Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Roboty budowlane - dostosowanie terenu na potrzeby posadowienia infrastruktury kontenerowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane - dostosowanie terenu na potrzeby posadowienia infrastruktury kontenerowej

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
ul. Lipowa 1a
20-020 Lublin
powiat: Lublin
tel. 261183500 fax. 261183562
rzilublin.zampub@ron.mil.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261183500 fax.
Termin składania ofert: 2023-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RZI w Lublinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie Publicznego Zaproszenia do składania Ofert
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (zwanego dalej PZO) - o wartości
NETTO nieprzekraczającej progu unijnego: 5 382 000 euro, co stanowi
równowartość kwoty: 23 969 275,00 złotych - z wyłączeniem przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 ze zm.) dalej: ustawa Pzp na: Roboty budowlane - dostosowanie terenu na
potrzeby posadowienia infrastruktury kontenerowej w m. Chełm, zgodnie
z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych polegających dostosowanie terenu na potrzeby
posadowienia infrastruktury kontenerowej w m. Chełm.
Zakres inwestycji określony został szczegółowo w dokumentacji projektowej, składającej
się z części niejawnej o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" oraz jawnej.
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
posadowienie obiektów kontenerowych wraz z instalacjami i przyłączami oraz
związanych z nimi sieciami lokalizowanych na terenach zamkniętych nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy.
Lokalizacja:
Obiekt zlokalizowany będzie na terenie kompleksu koszarowego Chełm, na działce nr
359 w obrębie ewidencyjnym nr 0012 - Chełm, miasto Chełm, powiat chełmski, woj.
lubelskie. Teren kompleksu stanowi własność Skarbu Państwa - Ministerstwa Obrony
Narodowej w trwałym zarządzie RZI w Lublinie, zgodnie z KW nr LU1C/00004764/3.
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla
przedmiotowej działki.
Teren kompleksu objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm.
Stan istniejący:
Teren kompleksu uzbrojony.
Potrzeby i wymagania:
Przedmiot zamówienia powinien obejmować wszystkie potrzeby użytkownika wraz
z zachowaniem aktualnych przepisów, a także zgodnie z wymogami pod względem:
- bezpieczeństwa użytkowania,
- higieniczno-sanitarnym,
przeciwpożarowym,
zdrowia użytkowników,
poszanowania energii,
estetyki wizualnej.
Ogólny zakres inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest:
- wykonanie niwelacji i utwardzenia terenu pod posadowienie 140 szt. kontenerów
(130 szt. - kontenery socjalne, 10 szt. - kontenery sanitarne). Zakup i dostarczenie
kontenerów jest poza zakresem Przedmiotu zamówienia;
- posadowienie kontenerów;
- wykonanie ciągów komunikacyjnych i dróg dojazdowych;
- wykonanie przyłączy: wodnego i kanalizacyjnego do kontenerów sanitarnych;
- wykonanie systemu zagospodarowania wód opadowych;
- wykonanie sieci elektroenergetycznej zasilającej kontenery;
- wykonanie posadowienia pod agregat prądotwórczy;
- wykonanie przyłącza teletechnicznego do kontenerów socjalnych;
- wykonania oświetlenia zewnętrznego obozowiska kontenerowego.
Powierzchnia zabudowy kontenerów - około 2 300 m2.
Roboty budowlane nie będą prowadzone etapowo.
2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ Umowy (SOPZ/U) zawiera załącznik
nr 1 do PZO/ do Wzoru Umowy. Wykaz dokumentacji projektowej stanowiącej
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do PZO.

CPV: 45110000-1, 45200000-9, 45300000-0, 45233222-1, 32400000-7

Dokument nr: 4.096/23/PZO/WIB

Otwarcie ofert: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.12.2023 r. o godz. 1230 w siedzibie
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, Ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Podczas otwierania ofert zostaną podane: nazwy Wykonawców i ich adresy, a także
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego
i warunków płatności zawartych w ofercie.
5. Po otwarciu ofert, Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie zamieści na
swojej stronie internetowej informacje zawarte w pkt 3 i 4.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Rejonowego Zarządu
Infrastruktury w Lublinie, Ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin (kancelaria jawna) do
dnia 21.12.2023 r., do godz. 1200.
Oferty nadesłane pocztą również obowiązuje w/w termin.
2. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie
zaadresowana na adres Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie oraz będzie
posiadać oznaczenia:
OFERTA - 4.096/23/PZO/WIB - Roboty budowlane - dostosowanie terenu na
potrzeby posadowienia infrastruktury kontenerowej w m. Chełm - nie otwierać
przed dniem 21.12.2023 r. do godz. 12:30"
Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę
i adres Wykonawcy.
UWAGA!!!
Kancelaria jawna znajduje się na 1 piętrze w budynku Rejonowego Zarządu
Infrastruktury w Lublinie, Ul. Lipowa 1a. Na terenie całego budynku obowiązuje
system kontroli dostępu osób wchodzących realizowany w formie przepustek
wydawanych zainteresowanym przed wejściem na teren budynku, po
wcześniejszym okazaniu przez nie pracownikowi ochrony dowodu tożsamości.
W związku z powyższym w celu terminowego złożenia oferty w kancelarii
Zamawiającego należy uwzględnić czas niezbędny pracownikowi kancelarii do
odbioru oferty z biura przepustek Zarządu.
Jeśli Wykonawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia oferty winien posiadać
kserokopię koperty, na której pracownik kancelarii może potwierdzić złożenie
oferty.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego, po terminie wskazanym w ppkt 1.
powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Doręczenie oferty do innego miejsca niż siedziba Zamawiającego, wskazana w
ppkt 1. lub pozostawienie jej w siedzibie Zamawiającego osobie innej niż pracownik
kancelarii, jest równoznaczne z niezłożeniem oferty w sposób skuteczny.
