Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Jeżowe
Jeżowe 136A
37-430 Jeżowe
powiat: niżański
158794304, faks 158794342
przetargi@jezowe.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jeżowe
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 158794304, faks 1587
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby Gminy Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesjach.
Zamawiający oświadcza, że nie posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE
Szczegółowe informacje dotyczące poszczegó1nych punktów poboru w zakresie zawartych umów, lokalizacji, stosowanej taryfy, mocy itd. zostały przedstawione w załączonych dokumencie o nazwie: Wykaz punktów poboru energii elektrycznej do budynków i obiektów oraz oświetlenia ulicznego
w gminie Jeżowe stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Podane w Zał. nr 1 do SWZ parametry dystrybucyjne- w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi wydanymi przez właściwego OSD. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązuje się do ich ponoszenia.
a) DOSTAWA energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są budynki Zamawiającego, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35 - 065 Rzeszów, Ul. 8 Marca 8.
b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania - przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są budynki i Zamawiającego.
c) Rozliczenia między stronami odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną i cen i stawek opłat za usługi dystrybucji określonych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Faktury należy wystawiać oddzielnie na każdy obiekt.
Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej faktury VAT dla poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE, z dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno.
d) Umowa zostanie zawarta wg ogólnych wzorów umowy stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne (Wykonawcy) z uwzględnieniem istotnych postanowień SWZ. Wykonawca przygotuje kompleksową umowę na wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Spółki który uwzględniał będzie wymienione postanowienia oraz umową będzie zgodna z postanowieniami Ustawy Prawo energetyczne.
e) Umowy zostaną podpisane przez Wójta Gminy Jeżowe przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych tj.:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem,
- Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.
W wyniku postępowania zawarte zostaną 3 odrębne umowy kompleksowe, dla Gminy Jeżowe, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Centrum Kultury.
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

CPV: 09310000-5, 09300000-2, 65310000-9

Dokument nr: 2023/BZP 00539156, ZP.271.23.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d921f723-9509-11ee-9ee7-e2087ac16d09
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl lub przetargi@jezowe.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności
(przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
15. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do
komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
16. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania
konta,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do
komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
18. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
19. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
23. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia lub na adres
email: przetargi@jezowe.pl
25. Zamawiający, zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl/ , tj.: stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie
swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżowe. Z Administratorem można się kontaktować pocztą
tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Jeżowem 37-430 Jeżowe 136a, pocztą elektroniczną pod adresem: sekretariat@jezowe.pl lub
telefonicznie pod numerem:15 8794 304
2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: kchaber.kancelaria@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu: - prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-15 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza ofertowego - https://ezamowienia.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 900000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe, na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, Kodeksem cywilnym oraz zasadami określonymi w koncesjach.
Zamawiający oświadcza, że nie posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE
Szczegółowe informacje dotyczące poszczegó1nych punktów poboru w zakresie zawartych umów, lokalizacji, stosowanej taryfy, mocy itd. zostały przedstawione w załączonych dokumencie o nazwie: Wykaz punktów poboru energii elektrycznej do budynków i obiektów oraz oświetlenia ulicznego
w gminie Jeżowe stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Podane w Zał. nr 1 do SWZ parametry dystrybucyjne- w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi wydanymi przez właściwego OSD. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązuje się do ich ponoszenia.
a) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są budynki Zamawiającego, tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 35 - 065 Rzeszów, ul. 8 Marca 8.
b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania - przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są budynki i Zamawiającego.
c) Rozliczenia między stronami odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz cen i stawek opłat za energię elektryczną i cen i stawek opłat za usługi dystrybucji określonych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy. Faktury należy wystawiać oddzielnie na każdy obiekt.
Zamawiający dopuszcza wystawienie jednej faktury VAT dla poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE, z dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno.
d) Umowa zostanie zawarta wg ogólnych wzorów umowy stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne (Wykonawcy) z uwzględnieniem istotnych postanowień SWZ. Wykonawca przygotuje kompleksową umowę na wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Spółki który uwzględniał będzie wymienione postanowienia oraz umową będzie zgodna z postanowieniami Ustawy Prawo energetyczne.
e) Umowy zostaną podpisane przez Wójta Gminy Jeżowe przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy oraz przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych tj.:
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem,
- Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.
W wyniku postępowania zawarte zostaną 3 odrębne umowy kompleksowe, dla Gminy Jeżowe, Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Centrum Kultury.
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 - Przesył energii elektrycznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą , przez co należy
rozumieć ofertę, która uzyskała najwyższa liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone w SWZ
Cena (ryczałtowa, brutto) - 60% znaczenia,
Częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną - 40 % znaczenia,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną - 40 % znaczenia,
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zasadach określonych niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca:
posiada aktualną koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do SWZ;
1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - załącznik nr 5 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ,
2) wypełniony załącznik nr 4 do SWZ stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
3) wypełniony zał. nr 5 do SWZ stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące podmiotów ,,trzecich", czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania ( jeżeli dotyczy),
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy- odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
5) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ (jeżeli dotyczy);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego
pełnomocnika).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez
pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą , przez co należy
rozumieć ofertę, która uzyskała najwyższa liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone w SWZ
Cena (ryczałtowa, brutto) - 60% znaczenia,
Częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną - 40 % znaczenia,
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość rozliczania za dostarczoną energię elektryczną - 40 % znaczenia,
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.