Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Pokoju 26
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
fax: + 48 83 342 59 88, Tel: + 48 83 342 55 98
sekretariat@pecbp.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: fax: + 48 83 342 59
Termin składania ofert: 2023-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej
Opis: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
1. Sukcesywne, w ramach bieżących potrzeb, wykonywanie usług geodezyjnych polegających na:
o na tyczeniu i inwentaryzacji tras sieci ciepłowniczych,
o tyczeniu i inwentaryzacji tras przyłączy ciepłowniczych,
o wykonanie map do celów projektowych,
2. Sukcesywne wykonywanie map zasadniczych wraz z zielenią (drzewostan i krzewy) i rzędnymi
poziomu zero zabudowań do których będą doprowadzone przyłącza oraz map pomocniczych do
celów projektowych w wersji papierowej + wersja elektroniczna *.dxf. w terminie do 14 dni od
dnia złożenia zlecenia.
3. Sukcesywne tyczenie tras przyłączy i sieci ciepłowniczych,
4. Sukcesywną inwentaryzację tras sieci i przyłączy ciepłowniczych,
5. Dostarczenie Zamawiającemu szkicu z tyczenia (tyczenie, pomiar powykonawczy, pomiar studni,
domiar dodatkowy itp.),
6. Złożenie operatu do ODGiK,
7. Wykonanie wersji elektronicznej SHP *.dxf. pomiaru powykonawczego i dostarczenie go dla
Zamawiającego przed złożeniem w ODGiK w celu uzgodnienia prawidłowości trasy,
8. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu szkicu z pomiaru powykonawczego, dokumentującego
lokalizację elementów projektu z naniesionymi punktami współrzędnych wysokościowych oraz
połączeń spawanych (muf) na rurociągach z domiarami od załamań na sieci/przyłączu lub punktów
charakterystycznych widocznych po zasypaniu (studnie, skrzynki uliczne do zasuw itp.)
9. Szkic tyczenia powinien zawierać domiary każdego punktu tyczonego z minimum dwóch
punktów charakterystycznych terenu oraz jeden reper roboczy (wysokościowy) przy sieci lub
przyłączu do 100 m, a powyżej 100 m minimum dwa repery robocze (wysokościowe). W
przypadkach uzasadnionych Zamawiający wskaże niezbędną ilość reperów roboczych. Wykonane
czynności nie mogą przewidywać dodatkowych opłat.
10. Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) - repery powinny
znajdować się poza strefą przemieszczeń podłoża, spowodowanego przez roboty ziemne.
11. Wykonanie mapy powykonawczej w wersji papierowej (3 egzemplarze z zaznaczonymi mufami)
powinno nastąpić w terminie do 14 dni od daty wykonania końcowego pomiaru sieci.

CPV: 71250000-5

Dokument nr: 18.PN.U.23

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Pokoju 26 / Sala konferencyjna / pokój nr 19 / piętro 1
21-500 Biała Podlaska
w dniu 21.12.2023 godz. 12:45.

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Pokoju 26 / Sekretariat / pokój nr 8 / piętro 1
21-500 Biała Podlaska
nie później niż do dnia 21.12.2023 godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie od 01.01.2024r. do
31.12.2026r.