Wykonawca przekazujący ofertę za pośrednictwem firmy kurierskiej zobowiązany jest
do przekazania jej ww. informacji.
Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia do
oferty złożonej przez siebie, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian.
Oferta uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie przygotowana wg takich
samych zasad jak składana oferta, a koperta będzie dodatkowo oznaczona
określeniem ,,ZMIANA" i będzie złożona przed upływem terminu składania ofert, tj.:
21.12.2023 r. godz. 1200.
Koperta oznakowana dopiskiem ,,ZMIANA" zostanie otwarta przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostanie dołączona do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie
terminu składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
VII.TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie do 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy.
2. Przekazanie terenu budowy: w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Z przekazania terenu budowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy
terenu pod roboty.
3. Realizacja zakresu rzeczowego Przedmiotu zamówienia będzie się odbywała
w kwartalnych etapach, wynikających z uzgodnionego przez Strony Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
Zakończenie robót budowlanych: termin wykonania całości Przedmiotu
zamówienia: do dnia 28.06.2024 r.
Za termin wykonania całości Przedmiotu zamówienia uznaje się dzień wpływu do
siedziby Zamawiającego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do
odbioru końcowego robót budowlanych, po uprzednim potwierdzeniu wykonania
całości robót przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Za termin wykonania poszczególnych etapów Przedmiotu zamówienia uznaje się
dzień odbioru wykonanych robót, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, po
uprzednim potwierdzeniu wykonania robót wchodzących w zakres danego etapu przez
inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Kontrola terminowości, realizacji i płatności Przedmiotu zamówienia odbywać się
będzie na podstawie uzgodnionego przez Strony Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, który będzie stanowił załącznik do umowy.
Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga formy aneksu do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian dotyczących zakresu
etapów wykonywanych robót w ramach limitu finansowego w danym roku
kalendarzowym, z zastrzeżeniem, iż takie zmiany wymagają pisemnej akceptacji
Zamawiającego.

Wymagania:
3.SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI JAWNEJ zawierającej informacje
wrażliwe:
Zamawiający informuje, że jawna dokumentacja projektowa stanowiąca opis
Przedmiotu zamówienia zawiera informacje wrażliwe, w związku z czym Zamawiający
nie może udostępnić jej na stronie internetowej.
Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego przedmiotową dokumentację na
etapie przygotowania oferty, na zaakceptowany pisemny wniosek o udostępnienie
dokumentacji jawnej zawierającej informacje wrażliwe (wg wzoru stanowiącego
załącznik do PZO), złożony do Zamawiającego na adres e-mail podany do
korespondencji. We wniosku Wykonawca winien wskazać adres pocztowy, na który
Zamawiający, po rozpatrzeniu wniosku, prześle dokumentację na płycie CD/DVD.
Razem z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji, Wykonawca złoży
Zamawiającemu pisemne oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 12 do PZO.
W przeciwnym wypadku, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
4.
SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA
,,ZASTRZEŻONE":
DOKUMENTACJI
NIEJAWNEJ
o
klauzuli
Dokumentacja projektowa niejawna oznaczona klauzulą ,,ZASTRZEŻONE"
stanowiąca opis Przedmiotu zamówienia, może zostać udostępniona Wykonawcy na
etapie przygotowania oferty, na zaakceptowany pisemny wniosek o udostępnienie
ww. dokumentacji niejawnej złożony do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w
Lublinie (wg wzoru stanowiącego załącznik do PZO) na adres e-mail podany do
korespondencji. Zamawiający udostępni przedmiotową dokumentację poprzez
przesłanie płyty CD/DVD na wskazany w ww. wniosku adres pocztowy Wykonawcy
spełniającego wymagania ustawy o ochronie informacji niejawnych.
Razem z ,,Wnioskiem o udostępnienie dokumentacji niejawnej", Wykonawca
złoży Zamawiającemu:
1. potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem" kserokopie nw. dokumentów:
? potwierdzających posiadanie przez podmiot występujący z ww. wnioskiem
systemu teleinformatycznego akredytowanego do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej ,,ZASTRZEŻONE" - wymienionych we
wzorze ,,Wniosku o udostępnienie dokumentacji niejawnej",
? zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia dla pełnomocnika ds. OIN,
specjalistycznych szkoleń dla administratora systemu teleinformatycznego
i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego,
? poświadczeń bezpieczeństwa lub pisemnych upoważnień uprawniających
do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE"
wydanych przez kierownika jednostki organizacyjnej dla pełnomocnika ds.
OIN, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora
systemu teleinformatycznego,
? zaświadczeń o odbyciu szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych
(dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora
systemu teleinformatycznego),
2. ,,Zobowiązanie Wykonawcy do przestrzegania przepisów o ochronie
informacji niejawnych" - jako załącznik do ,,Wniosku o udostępnienie
dokumentacji niejawnej" - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
,,Wniosku o udostępnienie dokumentacji niejawnej".
Razem z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji, Wykonawca złoży
Zamawiającemu pisemne oświadczenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 11 do PZO.
W przeciwnym wypadku, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Po zawarciu umowy dokumentacja niejawna o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" zostanie
przekazana wybranemu w postępowaniu Wykonawcy.
5.
