Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawę mebli

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawę mebli

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 601 936 160
zamowienia@zsl.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 601 936 160
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
WSZYSCY WYKONAWCY
zapraszamy do złożenia ofert na ,,Zakup i dostawę mebli do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie".

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup , dostawa wraz z wniesieniem i montażem mebli do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji:
1) Stoliki składane jednoosobowe -25 szt. z tolerancją wymiarową +/- 100 mm
o Blat: pochyły, o wymiarach: 600 mm x 500 mm, wykonany w kolorze buku, z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2 mm
o Stelaż: składany, o wysokości nr 6 dla zakresu wzrostu 159cm-188cm, metalowy, czarny, malowany metodą proszkową, o rurze okrągłej min.fi 18 mm, zabezpieczony stopkami z tworzywa sztucznego, łatwe składanie nóg nie wymagające użycia narzędzi, zmontowane
2) Szafa 2 drzwiowa aktowa - 1 szt. z tolerancją wymiarową +/- 100 mm wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności El^ ściana tylna wykonana z płyty lakierowanej HDF. Drzwi zawieszane na zawiasach puszkowych, zamykane na zamek. Zamki patentowe w standardzie, 4 półki, wymiary: szer. 800 mm, gł. 350 mm, wys. 1900 mm
3) Krzesło tapicerowane obrotowe z podłokietnikami- 20 szt. z tolerancją wymiarową +/- 100 mm
Wymiary:
Wys. Siedziska (mm) - 425-555
Wys. Krzesła (mm) - 950-1145
Szer. Siedziska(mm) - 460
Wys. podłokietników (mm) -220
Oparcie: tapicerowane w kolorze czarnym, osłona tworzywo sztuczne Siedzisko: tapicerowane w kolorze czarnym, osłona tworzywo sztuczne Podłokietniki: stałe, materiał - tworzywo sztuczne Podnośnik: pneumatyczny, standardowy Podstawa: czarna pięcioramienna na kółkach,
Kółka: SH: cp 50 mm, do twardych powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: cięta Pianka oparcia: cięta
Zdjęcie poglądowe krzesła tapicerowanego, obrotowego z podłokietnikami

Dokument nr: ZS1.200.828.22.2023

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w,terminie do 15.12.2023 r., do godz.9:00 drogą;
1) pisemną (osobiście lub listownie) w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego, 35-010 Rzeszów Ul. Towarnickiego 4.
Data wpływu do Zamawiającego jest datą złożenia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Koperta do oferty powinna zawierać następujące zapisy:
OFERTA na wykonanie zadania:
,,Zakup i dostawę mebli do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie".
,,NIE OTWIERAĆ DO 15.12.2023 R. DO GODZ.9:00
2) elektroniczną na e -mail: zamowienia@zsl.resman.pl
w formie podpisanych skanów (np. w formacie *PDF), przy czym ich wydruk nastąpi dopiero w dacie otwarcia ofert.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie
co zostanie potwierdzone protokołem.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 21.12.2023r.

Wymagania:
2. Warunki realizacji zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:
1) musi być nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny a także odpowiadający obowiązującym normom, posiadający niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zapewnia dostawę, transport, rozładunek, wniesienie mebli we wskazane miejsce przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu na co najmniej dwa dni przed terminem odbioru przedmiotu zamówienia wymaganych w zapytaniu ofertowym certyfikatów/atestów, instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentów gwarancyjnych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowości oferty .
5. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej przez Zamawiającego, Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:
1) złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowanią o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., póz. 835) -załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
6. Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
3. Okres gwarancji:
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją, licząc od daty podpisania protokołu odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
2. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas poprawnego użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.
3. Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tytułu gwarancji nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wynikające z warunków Zapytania Ofertowego oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną, pisemną pod rygorem nieważności, czytelną, ofertę w języku polskim.
2. Ofertę należy przygotować wg załączonego formularza (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), podpisaną przez osobę/y uprawnione w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiot
3. W przypadku Wykonawców, którzy nie podlegają wpisowi do rejestrów, do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące na uprawnienie do jej podpisania.
4. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie Zamawiający może prowadzić z Wykonawcami negocjacje w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia. Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji w kierunku obniżenia ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od realizacji zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający zamieści informację o udzieleniu zamówienia na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą.
Dodatkowe informację :
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) poprawy w ofercie oczywistych omyłek pisarskich; oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
2) poprawy w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. O dokonanej poprawie w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę;
3) wzywania Wykonawców w celu uzupełnień dokumentów w przypadku ofert
wadliwych i/lub niekompletnych, złożenia stosownych wyjaśnień
z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to głównie ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego,
4) wpłynęła po terminie składania ofert.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Uwagi:
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena = 100 % (100 pkt)
cena brutto oferty najtańszej *
Liczba punktów oferty badanej =................-..........x 100 >
cena brutto oferty badanej
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczoną według powyższego wzoru. Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zaokrągleniem matematycznym.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Pan Lucjan Korczykowski - tel. 601 936 160 , e-mail: zamowienia@zs1.resman.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.