Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa pracowni językowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa pracowni językowej

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im. Danuty Siedzikówny ,,Inki"
ul. Małeckich 1
19-300 Ełk
powiat: ełcki
tel.: 87 732 60 20, 87 732 60 19
dyr_sp2@op.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 87 732 60 20,
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę pracowni językowej zgodnie z następującą specyfikacją stanowiącą zał. 1.

2. Wymagania funkcjonalno-techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
Opisane szczegółowo w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

3. DOSTAWA, montaż, uruchomienie:
W ramach dostawy urządzeń Wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane
miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia według poniższych wytycznych:

Standardowy montaż: montaż mebli i ustawienie mebli w porozumieniu z zamawiającym, doprowadzenie do urządzeń okablowania zasilającego od najbliższego źródła zasilania, okablowanie prowadzone w listwach natynkowych (korytkach kablowych) w kolorze białym; ponadto uruchomienie urządzeń, instruktaż stanowiskowy z obsługi i użytkowania pracowni językowej(czas instruktażu: do 1h).

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesyłką pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku
im. Danuty Siedzikówny ,,Inki"
ul. Małeckich 1
19-300 Ełk

na formularzu będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert:.14.12.2023 r. do godz.: 13.00 ( liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego ).

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Miejsce i termin realizacji:
VI. TERMIN DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA

Do 15 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł, niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - art. 2 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. dostarczy przedmiot zamówienia w terminie;
2. rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie
z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym;
2) wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3) posiadanie własnego Certyfikowanego przez Producenta Centrum Wsparcia dla sprzedawanych produktów

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału lub skanu (załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy).

VII. OCENA OFERTY

1.Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów opisanych
w niniejszym zapytaniu i dopuści do oceny tylko oferty spełniające te wymogi.
Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert które spełniają wymagania na podstawie kryteriów:

I miejsce - przydatność dla uczniów uczęszczających do naszej placówki oraz wsparcie rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
II miejsce - różnorodność i atrakcyjność oferty (innowacje)
III miejsce - cena
2. Cena ryczałtowa, powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz podatek VAT.
3. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający może prowadzić z Wykonawcami negocjacje w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
V. Warunki płatności:
14 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenta zawiadomi mailowo.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy/złożenia zamówienia.

Uwagi:
VII. Ochrona danych osobowych.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku,
ul. H. i J. Małeckich 1, 19-300 Ełk, 19-300 Ełk, zwane dalej w skrócie Administratorem.
2. Przedstawicielem Administratora jest inspektor ochrony danych u administratora z którym można skontaktować się pod adresem iod@rodo.elk.pl, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Kontakt do Administratora: telefon: +48 87 732 60 20, e-mail: dyr_sp2@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego zapytania ofertowego.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w projekcie czynności kontrolnych i audytowych.
6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim
8. Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych w ofercie jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w zapytaniu ofertowym, mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz wykonanie umowy.

Kontakt:
VI. Osoby upoważnione do kontaktu: Beata Marchel

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.