W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI NIEJAWNYCH:
1) Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji
Przedmiotu zamówienia związane z dostępem do informacji niejawnych oraz osoby
upoważnione do bieżących kontaktów roboczych związanych z dostępem do
informacji niejawnych obowiązane są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa
lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli ,,Zastrzeżone", wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz
z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
2) Wykonawca i Podwykonawca zobowiązani są do zachowania poufnego charakteru
informacji niejawnych znajdujących się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznali się
w trakcie realizacji zamówienia lub po jego zakończeniu zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych.
3) Zamawiający ma prawo do zweryfikowania i odsunięcia pracowników Wykonawcy
lub Podwykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na
etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak
również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych
interesów państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa
realizacji zamówienia.
4) Zgodnie z ,,ustawą OIN" przez przetwarzanie informacji niejawnych rozumie się
wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych
informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie,
klasyfikowanie, gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie lub udostępnianie.
6.
Wykonawca na własny koszt może dokonać wizji lokalnej.
Osoby do kontaktu w sprawie wizji lokalnej:
p. Marcin Pomykała, tel. 261 161 496 - po uzgodnieniu daty i godziny ze wskazaną
osobą
Celem uzyskania wstępu na teren kompleksu wojskowego, na którym planuje się realizację
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia/ wskazania ww.
osobie w formie pisemnej na adres 19 Batalionu Zmechanizowanego ul. Lubelska, 22-100
Chełm, nie później niż na 3 dni robocze przed ustalonym terminem wizji lokalnej, danych
osobowych przedstawicieli Wykonawcy (imię i nazwisko) oraz ewentualnie numerów
rejestracyjnych pojazdów, poruszających się po obszarze kompleksu.
7.
UBEZPIECZENIE TERENU BUDOWY:
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu budowy na warunkach
określonych we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik do niniejszego PZO.
8. POWIERZENIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
2) Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie
powierzone zostanie Podwykonawcy oraz podania nazwy (firmy) Podwykonawcy
(o ile jest on znany) wraz z przedmiotem umowy o podwykonawstwo (zakres), dla
którego jest on proponowany.
3) Zasady i terminy dotyczące zawierania i przedkładania umów o podwykonawstwo
oraz zmian tych umów, a także zasady zapłaty wynagrodzenia i naliczania kar
umownych w związku z umowami o podwykonawstwo zawarte zostały we Wzorze
Umowy - stanowiącym załącznik do niniejszego PZO.
4) W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, Zamawiający
wymaga od Podwykonawcy posiadania - przez osoby skierowane do realizacji
przedmiotu zamówienia związane z dostępem do informacji niejawnych -
aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do
informacji niejawnych lub pisemnego upoważnienia uprawniającego do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", wydanego
przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zaświadczeniem o odbyciu
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
5) Wykonawca i Podwykonawca zobowiązani są do zachowania poufnego charakteru
informacji niejawnych znajdujących się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznali się
w trakcie realizacji zamówienia lub po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych.
6) Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia Zamawiającemu
informacji dotyczących nowych Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy)
i siedziby oraz danych, które umożliwią Zamawiającemu stwierdzenie, że każdy
z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru
informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone
w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo.
7) Zamawiający ma prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników
Wykonawcy, Podwykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia,
zarówno na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, jak również na etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona
podstawowych interesów państwa albo jest to konieczne w celu podniesienia
bezpieczeństwa realizacji zamówienia lub wynika z aktualnych przepisów prawa.
W ww. okolicznościach, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę
innym lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
Podwykonawcy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za należyte
wykonanie prac powierzonych Podwykonawcy, zgodnie z zawartą umową, PZO
oraz dokumentacją projektową.
9) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10) Wykonawca, w okresie trwania okoliczności - zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem/ami umowy/ów
o podwykonawstwo oświadczenie/a Podwykonawcy/ów o braku podstaw
wykluczenia (zgodnie z przesłankami opisanymi w PZO).
8)
9.WYMAGANIA ZATRUDNIENIA przez Wykonawcę, Podwykonawcę NA
PODSTAWIE STOSUNKU PRACY osób wykonujących wskazane przez
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ,,ustawy
KP"
1) Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności w zakresie realizacji Przedmiotu
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ,,ustawy KP" były wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy. Obowiązek ten dotyczy również
Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie
o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące Podwykonawcę do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących
czynności, o których mowa powyżej.
2) Wyżej określone wymagania Zamawiającego nie dotyczą osób, których
Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych lub zawodowych.
3) UWAGA: Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy
przypadku, gdy osoba wykonująca działalność gospodarczą w zakresie spółki
osobowej, będzie samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności
określonych przez Zamawiającego.
4) Zamawiający informuje, iż wykaz ww. czynności, obowiązek informacyjny w tym
zakresie oraz sposób kontroli opisane są we Wzorze Umowy (i załącznikach) -
stanowiącym załącznik do niniejszego PZO.
III.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy
ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
IV.Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości składania OFERT CZĘŚCIOWYCH.
V.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż
jednej oferty, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę.
VI.Okres związania ofertą wynosi 60 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia okresu
związania ofertą o kolejne 30 dni.
VIII.Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości polegania na zasobach innych
podmiotów - nie dotyczy możliwości korzystania z systemu teleinformatycznego
akredytowanego do przetwarzania informacji niejawnych. Przedsiębiorca
udostępniający system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych
musi wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt IX.
ppkt B. PZO.
IX.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A.Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1.Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonujący działalność
gospodarczą lub zawodową wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów
handlowych lub zawodowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
2.
Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: spełnia wymagania
,,ustawy OIN" w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli
,,ZASTRZEŻONE", w tym ich przetwarzania w systemach teleinformatycznych o co
najmniej przedmiotowej klauzuli.
3.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w powyższym zakresie.
4.
