Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
powiat: będziński
tel. 32 64 99 400, fax 32 64 99 402, tel.: 32 64 99 467
siewierz@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 64 99 400, f
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby
gospodarki nieruchomościami w roku 2024 na terenie Miasta i Gminy Siewierz
I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych
i kartograficznych na potrzeby gospodarki nieruchomościami w roku 2024 na terenie
Miasta i Gminy Siewierz.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Wykazy zmian gruntowych,
b) Zmiana użytku gruntowego,
c) Rozgraniczenia nieruchomości,
d) Ustalenie granic nieruchomości według ewidencji gruntów,
e) Wznowienie znaków granicznych,
f) Określenie przebiegu granicy działki na podstawie operatów archiwalnych
w stosunku do istniejącej na gruncie sytuacji,
g) Sporządzanie projektów podziału nieruchomości dla potrzeb regulacji gruntów
zajętych pod drogi publiczne (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz. U. 133, poz. 872
z późn. zm.),
h) Podziały nieruchomości
i) Stabilizacja punktów granicznych
j) Badanie ksiąg wieczystych,
13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy - załącznik nr 1A
do niniejszego zapytania ofertowego. Podane w formularzu cenowym ilości prac
geodezyjnych są szacunkowe w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający
zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszej lub większej ilości usług w zależności od
potrzeb. W przypadku mniejszej ilości usług niż szacowane w formularzu cenowym
Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego.
4. Poszczególne rodzaje prac wskazane w załączniku nr 1A do zapytania będą zlecane
sukcesywnie w miarę potrzeb. Zamawiający określi ich rodzaj i ilość każdorazowo
w pisemnym zleceniu podając zakres prac i termin ich wykonania.

CPV: 71354000-4, 71355000-1

Dokument nr: RIFZP-VII.271.36.2023

Otwarcie ofert: 11. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
VII. Miejsce i termin składania ofert
10. Oferty należy składać w postaci elektronicznej na adres e-mail: siewierz@siewierz.pl do
dnia 13 grudnia 2023 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2024 r.

