Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. Wincentego Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice
powiat: oławski
um.zamowienia2@jelcz-laskowice.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/860790
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelcz-Laskowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze".
2. Lokalizacja zadania: Nowy Dwór, działka nr 174 AM-1, obręb: Nowy Dwór.
3. Zamówienie obejmuje:
1) budowę wiaty o pow. 80 m2 oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
2) wymurowanie grilla oraz dostawę ław i stołów,
3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wiaty,
4) operat kolaudacyjny wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną (3 egz.)
5) uzyskanie decyzji admin. o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robot budowlanych, jeżeli będą wymagane.
4. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja techniczna:
1) PROJEKT BUDOWLANY ,,Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze", opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
2) STWiOR ,,Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze", opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
3) PRZEDMIAR ROBÓT (dokument poglądowy);
stanowiące załącznik nr 12 do SWZ - OPZ.

CPV: 45100000-8, 45111200-0,45262300-4,45261000-4

Dokument nr: 2023/BZP 00539060, ZF.271.32.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie
elektroniczn j zapośrednictwem platformazakupowa.pl pod
adresem https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice3. W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi napytania preferuje się, aby komunikacjamiędzyzamawiającym a Wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia orazinformacje, przekazywane były za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślijwiadomośćdo zamawiającego". Za datę
przekazania(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomieńorazinformacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzezkliknięcieprzycisku ,,Wyślij wiadomość
dozamawiającego" po których pojawi się komunikat, żewiadomośćzostała wysłana do
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację zapośrednictwem poczty
elektronicznej. Adrespoczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktuzWykonawcami:
um.zamowienia@jelczlaskowice.pl4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcominformacje za
pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi napytania,zmiany specyfikacji,
zmianyterminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będziezamieszczał na platformie w
sekcji"Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymiprzepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwemplatformazakupowa.pldo
konkretnegowykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny maobowiązek sprawdzania
komunikatów iwiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.plprzesłanych przez
zamawiającego,gdyż systempowiadomień może ulec awarii lub powiadomieniemoże trafić do folderu
SPAM.6. Zamawiający,zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESARADY MINISTRÓW z
dnia 30grudnia 2020 r. wsprawie sposobu sporządzania i przekazywaniainformacji oraz
wymagańtechnicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej
wpostępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego lub
konkursiezamieszczawymaganiadotyczącespecyfikacji połączenia, formatuprzesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasuprzekazania i odbioru danych zapośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:a) stałydostęp do
sieciInternet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub
MAC onastępującej konfiguracji:pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jegonowsza
wersja,jeden z systemówoperacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowszewersje,c)zainstalowana dowolnaprzeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalniewersja 100.,d) włączona obsługaJavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lubinnyobsługujący format plików .pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętegowkomunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)Oznaczenie czasu odbioru danych
przezplatformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnegoserwerasynchronizowanego z zegarem Głównego UrzęduMiar.7. Wykonawca, przystępując
doniniejszegopostępowania o udzielenie zamówienia publicznego:h)akceptuje warunki korzystania
zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym nastronie internetowej pod linkiem
wzakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,i) zapoznał istosuje się do
Instrukcjiskładaniaofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 8. Zamawiający informuje, żeinstrukcje
korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składaniawniosków o
wyjaśnienie treściSWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych wniniejszym
postępowaniu przyużyciuplatformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dlaWykonawców"
na stronieinternetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i
2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osóbfizycznych
wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnegoprzepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U.UE L119 z dnia4
maja 2016r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratoremPani/Pana danychosobowych jestGmina Jelcz-Laskowice ul.Witosa 24 55-220 Jelcz-
Laskowice.2)administratorwyznaczył InspektoraDanych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod adreseme-mail: -iod@jelcz-laskowice.pl3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust.1 lit. cRODO w celu związanymz przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówieniapublicznego,prowadzonym w trybieprzetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana
danychosobowych będąosoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania woparciu o art. 74ustawy PZP5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z art. 78 ust. 1PZP przezokres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowyprzekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązekpodaniaprzez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jestwymogiemustawowym określonym wprzepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu oudzieleniezamówieniapublicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje niebędąpodejmowane wsposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada
Pani/Pan:a)napodstawie art. 15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(wprzypadku,gdy skorzystanie ztego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmierniedużego wysiłkumoże zostaćPani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających nacelusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania oudzieleniezamówienia publicznegolub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonegopostępowaniao udzieleniezamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowaniaPani/Pana danychosobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianąwyniku postępowania oudzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawąPZP oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);c) napodstawie art. 18RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danychosobowych zzastrzeżeniemokresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursu
orazprzypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczeniaprzetwarzania nie mazastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi naważne względyinteresupublicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo downiesienia skargi doPrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danychosobowychPani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługujePani/Panu prawowniesienia skargi doorganu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzaniePani/Pana danychosobowych przezadministratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jestUrząd OchronyDanychOsobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust.
3lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia
danychosobowych,októrym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu,wobecprzetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Panadanychosobowych jest art. 6
ust.1 lit. c RODO;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/860790
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-22 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jelcz_laskowice

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 z dopiskiem ,,Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jelcz-Laskowice
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZF.271.32.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze".
2. Lokalizacja zadania: Nowy Dwór, działka nr 174 AM-1, obręb: Nowy Dwór.
3. Zamówienie obejmuje:
1) budowę wiaty o pow. 80 m2 oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
2) wymurowanie grilla oraz dostawę ław i stołów,
3) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wiaty,
4) operat kolaudacyjny wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną (3 egz.)
5) uzyskanie decyzji admin. o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robot budowlanych, jeżeli będą wymagane.
4. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja techniczna:
1) PROJEKT BUDOWLANY ,,Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze", opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
2) STWiOR ,,Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze", opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
3) PRZEDMIAR ROBÓT (dokument poglądowy);
stanowiące załącznik nr 12 do SWZ - OPZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 - Betonowanie
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju robót polegających wykonaniu wiat i altan w wysokości ok. 50% wartości zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
,, Cena ofertowa brutto" - C;
,,Gwarancja" - G
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
1) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane. polegające na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego, o łącznej wartości min. 120 000,00 zł brutto;
2) Dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej;
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 3B do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, złożone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- załącznik nr 6 do
SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 z dopiskiem ,,Budowa wiaty integracyjno-biesiadnej wraz z grillem, z możliwością zamontowania paneli fotowoltaicznych w późniejszym terminie, przy terenie świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jelcz-Laskowice
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
,, Cena ofertowa brutto" - C;
,,Gwarancja" - G
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.