Posiadają niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania
zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:
1) Posiada/ dysponuje systemem teleinformatycznym akredytowanym do
przetwarzania
informacji
niejawnych
o
klauzuli
co
najmniej
,,ZASTRZEŻONE".
2) W okresie ostatnich pięciu (5) lat, przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie
wykonał:
a)
co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie placu manewrowego o powierzchni utwardzonej co
najmniej 1500 m2
lub
b) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie placu apelowego o powierzchni utwardzonej co najmniej
1500 m2
lub
c) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie parkingu o powierzchni utwardzonej co najmniej 1500 m2
oraz
d) co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie przyłącza teletechnicznego lub kanalizacji teletechnicznej
(telekomunikacyjnej) lub sieci teletechnicznej o długości min. 500 m.
3) Skieruje do realizacji zamówienia:
a) co najmniej po jednej (1) osobie posiadającej uprawnienia budowlane do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi oraz posiadającej co najmniej 3-letnie
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w każdej z nw.
specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej - uprawnienia bez ograniczeń,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych -
uprawnienia bez ograniczeń,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych - uprawnienia bez ograniczeń,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych -
minimum w ograniczonym zakresie, wydane na podstawie ,,ustawy Pb" oraz na
podstawie ,,rozporządzenia MIiR w sprawie funkcji technicznych w budownictwie"
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym
uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych
i stacyjnych - minimum w ograniczonym zakresie,
drogowej w zakresie inżynieryjno-drogowej - minimum w ograniczonym
zakresie,
zgodnie z art. 14 ,,ustawy Pb" oraz ,,rozporządzeniem MIiR w sprawie funkcji
technicznych w budownictwie".
Wymagana jest przynależność kierowników robót budowlanych do właściwej izby
samorządu zawodowego.
Osoby te muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej
oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
b) co najmniej jedną (1) osobę posiadającą świadectwo nadania uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiarów wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, zgodnie z art. 43
pkt 1 ,,ustawy PGiK").
Osoba(y) ta(e) musi(szą) posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do
dostępu do informacji niejawnych lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki
organizacyjnej oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych.
c) pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (art. 14 ust. 2 i 3 ,,ustawy
OIN"), posiadającego aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu dla
pełnomocników ds. informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW;
Osoba ta musi posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do
dostępu do informacji niejawnych wydane przez ABW albo SKW.
d) inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego - na zasadach określonych
w art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ,,ustawy OIN", posiadającego zaświadczenie
o odbytym specjalistycznym szkoleniu dla inspektorów bezpieczeństwa
teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego - wydane
przez ABW lub SKW;
Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej
wraz z aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
W przypadku dysponowania inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego na
zasadach zgodnie z art. 52 ust. 2 ,,ustawy OIN", należy przedstawić kserokopię zgody ABW
lub SKW na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz kserokopię
zawartego porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych.
e) administratora systemu teleinformatycznego - na zasadach określonych
w art. 52 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ,,ustawy OIN", posiadającego zaświadczenie
o odbytym
specjalistycznym
szkoleniu
dla
administratorów
systemu
teleinformatycznego z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane
przez SKW lub ABW;
Osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych lub pisemne upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej
oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
W przypadku dysponowania administratorem systemu teleinformatycznego na zasadach
zgodnie z art. 52 ust. 2 ,,ustawy OIN", należy przedstawić kserokopię zgody ABW lub SKW
na wykonywanie zadań w innej jednostce organizacyjnej oraz kserokopię zawartego
porozumienia pomiędzy kierownikami jednostek organizacyjnych.
B. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1.
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego tj.:
Wykonawca, który nie jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
b) Wykonawca, który nie posiada beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.), którym jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
c) Wykonawca, który nie posiada jednostki dominującej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120
ze zm.), którą jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
C. Ocena spełnienia przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie
z formułą, spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów i oświadczeń
określonych w pkt X. PZO.
D. Dokumenty i oświadczenia złożone wraz z ofertą oraz na wezwanie
Zamawiającego winny być aktualne na dzień ich złożenia i potwierdzać
spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania na
dzień składania ofert.
E. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzi dwuetapowo,
tzn.:
1) ETAP 1: Wykonawcy zainteresowani udziałem w przedmiotowym
postepowaniu składają ofertę zgodnie ze wzorem formularza ofertowego
stanowiącego załącznik do PZO wraz z dokumentami i oświadczeniami, o
których mowa w pkt X lit A. PZO.
2) ETAP 2: Zamawiający wzywa tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień
złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt X lit. B PZO.
a)
X.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, jakie Wykonawcy mają dostarczyć:
A. ETAP 1 - KAŻDY WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ WINIEN ZŁOŻYĆ:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - według wzoru
załączonego do PZO,
2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (dotyczy również
przedsiębiorcy udostępniającego system teleinformatyczny akredytowany do
przetwarzania informacji niejawnych) - według wzoru załączonego do PZO,
3. (jeżeli dotyczy) PEŁNOMOCNICTWO - wystawione przez Wykonawcę - do
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
w szczególności do złożenia: oferty, oświadczeń, dokumentów, wyjaśnień,
potwierdzania dokumentów ,,za zgodność z oryginałem" oraz zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego - w przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestracyjnych/ ewidencyjnych podmiotu,
4. (jeśli dotyczy) PEŁNOMOCNICTWO - wystawione przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w szczególności do złożenia: oferty, oświadczeń,
dokumentów, wyjaśnień, potwierdzania dokumentów ,,za zgodność z oryginałem" oraz
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
B. ETAP 2 - WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WINIEN ZŁOŻYĆ:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń i dokumentów:
1.Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru zawodowego lub
handlowego, zawierająca aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy.
