Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
zp@um.krosno.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/krosno
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic miasta Krosna
i na działkach gminnych w roku 2024
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) prace pielęgnacyjne drzew na terenie miasta Krosna - pasy drogowe i działki gminne:
- wykonanie cięć odmładzających drzew z koroną formowaną,
- podkrzesywanie i kształtowanie koron drzew,
- wycinka drzew,
- usuwanie karp korzeniowych poprzez karczowanie/frezowanie pni/korzeni usuniętych drzew,
- przycięcie lub wycięcie gałęzi przesłaniających znaki drogowe lub ograniczających widoczność przy drogach publicznych i na skrzyżowaniach lub nad jezdnią/ciągiem pieszym, ograniczających skrajnię drogi, w tym cięcia techniczne, pielęgnacyjne i sanitarne (usunięcie gałęzi złamanych, obumarłych, zagrażających lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi),
- poprawianie/wymiana/uzupełnienie palików i wiązań drzew,
- odchwaszczanie i przekopywanie gleby wokół drzew, usuwanie odrostów,
- podlewanie drzew w okresie suszy,
- zakup pozyskanego z wycinki drewna za cenę brutto określoną we wzorze umowy;
b) dwukrotne przycięcie i odchwaszczenie 2 800,00 metrów bieżących żywopłotów:
wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korygujących obrysy żywopłotów rosnących wzdłuż ciągów pieszych;
d) koszenie działek zadrzewionych o łącznej powierzchni 4,54 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót (Załącznik nr 5), a sposób realizacji jest opisany w specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4).
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdu, dowozu sprzętu i organizacji pracy, nadzoru wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem płynności ruchu oraz załadunku i transportu odpadów.
2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie prac związanych z realizacją zamówienia.
3. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia, w szczególności: wykonanie zabiegów na drzewach, usuwanie drzew, przesadzenie drzew, palikowanie, podlewanie, zebranie i wywiezienie odpadów.

CPV: 77211500-7, 77211400-6,77211600-8,77342000-9,03451300-9,77300000-3,77310000-6

Dokument nr: 2023/BZP 00539141, ZP.271.89.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/krosno
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet explorer minimalnie wersja 10 0., - włączona obsługa JavaScript, - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, - Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zalecenia: - podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. - jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. - ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/krosno
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-15 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krosno

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.89.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) prace pielęgnacyjne drzew na terenie miasta Krosna - pasy drogowe i działki gminne:
- wykonanie cięć odmładzających drzew z koroną formowaną,
- podkrzesywanie i kształtowanie koron drzew,
- wycinka drzew,
- usuwanie karp korzeniowych poprzez karczowanie/frezowanie pni/korzeni usuniętych drzew,
- przycięcie lub wycięcie gałęzi przesłaniających znaki drogowe lub ograniczających widoczność przy drogach publicznych i na skrzyżowaniach lub nad jezdnią/ciągiem pieszym, ograniczających skrajnię drogi, w tym cięcia techniczne, pielęgnacyjne i sanitarne (usunięcie gałęzi złamanych, obumarłych, zagrażających lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi),
- poprawianie/wymiana/uzupełnienie palików i wiązań drzew,
- odchwaszczanie i przekopywanie gleby wokół drzew, usuwanie odrostów,
- podlewanie drzew w okresie suszy,
- zakup pozyskanego z wycinki drewna za cenę brutto określoną we wzorze umowy;
b) dwukrotne przycięcie i odchwaszczenie 2 800,00 metrów bieżących żywopłotów:
wykonanie cięć pielęgnacyjnych i korygujących obrysy żywopłotów rosnących wzdłuż ciągów pieszych;
d) koszenie działek zadrzewionych o łącznej powierzchni 4,54 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót (Załącznik nr 5), a sposób realizacji jest opisany w specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4).
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszty dojazdu, dowozu sprzętu i organizacji pracy, nadzoru wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa i zabezpieczeniem płynności ruchu oraz załadunku i transportu odpadów.
2. W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie prac związanych z realizacją zamówienia.
3. Wytwarzane w wyniku realizacji zamówienia odpady muszą być przekazane do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub zagospodarowaniem odpadów ponosi wykonawca.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z przedmiotem zamówienia, w szczególności: wykonanie zabiegów na drzewach, usuwanie drzew, przesadzenie drzew, palikowanie, podlewanie, zebranie i wywiezienie odpadów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
77342000-9 - Przycinanie żywopłotów
03451300-9 - Krzewy
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SWZ zaoferuje najniższą cenę (art. 239 ust. 2 ustawy Pzp).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż
zrealizował (lub realizuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) usługę polegającą na wykonaniu wycinek drzew, o wartości nie niższej niż 40 000,00 zł brutto,
b) usługę polegającą na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych drzew, o wartości nie niższej niż 50 000,00 zł brutto łącznie;
Zamawiający dopuszcza sumowanie zamówień w ramach powyższych kwot.
(Przykład I: jedna ww. określona rodzajowo usługa o wartości 40 000 zł, dwie usługi o wartości 20 000 zł lub 30 000 zł i 10 000 zł, itd..
Przykład II: jedna ww. określona rodzajowo usługa o wartości 50 000 zł, dwie usługi o wartości 25 000 zł lub 30 000 zł i 20 000 zł, itd.).
Przez zabiegi pielęgnacyjne Zamawiający rozumie cięcia sanitarne, prześwietlające, korygujące, formujące, odmładzające, cięcia techniczne oraz wykonywanie wiązań i wzmocnień w obrębie drzew.
Okres 3 lat, o którym mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku gdy wartość zrealizowanej usługi, dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.
2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi:
- pilarka mechaniczna - min. 2 szt.,
- nożyce mechaniczne do cięcia żywopłotów - min. 4 szt.,
- piła spalinowa na wysięgniku do obcinania gałęzi - min. 2 szt. ,
- frezarka do pni - min. 1 szt.,
- rębarka do konarów - min. 1 szt.,
- beczka przystosowana do podlewania roślin pod ciśnieniem - min. 1 szt.,
- środek transportu do wywozu pozyskanego materiału drzewnego i odpadów - min. 1 szt.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz usług określonych rodzajowo w punkcie 5.4.1) ogłoszenia, wykonanych/wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich:
- wartości,
- przedmiotu,
- daty wykonania,
- podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane/są wykonywane;
b) załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje,
- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
a) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz winien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania sprzętem (warunek zdolności technicznej) wykonawca zobowiązany jest:
a) złożyć wykaz narzędzi/urządzeń technicznych określonego rodzajowo w punkcie 5.4.2) ogłoszenia, dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego,
b) podać informację o podstawie dysponowania tymi zasobami.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Pełnomocnictwo: oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich
wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego
imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.
2. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty podpisany kosztorys ofertowy.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do
reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 59 ustawy Pzp). Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie on traktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną odrzucone.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, jakich Zamawiający może użyć edytując tę część ogłoszenia Zamawiający odsyła w tej kwestii do paragrafu 7 wzoru umowy, który w sposób szczegółowy określa rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SWZ zaoferuje najniższą cenę (art. 239 ust. 2 ustawy Pzp).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.