozliczenia zaliczki w terminie wskazanym w ust. 9,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający lub Wykonawca, jeżeli zaliczka nie została rozliczona, z zastrzeżeniem art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.
7. Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić zaliczkę w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do
jej zwrotu.
8. Wszelkie spory związane z wniesieniem, rozliczeniem i zwrotem zaliczki będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W odniesieniu do art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmiany zawartej umowy na warunkach określonych w ,,Projektowanych postanowieniach umowy" stanowiących załącznik Nr
3 do SWZ dotyczącej niniejszego postępowania oraz:
1) wydłużenie terminu realizacji może nastąpić w sytuacji wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niewywołanych działaniem lub
zaniechaniem wykonawcy i zamawiającego o czas adekwatny do zaistniałej sytuacji, w przypadku wystąpienia warunków
pogodowych lub awarii uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót pomimo dołożenia przez
wykonawcę wszelkich starań, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz w przypadku istotnych zmian w przepisach
prawa uniemożliwiających prowadzenie robót lub w przypadku wystąpienia kolizji, których nie można było przewidzieć,
2) zmiana osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór realizacji zamówienia ze strony wykonawcy i ze strony
Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonaną inwestycję
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.