2.Oświadczenie o spełnianiu wymagań ,,ustawy OIN" w zakresie ochrony informacji
niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", w tym ich przetwarzania w systemach
teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli.
3.(jeżeli dotyczy) Oświadczenie o spełnianiu wymagań ,,ustawy OIN" - w zakresie
ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", z wyłączeniem
przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych.
4.Kserokopia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia,
lub
kserokopia świadectwa akredytacji systemu teleinformatycznego dla klauzuli
innej niż ,,ZASTRZEŻONE"
lub
kserokopia ze stron dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego
zawierająca informacje o zatwierdzeniu tej dokumentacji przez kierownika
jednostki organizacyjnej w przypadku systemu do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" (Procedury Bezpiecznej Eksploatacji
i Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa) wraz z: kserokopią pisma ABW/SKW
potwierdzającego, że opracowana dokumentacja systemu teleinformatycznego
(PBE i SWB) spełnia wymogi formalne ,,ustawy OIN" i rozporządzeń w zakresie
eksploatacji systemu albo oświadczeniem kierownika jednostki organizacyjnej
o udzieleniu akredytacji dla systemu teleinformatycznego o klauzuli
,,ZASTRZEŻONE",
5.Kserokopia ze strony zawierającej informację o zatwierdzeniu ,,Instrukcji
dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
,,ZASTRZEŻONE" we własnej jednostce organizacyjnej oraz zakresu i warunków
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony", zgodnie z ,,ustawą
OIN",
6.(jeżeli dotyczy) Kserokopia porozumienia między kierownikami jednostek
organizacyjnych w zakresie dysponowania systemem teleinformatycznym
akredytowanym do przetwarzania informacji o klauzuli co najmniej ,,ZASTRZEŻONE"
udostępnionym przez inną jednostkę. Porozumienie zawarte pomiędzy kierownikami
jednostek organizacyjnych dotyczyć ma korzystania z tego systemu wraz z osobami
niezbędnymi do jego funkcjonowania - administrator, inspektor (zgodnie z art. 52
,,ustawy OIN"),
7.(jeżeli dotyczy) Kserokopia zgody ABW lub SKW na wykonywanie zadań przez
administratora systemu teleinformatycznego lub inspektora bezpieczeństwa
teleinformatycznego w innej jednostce organizacyjnej wraz z kserokopią porozumienia
w w/w kwestii między kierownikami jednostek organizacyjnych,
8.WYKAZ OSÓB - według wzoru stanowiącego załącznik do PZO - skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, z podaniem zakresu
wykonywanych przez nie czynności, doświadczenia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień budowlanych, poświadczeń
bezpieczeństwa lub upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", zaświadczeń o odbyciu szkolenia z zakresu informacji
niejawnych, zaświadczeń o odbyciu szkoleń specjalistycznych.
Ponadto wykaz winien obejmować w szczególności:
? imiona i nazwiska osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia;
? numer, rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz doświadczenie
wyrażone w pełnych latach w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w odpowiedniej specjalności;
? numer świadectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji
i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów wysokościowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych;
? numer, rodzaj, klauzulę, datę wydania, organ wydający oraz termin ważności
poświadczeń bezpieczeństwa lub pisemnych upoważnień uprawniających do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" wydanych przez
kierownika jednostki organizacyjnej;
? numer i datę wydania zaświadczeń o odbyciu szkoleń w zakresie ochrony informacji
niejawnych;
? numer i datę wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu pełnomocnika ochrony
informacji niejawnych;
? numery zaświadczeń o odbytym szkoleniu specjalistycznym odpowiednio dla
administratora systemu teleinformatycznego oraz inspektora bezpieczeństwa
teleinformatycznego;
Wykaz winien obejmować wszystkie osoby opisane w pkt IX. ppkt A. 4.3) PZO.
9.
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH - według wzoru stanowiącego załącznik do PZO -
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, powierzchni utwardzonej, długości przyłącza/ kanalizacji/ sieci
teletechnicznej, dat, miejsca wykonania, podmiotów, które wykonały roboty budowlane
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone.
Każda przedstawiona w ww. WYKAZIE ROBÓT robota budowlana musi odpowiadać
swoim rodzajem wymogom określonym w pkt IX. ppkt A. 4.2) PZO.
10. DOWODY określające, czy roboty wskazane w WYKAZIE ROBÓT, zostały wykonane
należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa
powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty. Składanie dowodów dotyczących robót obowiązuje również w przypadku
robót zrealizowanych na rzecz Zamawiającego.
A. FORMY, w jakich mają być składane dokumenty i oświadczenia:
a) Oświadczenia, o których mowa w pkt X. PZO dotyczące odpowiednio
Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przedsiębiorcy udostępniającego system teleinformatyczny
akredytowany do przetwarzania informacji niejawnych - składane są
w oryginale.
b) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których będzie wynikać zakres
umocowania winny być złożone w formie oryginału lub w formie kopii
poświadczonej notarialnie ,,za zgodność z oryginałem".
c) Dokumenty, o których mowa w pkt X. PZO inne niż oświadczenia
i pełnomocnictwa składane są w oryginale lub kopii poświadczonej ,,za
zgodność z oryginałem" na każdej zapisanej stronie dokumentu.
d) Poświadczenia ,,za zgodność z oryginałem" dokonuje odpowiednio
Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego - w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
B. Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest
w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
C. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
XI.