Wymagania:
III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Do udzielania zamówienia
sektorowego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,Regulaminem postępowania w sprawach udzielania
zamówień publicznych" w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.
OFERTY CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VII. OFERTY WARIANTOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE
1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2. Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo
do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt
ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie
pełnomocnika przed zawarciem umowy do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
IX.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a)
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b)
Posiadania wiedzy i doświadczenia:
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c)
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
d)
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Z postępowania wyklucza się:
a)
Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę Zamawiającemu, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a
szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b)
Wykonawców, którym w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania
Zamawiający naliczył karę umowną nałożoną w wyniku nie wywiązywania się z
obowiązków wynikających z zawartej umowy,
c)
Wykonawców, którzy dotychczas realizowane na rzecz Zamawiającego dostawy, usługi lub
roboty budowlane wykonali bez zachowania należytej staranności lub też w sposób dla
Zamawiającego uciążliwy,
Wykonawców, którzy uchylali się od wypełniania obowiązków wynikających z zawartych z
umówlub przyjętych zamówień w szczególności od obowiązków wynikających z gwarancji
lub rękojmi za wady,
Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego,
Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania,
Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu lub dokumentów potwierdzających tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy,
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania
ofertą,lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Wykonawców wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją
na Białorusi (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do
działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im
zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.) albo wpisanych na listę, o
której mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Wykonawców, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę, o której mowa w art. 1
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę, o której mowa
w art. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
X.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Kserokopia świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
3. Parafowany projekt umowy (załącznik nr 2)
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub
kopia poświadczona notarialnie).
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami pisemnie i środkami komunikacji
elektronicznej. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane
środkami komunikacji elektronicznej winny być również niezwłocznie przekazane pisemnie. Każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w formie zgodnej
z SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w X. 4 SIWZ, lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy
składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy
Wykonawcy, w drodze zamieszczenia stosownej zmiany na stronie internetowej Zamawiającego.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu, w którym wykonawca może
zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferta musi być zgodna z treścią SIWZ oraz obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez
Wykonawcę
3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który przedłoży więcej niż
jedną ofertę, zostaną odrzucone z postępowania.
4. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność, zgodność z
wymaganiami SIWZ oraz ponosi wszelkie koszty związane z jej przygotowanie i złożeniem.
5. Oferta oraz pozostałe załączniki, dla których Zamawiający określił wzory, powinny być
sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Tam gdzie
Zamawiający nie określił wzoru oświadczenia lub dokumentu, Wykonawca składa oświadczenie
lub dokument w formie przez siebie ustalonej, obejmującej żądane informacje.
6. Załączone do oferty kopie wymaganych dokumentów i oświadczeń muszą być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty winne być zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby
lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy według zapisów w przedmiotowym
rejestrze, albo w imię, nazwisko i podpis pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawcę. W
przypadku popisania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć do niej pełnomocnictwo
zaopatrzone w imię, nazwisko i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy wymienionych w rejestrze.
8. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw albo złożenia oświadczeń lub
dokumentów zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, Zamawiający może
wezwać Wykonawcę do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Cena podana w ofercie będzie wiążąca, stała i niezmienna przez cały okres zamówienia.
10. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający ich
przypadkowe zdekompletowanie.
11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Koperta
(opakowanie) winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona nazwą Wykonawcy
oraz dopiskiem ,,Oferta 18.PN.U.23 - nie otwierać przed 21.12.2023 godz.12:45"
12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie w formie nowej
kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert, z dopiskiem ,,Zmiana nr ...... oferty na
18.PN.U.23 - nie otwierać przed 21.12.2023 godz.12:45".
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę.
14. W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
15. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę.
16. Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych
walutach niż w PLN.
2. Dla Zamawiającego dla oceny zachowania terminu decydujące znaczenie ma data i godzina
dostarczanie oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom oferty złożone po ustalonym terminie bez
otwierania.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie.
2. Ceny jednostkowe oraz wartość netto i brutto w formularzu muszą być wyliczone i podane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - nie dopuszcza się podania jednostek mniejszych niż
setna część złotego.
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia
do Zamawiającego m.in. wartość towaru, opłaty podatkowe, koszty przygotowania dostawy,
kosztu pakowania i transportu.
4. Cena oferty musi być wyrażona w PLN.
5. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej, zobowiązującej przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia (łącznie z podatkiem akcyzowym oraz VAT).
6. Cena ofertowa musi być jednoznaczna, ostateczna i zostanie wprowadzona do umowy, jako
obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne na okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
7. W przypadku rozbieżności Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste
omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, o czym niezwłocznie powiadamia Wykonawcę.
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ,
a następnie ocenione przez Komisję, zgodnie z kryteriami oceny ofert. W toku dokonywania oceny
złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnieńdotyczących treści oferty i
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym
postępowaniu kryteria oceny ofert, przedstawione w tabeli:
Nazwa kryteriumWagaSposób oceny
Cena brutto (Kc)100% = 100 pktMatematyczny
Wzór
?????ż??? cena ofertowa
Kc=
x 100
Cena oferty ???????
Oferta, która przedstawiła najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. W sytuacji, gdy będzie złożona jedna oferta, jest możliwe podpisanie umowy przed w/w
terminem.
5. Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej SIWZ i zawiera istotne postanowienia
i zobowiązania stron.
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH:
1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia
wg. wewnętrznych zasad udzielania zamówienia sektorowego na dostawy, usługi lub roboty
budowlane, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia protestu do Zarządu Spółki.
2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające jego wniesienie.
3. Protest wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z tym, że protest
dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3
dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł do Zamawiającego w taki sposób, że mógł
zapoznać się z jego treścią, ale nie później niż do godz. 15.00 w ostatnim dniu, kiedy dopuszczalne
jest jego wniesienie.
5. Zamawiający rozpatruje protest w terminie 3 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza
oddalenie skargi. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.
XX.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub
zamknięcia postępowania bez rozstrzygnięcia.
2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert złożonych w trakcie
prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
3. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na pisemny wniosek Wykonawcy.
4. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów.
5. Zamawiający wyznacza osobę w obecności, której udostępnione zostaną dokumenty.
6. Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.

Kontakt:
Adres do korespondencji: sekretariat@pecbp.pl. W temacie wiadomości należy
przywołać numer sprawy tj. 18.PN.U.23
Dane teleadresowe Zamawiającego są wskazane w I SIWZ.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.