Wymagania:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
130 000 złotych
5. Rozliczenie finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będzie w oparciu
o ceny jednostkowe usług określone przez Wykonawcę w formularzu cenowym, wg
załącznika nr 1A do zapytania, zgodnie z faktycznym wykonaniem, potwierdzonym przez
Zamawiającego, w protokole zdawczo-odbiorczy.
6. Płatność będzie następowała odrębnie za każde zlecenie, na podstawie faktury VAT
w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawa wystawienia faktury jest
obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu
koordynowania prawidłowego przebiegu realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą:
1) Należyte wykonanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech
różnych rodzajowo usług w zakresie prac geodezyjnych lub kartograficznych
o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia, tj. usług wymienionych
w załączniku 1A do niniejszego zapytania.
Uwaga:
Wykonawca powinien wykazać należyte wykonanie co najmniej trzech różnych
rodzajowo usług geodezyjnych lub kartograficznych, przy czym Zamawiający dopuszcza
wykazanie trzech usług wykonanych w ramach jednego zlecenia.
2) Dysponowanie minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia zawodowe
w zakresie określonym w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 1990 z późn. zm.)
2Uwaga:
Zgodnie z art. 45g ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii mogą również wykonywać osoby, którym uznano
kwalifikacje do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geodezji i kartografii
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednol. Dz. U. z 2023 r. poz. 334)
2. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia
przesłanek wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z powodu przesłanek z wskazanych w art. 109
ust. 1 ustawy Pzp.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) z postępowania wyklucza
się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014, o których to rozporządzeniach mowa w art. 1 pkt 2 i 3
ww. ustawy albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106)
jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 3.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 3, Zamawiający odrzuca
ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie zaprasza
go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do
etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 3, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej,
o której mowa w art. 7 ust. 7 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
IV. Informacja o dokumentach składających się na ofertę
1. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
Formularz oferty według zał. nr 1,
Formularz cenowy według zał. nr 1A,
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie
podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania
podmiotów wspólnie (np. jako konsorcjum),
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według zał. 2,
Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania według zał. 3,
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane - wg zał. nr 4, z załączeniem:
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy,
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami - wg zał. nr 5.
Jeżeli Wykonawca, który złożył najwyżej ocenioną ofertę, nie załączył do oferty
wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3 - 6, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także,
w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych
oświadczeń lub dokumentów.
43. Oferta podmiotów występujących wspólnie:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie
spółki cywilnej, konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami).
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź
wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
4) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dla spełnienia
warunków udziału w postępowaniu dopuszcza się aby Wykonawcy spełniali te
warunki łącznie.
5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia wg załącznika 2 i 3 składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Udział podmiotów trzecich:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych
lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, wg załącznika 2 i 3 do zapytania.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
56)
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Możliwość prowadzenia negocjacji:
Zamawiający przewiduje możliwość (nie obowiązek) prowadzenia negocjacji.
Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści zapytania ofertowego i dotyczą
wyłącznie ceny.
W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z możliwości prowadzenia
negocjacji, Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród
niepodlegających odrzuceniu ofert, złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji cen Zamawiający informuje
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których
oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zaprosi jednocześnie wszystkich Wykonawców do negocjacji cen ofert
złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu.
Podjęcie negocjacji przez Wykonawcę nie jest obowiązkowe.
Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskazuje miejsce, termin i sposób
prowadzenia negocjacji.
Podczas negocjacji ofert Zamawiający zapewnia równe traktowanie wszystkich
Wykonawców. Zamawiający nie udziela informacji w sposób, który mógłby zapewnić
niektórym wykonawcom przewagę nad innymi Wykonawcami.
Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych
i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do
konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji
oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
Zamawiający wyznacza termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu
potrzebnego na przygotowanie tych ofert.
Złożenie oferty dodatkowej nie jest obowiązkowe. Wykonawca może złożyć ofertę
dodatkową, która zawiera nową propozycję w zakresie ceny.
Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna niż oferta złożona w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on
ofertę dodatkową zawierającą korzystniejszą propozycję w ramach ceny.
Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w kryterium ceny niż oferta złożona
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, podlega odrzuceniu, z wiążąca pozostaje oferta
złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
V. Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu oferty zgodnie z załącznikiem nr 1,
w języku polskim, w postaci elektronicznej w szczególności w formacie
62.
3.
danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps .odt. (dopuszcza się skan) lub innym zgodnym
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych.
Ofertę można złożyć w postaci skanu oferty z własnoręcznym podpisem (nie wymaga
się podpisu elektronicznego). Możliwe jest również złożenie oferty opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(e-dowód).
Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli
dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, to
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo
przekazuje się w formie skanu (nie wymaga się podpisu elektronicznego) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny
1.
2.
3.
4.
Ceną ofertową jest cena brutto i powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę
oferty należy obliczyć sumując wszystkie wartości pozycji formularza cenowego -
wskazane w załączniku nr 1A. Podana cena nie stanowi ostatecznego
wynagrodzenia Wykonawcy, a służy do porównania cen złożonych ofert. Cena,
jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie
wykonanych usług w ramach realizowanego zamówienia oraz podanych cen
jednostkowych. Formularz cenowy musi być załączony do oferty.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą
odrzucone.
Poszczególne rodzaje prac objęte niniejszym zamówieniem będą zlecane sukcesywnie
w miarę potrzeb. Zamawiający określi je każdorazowo w pisemnym zleceniu podając
zakres prac i termin ich wykonania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
ograniczenia ilości bądź częstotliwości wykonywania zamawianych usług, rezygnacji
z niektórych zaplanowanych prac, zwiększenia zakresu niektórych usług kosztem
ograniczenia innych. W przypadku mniejszej ilości usług niż szacowane Wykonawca nie
będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego.
Zamawiający będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz omyłki
polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia przez Zamawiającego. Nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
7zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących nazwy i adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia,
warunków płatności.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
14. Zamawiający odrzuca ofertę, która została złożona przez Wykonawcę po terminie.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną: siewierz@siewierz.pl
Ofertę, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty składa się w postaci
elektronicznej w formie zeskanowanych dokumentów podpisanych przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (nie jest wymagany podpis elektroniczny)
albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, wysłanych na adres e-mail:
siewierz@siewierz.pl.
Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną na maila: siewierz@siewierz.pl do
Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Zamawiający jest
zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 1 dzień przez upływem
terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa powyżej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający
zamieści
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
https://bip.siewierz.pl/bipkod/037
IX. Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy
1.
2.
X.
Projektowane postanowienia umowy, która zostanie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia
niniejszego zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
Wykonawca akceptuje postanowienia umowne składając oświadczenie na formularzu
oferty - załącznik nr 1.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się? od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców albo unieważnić? postępowanie.
Termin związania ofertą:
8Wykonawca pozostaje związany ofertą do 30 dni od terminu składania ofert.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XI. Kryterium wyboru ofert
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium Cena - 100 %.
Uwagi:
1) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
92) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
3) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana przetwarzanych w Urzędzie Miasta
i Gminy Siewierz jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz:
e-mail: iod@siewierz.pl
3) dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami danych osobowych Pani/Pana będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 06
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5) w odniesieniu do danych osobowych Pani/Pana decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
6) Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani/Pana 1 ,
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 2 ,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych 3 z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO 4 ,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy
narusza przepisy RODO.
7) Pani/Panu nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się
z Wykonawcami jest Agnieszka Kańtoch, tel.: 32 64 99 467.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.