Wymagania dotyczące sposobu złożenia oferty oraz spełnienia określonych przez
Zamawiającego warunków udziału i braku podstaw wykluczenia z postępowania
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
A. Wymagania dotyczące sposobu złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika (Lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia,
w szczególności: do złożenia oferty, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień,
zawiadomień, poświadczania dokumentów ,,za zgodność z oryginałem" albo do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy na wykonanie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.
3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem
(Liderem).
4. Wszelkie rozliczenia to jest m.in. możliwość wystawiania faktur oraz ich płatność
dokonywane będą tylko z Pełnomocnikiem (Liderem) wskazanym w ofercie lub
innych dokumentach/ oświadczeniach złożonych w postępowaniu.
5. Wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na ,,Wykonawcę";
w miejscu np. ,,nazwa i adres Wykonawcy", należy wpisać pełne dane dotyczące
wspólników spółki cywilnej (ze wskazaniem Pełnomocnika) lub pełne dane
dotyczące Lidera i Partnera/ów konsorcjum.
6. Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania w sprawie
zamówienia publicznego, może żądać umowy regulującej współpracę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
określającej Strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego
z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności
Wykonawców).
B.Wymagania dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wymagania dotyczące zdolności - Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - do występowania w obrocie gospodarczym:
a)Każdy z Wykonawców wchodzący w skład spółki cywilnej lub konsorcjum
wykonujący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże, że jest wpisany do
jednego z rejestrów handlowych lub zawodowych, prowadzonych w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.Wymagania dotyczące posiadania - przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z innych przepisów:
a) Przynajmniej jeden z przedsiębiorców wchodzący w skład spółki cywilnej lub
konsorcjum, ale każdy który zamierza przetwarzać informacje niejawne
w systemach teleinformatycznych, musi:
? wykazać, że spełnia wymagania ,,ustawy OIN" - w zakresie ochrony informacji
niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE", w tym ich przetwarzania w systemach
teleinformatycznych o co najmniej przedmiotowej klauzuli;
? posiadać zatwierdzoną ,,Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania
informacji o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" we własnej jednostce organizacyjnej oraz
zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich
ochrony" (zgodnie z ,,ustawą OIN");
? zatrudniać pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
? posiadać/ dysponować systemem teleinformatycznym akredytowanym do
przetwarzania informacji o klauzuli co najmniej ,,ZASTRZEŻONE";
? zatrudniać/ dysponować inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego,
administratorem systemu teleinformatycznego.
b) Każdy z przedsiębiorców, który zamierza przetwarzać informacje niejawne
poza systemami teleinformatycznymi, musi:
? wykazać, że spełnia wymagania ,,ustawy OIN" - w zakresie ochrony informacji
niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" z wyłączeniem ich przetwarzania
w systemach teleinformatycznych (poprzez złożenie stosownego oświadczenia,
zgodnie ze wzorem załączonym do PZO);
? posiadać zatwierdzoną ,,Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania
informacji o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" we własnej jednostce organizacyjnej oraz
zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich
ochrony" (zgodnie z ,,ustawą OIN");
? zatrudniać pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
UWAGA:
Zgodnie z ,,ustawą OIN" przez przetwarzanie informacji niejawnych rozumie się
wszelkie operacje wykonywane w odniesieniu do informacji niejawnych i na tych
informacjach, w szczególności ich wytwarzanie, modyfikowanie, kopiowanie,
klasyfikowanie,
gromadzenie,
przechowywanie,
przekazywanie
lub
udostępnianie.
3.
Wymagania dotyczące znajdowania się - przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
4.
Wymagania dotyczące posiadania - przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia - zdolności technicznej lub zawodowej do
wykonania zamówienia:
a) Warunek określony w pkt IX. ppkt A. 4.2) PZO dotyczący posiadania przez
Wykonawcę określonej zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
doświadczenia zostanie spełniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, gdy:
- co najmniej jeden z Wykonawców wchodzących w skład spółki cywilnej lub
konsorcjum samodzielnie wykonał roboty budowlane, o których mowa w pkt IX
ppkt A. 4.2) lit. a. lub b. lub c. oraz d. PZO
lub
- Wykonawcy wchodzący w skład spółki cywilnej lub konsorcjum łącznie wykonali
roboty budowlane, o których mowa w pkt IX ppkt A. 4.2) lit. a. lub b. lub c. oraz d.
PZO.
b) Zamawiający wymaga, aby część zamówienia związana z warunkiem udziału
w postępowaniu została zrealizowana przez tego z przedsiębiorców wchodzącego
w skład spółki cywilnej lub konsorcjum, który wykazał się spełnieniem danego
warunku udziału w postępowaniu (etap realizacji zamówienia).
C. Wymagania w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi
wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt IX. ppkt
B. PZO.
XII.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 5% wartości ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (ceny
brutto ogółem).
2. Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy winno obejmować okres od
dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia z uwzględnieniem dodatkowych
30 dni.
Zabezpieczenie z tytułu należytego usunięcia wad i/lub usterek winno obejmować
okres od dnia następnego po upływie okresu zabezpieczenia z tytułu
należytego wykonania umowy przez okres 60 miesięcy, przy czym
Zamawiający przez okres 36 miesięcy będzie uprawniony do dochodzenia
roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji, zaś po upływie 36 miesięcy będzie
uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi - zgodnie
z postanowieniami § 16 Wzoru Umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
- pieniądzu (na numer rachunku bankowego zamieszczonego na stronie
internetowej Zamawiającego - BIP/ Ogłoszenia/ Ważne komunikaty),
- poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ,,ustawy o utworzeniu PARP".
