Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrowice
Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice
powiat: kutnowski
Tel : +48 24 252 25 87, tel. (24) 252 25 83
publiczne@dabrowice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Dąbrowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel : +48 24 252 25
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zapraszamy do złożenia ofert na:
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice"

1. PPRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej iSTWiORtj.:
a) konstrukcyjno-budowlanej,
b) elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
c) sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Przy realizacji zadania pn. : ,,Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice"
2) Zakres robót budowlanych, dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski :
Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z infrastruktura techniczną, remont w miejscowości Baby, który obejmuje:
a) Demontaż i wymiana istniejącego układu technologicznego o wydajności 18m3/h,
b) Wykonanie nowego uzbrojenia sieci wod.-kan. I elektroenergetycznej,
c) Demontaż i montaż nowego układu dezynfekcji wody,
d) Montaż nowego układu pompowania wody,
e) Budowa zbiornika magazynowego wody uzdatnionej.
Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowice, który obejmuje:
a) Demontaż i wymiana istniejącego układu technologicznego o wydajności 49 m3/h,
b) Wykonanie nowego uzbrojenia sieci wod.-kan. i elektroenergetycznej,
c) Demontaż i montaż nowego układu dezynfekcji wody;
d) Montaż nowego układu pompowania wody.

CPV: 71520000-9, 71247000-1, 71247000-1

Dokument nr: ZP.271.01.26.2023

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2023 o godz. 10:30 .
O wyniku postępowania, oferenci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na wskazany w formularzu ofertowym adres e-mail.

9. TERMIN OTWARCIA OFERT:. 15 grudnia 2023r. godz. 10:30.

Specyfikacja:
Szczegółowy zakres robót budowlanych dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski zawarty został w dokumentacji projektu pn. ,,Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice" znajdującej się na stronie: https://bip.dabrowice.pl/dokumenty/2964 .

Składanie ofert:
6.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym w siedzibie Zamawiającego bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia publiczne@dabrowice.pl do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 10:00.
2) Oferta w postaci papierowej powinna być złożona w zamkniętej kopercie,
zaadresowanej na adres Zamawiającego oraz opisana: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ,,Remont Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Dąbrowice " z dopiskiem nie otwierać przed 15 grudnia 2023 r. godz. 10:30 .

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2) Planowany termin zakończenia - do rozliczenia inwestycji objętej nadzorem.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł.

3) Zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego określa umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego (Załącznik nr 5 - wzór umowy).
4) Wykonawca zobowiązany jest ująć wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. obowiązku w składanej ofercie.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt. 4 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: a) Kwalifikacje/uprawnienia
Wykonawca winien posiadać uprawnienia budowlane:
-w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; -w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
-w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.
3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.
5) Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.
6) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się,
aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.
7) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8) Podwykonawcy : Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom - jeżeli dotyczy. Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.
9) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11) Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru;
b) wypełniony wykaz robót objętych nadzorem - załącznik nr 2;
c) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 3;
d) kserokopia uprawień budowlanych potwierdzających kwalifikacje w wymaganym przez Zamawiającego zakresie;
e) wypełnione oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4;
f) zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 5.
4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Oferent może przed upływem terminu składania ofertę zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1) W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto, wysokość podatku VAT za realizację zamówienia, podając w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2) Oferowana przez wykonawcę cena jest ceną ryczałtową.
3) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168). poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny za wykonanie zamówienia (wg załącznika nr 1).
4) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, które Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5) Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
11. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA/PODPISANIE UMOWY
1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
3) Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w punkcie 2 Zamawiający umieści na stronie prowadzonego postępowania: https://bip.dabrowice.pl.
4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.
12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3) W przypadku wyboru Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
13. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY - OGÓLNE WARUNKI UMOWY
1) Istotne postanowienia umowne określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2) Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do zapytania ofertowego wzorze umowy. Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek.
14. POZOSTAŁE INFORMACJE
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert;
b) unieważnienia postępowania, jeżeli :
- cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania;
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
2) W przypadkach, o których powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
3) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste pomyłki psarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
4) Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Uwagi:
8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
1) Kryteriami oceny ofert są:
a) Cena oferty brutto (C) - 60%
b) Doświadczenie (D) - 30%
c) Czas reakcji (R) - 10%
2) Kryterium - Cena - 60%
a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.
b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cn
C =-------x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, Cb - cena oferty badanej.
3) Doświadczenie (D) - 30%
W ramach kryterium ,,Doświadczenie" ocena ofert będzie dokonana w oparciu
0 dokument ,,Wykaz robót objętych nadzorem" stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga w kryterium doświadczenie min. 1 zadania inwestycyjnego w ostatnich 3 latach w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej remontu stacji uzdatniania wody.
Zamawiający przyzna punkty zgodnie z zapisem poniżej:
- 1 inwestycja - 10 punktów
- 2 inwestycje - 20 punktów
- 3 inwestycje - 30 punktów
Wykonawca w kryterium ,,Doświadczenie" może otrzymać maksymalnie 30 punktów. UWAGA!
W przypadku, gdy Wykonawca złoży niewypełniony Załącznik nr 2, Zamawiający uzna, że w okresie ostatnich 3 lat nie pełnił funkcji inspektora nadzoru lub podobnej przy realizacji inwestycji dotyczącej remontu stacji uzdatniania wody
1 w kryterium oceny ,,Doświadczenie" otrzyma zero (0) punktów.
4) Czas reakcji (R)
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za czas reakcji - czas stawienia się, w razie pilnej konieczności, na placu budowy od otrzymania pisemnej informacji (w formie elektronicznej) od Zamawiającego. Oferta otrzyma punkty (maksymalnie dziesięć punktów w kryterium) zgodnie z tabelą poniżej:
Czas reakcji Powyżej 24 godz. Od 10 do 24 godz. Od 3 do 10 godz. Do 3 godz.
Przyznane punkty 0 5 8 10
5) Ostateczny ranking ofert wyliczony zostanie według wzoru:
P = C + D + R, gdzie
P - ocena końcowa, C - ilość punktów za cenę oferty, D - ilość punktów za doświadczenie, R - ilość punktów za czas reakcji.
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegające odrzuceniu.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofercie, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca, przystępując do postępowania, jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1 zwane dalej RODO) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniach. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zawarte w ofercie.

Kontakt:
10. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
Dominika Krzemińska - Kierownik Julia Rogacka - Pomoc administracyjna tel. (24) 252 25 83
adres e-mail: zamowienia publiczne@dabrowice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.