Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa comiesięcznego przeglądu i bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa comiesięcznego przeglądu i bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie
ul. Ofiar Katynia 1
35-302 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 748 31 66
zapytania.ofertowe@zsunicef.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 748 31 66
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wszyscy wykonawcy Dokładna nazwa i adres Wykonawcy
zaprasza do złożenia ofert na ,,Usługę comiesięcznego przeglądu i bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie".

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa comiesięcznego przeglądu i bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie według Załącznika nr 1 określającego jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Cześć I Comiesięczny przegląd i bieżąca konserwacja dwóch urządzeń dźwigowych - wind osobowych w ZSS im. UNICEF w Rzeszowie.
Cześć II Comiesięczny przegląd i bieżąca konserwacja dźwigu towarowego zamontowanego w kuchni w budynku ZSS im. UNICEF w Rzeszowie.

Dokument nr: ZSS-KG.271.25.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego. Termin wykonania zamówienia:

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w jeden z poniżej określonych sposobów:
a) drogą listową na adres: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, Ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów;
b) na adres e-mail: zapytania.ofertowe@zsunicef.pl zapisując w tytule e-maila: ,,Usługa comiesięcznego przeglądu i bieżących konserwacji urządzeń dźwigowych w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie".
c) osobiście w zamkniętej opisanej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, przy Ul. Ofiar Katynia 1 w godz.ch od 7.30 do 15.00.

Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego, niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej formy składania upływa dnia 14.12.2023 r. o godz. 12:00. Decyduje data faktycznego wpływu/złożenia oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu przed terminem składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, tj. od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 r.

Wymagania:
2. Warunki realizacji zamówienia: Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2) posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania usług;
3) przedłoży kserokopie certyfikatów i uprawnień oraz posiada niezbędne zdolności techniczne do realizacji zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia;
4) rozliczy się z Zamawiającym na podstawie Faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przeglądów i konserwacji dźwigów nie rzadziej niż co 30 dni w zakresie i w sposób ustalony zgodnie z:
- dokumentacją techniczno-ruchową (odrębną dla każdego urządzenia)
- instrukcją obsługi i konserwacji dźwigu (odrębną dla każdego urządzenia)
- przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
- Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176)
2) utrzymania w ruchu dźwigów w okresie pomiędzy naprawami, w stanie technicznym zapewniającym ich maksymalną sprawną i bezawaryjną eksploatację,
3) wykonywania pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przeciwpożarowej każdego z urządzeń, pomiary powinny być przeprowadzone nie rzadziej niż jeden raz w roku,
4) przeprowadzania napraw, remontów i modernizacji na podstawie odrębnego zlecenia po uprzedniej akceptacji wyceny przez Zamawiającego,
5) przygotowania dźwigów do badań wykonywanych przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego,
6) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac ujętych w pkt 2 i 3 warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz usterkach kwalifikujących urządzenia do remontu,
7) przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń awaryjnych dotyczących funkcjonowania dźwigów oraz zgłoszeń dotyczących nieprzewidzianego ich unieruchomienia,
8) pokrycia kosztów bieżącej konserwacji urządzeń,
9) w razie wystąpienia awarii dźwigu do niezwłocznego wysłania ekipy konserwacyjnej w miejsce wystąpienia awarii.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
c) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
d) Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
e) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
f) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku i usług oraz podatku akcyzowym.
g) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową brutto za wykonane zamówienie tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i wynikające z umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.
h) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

Uwagi:
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: Przy wyborze oferty spełniającej formalne wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowych, Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% ceny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.