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w innej formie niż wskazane powyżej.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione
przed zawarciem umowy, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, bądź
w przypadku wnoszenia go w innej formie niż pieniężna, stosowny dokument
gwarancyjny (poręczenie) winien być złożony przed terminem wyznaczonym jako
data zawarcia Umowy - w siedzibie Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelnie z podaniem imienia i nazwiska.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia
na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie
związania umową oraz w okresie rękojmi i gwarancji.
8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, dokument
gwarancyjny powinien:
a) być bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze żądanie Zamawiającego
oraz zawierać oświadczenie Poręczyciela lub Gwaranta, występującego
w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej,
stanowiącej zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy oraz
zawierać zwrot, iż ,,Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przez co rozumie się
również sytuację: nieterminowego usunięcia wad i/lub usterek, nienależytego
usunięcia wad i/lub usterek, nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia
wad i/lub usterek, nieusunięcia wad i/lub usterek przez Wykonawcę",
bezspornie (nieodwołalnie i bezwarunkowo) po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piśmie od Zamawiającego;
b) zostać przedstawiony do uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
9. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie
przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
i/lub usterki .
10. Część zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie robót określonych umową
zostanie zwrócona w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należyte wykonanie umowy (protokół odbioru końcowego
robót budowlanych). Pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona nie
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i/lub usterki.
7. Podstawą do ustalenia ceny ofertowej na wykonanie Przedmiotu zamówienia jest
m.in. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ Umowy oraz dokumentacja
projektowa.
8. Zamawiający będzie rozliczał Przedmiot umowy w PLN.
9. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając
ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru/ usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, oraz stawkę podatku
VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy ma zastosowanie.
10. W cenie ofertowej należy uwzględnić:
? koszty robót przygotowawczych na terenie objętym Przedmiotem zamówienia,
roboty rozbiórkowe, porządkowe,
? koszty związane z organizacją i zagospodarowaniem terenu budowy, utrzymaniem
zaplecza budowy (doprowadzenie wody, energii elektrycznej), dozorowanie itp.,
? koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób
trzecich,
? koszty związane z utrzymaniem dostaw mediów,
? koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku,
utylizacja itp.),
? koszty wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia
w celu wykonania Przedmiotu zamówienia, opłaty i należności związane
z wykonaniem dostaw i zakupów,
? koszty wykonania wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów w tym
pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów,
inwentaryzacji, w tym inwentaryzacji i map geodezyjnych itp. oraz przekazanie ich
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach,
? koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, koszty sporządzenia
dokumentacji powykonawczej oraz koszty sporządzenia Arkusza efektów
gospodarczych,
? koszty wszelkich prac porządkowych związanych z zakończeniem Przedmiotu
zamówienia. Uporządkowanie terenu po zapleczu budowy jak również terenów
sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w trakcie
wykonywania robót, w tym koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni,
instalacji itp.,
? koszty związane z przeszkoleniem wskazanych przez Użytkownika osób
w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i systemów zgodnie z przepisami,
? koszty związane z serwisowaniem, konserwacją oraz przeglądami instalacji
i urządzeń przez okres udzielonej gwarancji, zgodnie z oświadczeniem
gwarancyjnym, stanowiącym załącznik do Wzoru Umowy,
? koszty przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
dokumentacji powykonawczej, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych
w ,,ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych",
? koszty ryzyka wynagrodzenia ryczałtowego obciążającego Wykonawcę z tytułu
niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu
zamówienia, w tym uwzględniające m.in.:
? aktualną sytuację rynkową,
? zmianę wartości siły nabywczej waluty,
?
XV.
XVI.
dynamikę zmian cen materiałów m.in. w związku z zakłóceniami w realizacji
łańcuchów dostaw oraz trwającym konfliktem w Ukrainie.
INFORMACJA O JAWNOŚCI OFERT
1. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu PZO są jawne i
podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
2. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec, że ww.
informacje nie mogą być udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ,,ustawy o zwalczaniu
NK" rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako
całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie
znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo
dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności działania w celu
utrzymania ich w poufności.
4. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
,,tajemnica przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
5. Zamawiający informuje, że oferty złożone w postępowaniu udostępni Wykonawcom
na pisemny wniosek złożony do RZI w Lublinie - od chwili ich otwarcia. Załączniki
do ofert Zamawiający udostępnia po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania.
XVIII.
KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Kryterium oceny ofert - 100% cena.
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę.
XIX.
BADANIE I OCENA OFERT
1. W toku badania i oceny złożonych ofert - Zamawiający może:
a. nie dokonywać badania i oceny ofert, których wartość przewyższa środki finansowe,
jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
b. wzywać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli/ nie uzupełnili
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia
z postępowania lub oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez
oferowane roboty budowlane, wymagań określonych przez Zamawiającego lub
którzy nie złożyli/ nie uzupełnili pełnomocnictw, albo którzy złożyli dokumenty/
oświadczenia zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia/ uzupełnienia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania,
c. żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty
oraz złożonych dokumentów/ oświadczeń i wyjaśnień,
d. nie wzywać do złożenia/ uzupełnienia dokumentów takich jak kserokopia
aktualnego odpisu z właściwego rejestru handlowego lub zawodowego albo
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
zawierających aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ,,ustawy o
informatyzacji Dz.P.R.Z.P".
Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku konieczności poprawienia innej omyłki
polegającej na niezgodności oferty z PZO niepowodującej istotnych zmian w treści
oferty, w zawiadomieniu wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody
na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia, przy czym brak
odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na jej poprawienie.
Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, w której
zaoferowane cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydadzą się
Zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do Przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania Przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w tym w szczególności, gdy cena całkowita oferty jest niższa
o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od
towarów i usług ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych w postępowaniu ofert - Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do udzielania wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia
ceny lub kosztu oferty, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny
ofert jest cena, nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert
dodatkowych.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli:
a. Wykonawca nie złożył, nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie:
1) wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak
podstaw wykluczenia z postępowania lub wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego;
2) pełnomocnictw lub wadliwych pełnomocnictw;
3) dokumentów/ oświadczeń zawierających błędy;
b. Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
terminie: wyjaśnień lub ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami nie
potwierdziła zgodności oferty z wymaganiami opisanymi w PZO;
c. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał spełnienia przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych
przez Zamawiającego;
d. jej treść nie będzie odpowiadać treści PZO;
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia, w związku
z tym, że Wykonawca nie złożył na wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub
jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia;
g. Wykonawca złożył w postępowaniu więcej niż jedną ofertę. Zamawiający
odrzuci wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę;
h. w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ,,ustawy prawo restrukturyzacyjne" lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zatwierdził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ,,ustawy prawo
upadłościowe";
i. zawiera błędy w obliczeniu ceny, których Zamawiający nie może
zakwalifikować jako oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub
innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty;
j. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą;
k. Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej
omyłki polegającej na niezgodności oferty z PZO niepowodującej istotnych
zmian w treści oferty;
l. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert
określonymi przez Zamawiającego.
m. w stosunku do Wykonawcy zaistniały podstawy wykluczenia z postępowania.
8. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a. Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy,
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi
za wady i/lub usterki;
b. w uprzednio prowadzonym postępowaniu - z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - Wykonawca nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym terminie dokumentów/ oświadczeń, o których mowa w pkt XIX.
7.a. PZO i/lub nie złożył na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie
wyjaśnień, o których mowa w pkt XIX. 7.b. PZO;
c. Wykonawca realizuje bieżące umowy niezgodnie z harmonogramem pomimo
wezwań ze strony Zamawiającego do zaniechania naruszeń warunków umowy,
które to naruszenia Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, co podważa uczciwość Wykonawcy co do należytego
i terminowego zrealizowania tego zamówienia.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
I. unieważnienia postępowania albo dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane),
II. unieważnienia postępowania, jeżeli:
a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia;
c. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
d. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie ważnej umowy;
e. środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przydzielone;
f. w wyniku wprowadzonych aktów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
nastąpi zamknięcie gospodarki lub zostanie wprowadzony zakaz prowadzenia
działalności przez podmioty w branżach niezbędnych do realizacji Przedmiotu
zamówienia.
11. Zamawiający:
1) zamieści na swojej stronie internetowej informację niezwłocznie po
dokonaniu jednej z nw. czynności tj.:
a. o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz zawiadomi tylko Wykonawcę,
którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy,
lub
b. o unieważnieniu postępowania - wraz z uzasadnieniem,
2) w przypadku odrzucenia oferty zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została
odrzucona, podając uzasadnienie odrzucenia.
XX.
SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ dotyczących Publicznego Zaproszenia do
składania Ofert ORAZ POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Zamawiający określa, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą:
? poczty elektronicznej (e-mail),
? lub pisma.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści
PZO.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek
o wyjaśnienie treści PZO wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: do
dnia 14.12.2023 r.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami - bez ujawniania źródła zapytania -
Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści PZO.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści PZO nie wpłynął w terminie określonym w pkt 3.
powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści PZO.
XXII.
ZAWARCIE UMOWY
1. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą zobowiązany jest
do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego
2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia objętego niniejszym Publicznym
Zaproszeniem do składania Ofert ujęte zostały we Wzorze Umowy stanowiącym
część składową Zaproszenia.
3. Przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy Wykonawca winien:
1) Dostarczyć Zamawiającemu:
a) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na dzień
zawarcia umowy,
b) poświadczone ,,za zgodność z oryginałem" kopie dokumentów stwierdzających
posiadanie przez osoby skierowane do realizacji zamówienia:
? wymaganych uprawnień budowlanych, świadectwa nadania uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, zaświadczenia o wpisaniu na
listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
? przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
? poświadczeń bezpieczeństwa lub pisemnych upoważnień uprawniających do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE" wydanych przez
kierownika jednostki organizacyjnej,
? zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych,
? zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia dla pełnomocnika ds. OIN,
specjalistycznych szkoleń dla administratora systemu teleinformatycznego
i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
2) Dostarczyć i uzgodnić z Zamawiającym:
a) Jeden (1) egzemplarz Tabeli elementów rozliczeniowych - sporządzonej
według wzoru przekazanego przez Zamawiającego.
b) Cztery
(4)
egzemplarze
Harmonogramu
rzeczowo-finansowego
sporządzonego na podstawie Tabeli elementów rozliczeniowych -
stanowiącego załącznik do Umowy.
3) Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i na
zasadach określonych w przedmiotowym Zaproszeniu.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
złożonych w postępowaniu, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia PZO.

Uwagi:
? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZEF
Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-
020 Lublin (dane kontaktowe udostępnione na stronie internetowej
Zamawiającego).
? Inspektorem ochrony danych osobowych w Rejonowym Zarządzie
Infrastruktury w Lublinie jest Pan Rafał Rybiński, tel. 261 182 237;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c. RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego;
? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
? Posiada Pani/Pan prawo do:
? dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących - na
podstawie art. 15 RODO;
? sprostowania
Pani/Pana
danych
osobowych,
jednakże
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników - na
podstawie art. 16 RODO;
? żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw - na podstawie art. 18 RODO;
? wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
? Nie przysługuje Pani/Panu:
? W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
? Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.
20 RODO;
? Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.