Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie nowego magazynu energii

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzedaż, dostawa, montaż i uruchomienie nowego magazynu energii

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Oscar Sp. z o.o
ul. Rolnicza 10
22-600 Tomaszów Lubelski
powiat: tomaszowski (lubelski)
Telefon : +48 84 665 89 70
biuro@viola-handel.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Tomaszów Lubelski
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon : +48 84 665
Termin składania ofert: 2023-12-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:
Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowego magazynu energii
a) Opis przedmiotu zamówienia
Magazyn energii
Wymagane parametry:
- Wykonanie kompletnego magazynu energii elektrycznej - dostawa i montaż urządzeń okablowanie AC, wraz z system nadzoru, współpracy z instalacją fotowoltaiczną i diagnostyki.
- Wykonanie przyłącza energetycznego obejmującego budowę linii kablowych niskiego napięcia. 1 .Prace instalacyjne:
- dostawa i montaż kompletnego magazynu energii
- budowa rozdzielni nn w istniejącej stacji 15/0, 4 kV zasilającej bazę magazynowo-chłodniczą
- wykonanie okablowania prądu przemiennego (AC) od magazynu do ww. rozdzielni
- wykonanie systemu monitoringu parametrów magazynu
- wykonanie systemu zarządzania energią elektryczną z uwzględnieniem jej dostawy z sieci OSD elektrowni fotowoltaicznej i magazynu oraz zarządzanie urządzeniami odbiorczymi
- wykonanie ochrony od porażeń
- wykonanie instalacji uziemiającej
- wykonanie instalacji odgromowej
2.Magazyn energii
- moc znamionowa ok. 250 kW (minimum 240 kW)
- pojemność baterii ok. 1000 kWh (minimum 900 kWh)
- technologia baterii LFP lub inna o większej żywotności i nie mniejszym bezpieczeństwie
- system zarządzania baterią trzypoziomowy z aktywną korekcją
- napięcie wejściowe 3 x 400 V AC ( min 360 V AC, max 440 V AC); częstotliwość napięcia wejściowego ok. 50 Hz (min. 47,5 Hz, max 52,5 Hz)
- magazyn umieszczony w jednym lub dwóch kontenerach
- sprawność minimum 94%
- temperatura pracy w zakresie od ok -25 st. C do ok +50 st. C 3.Szafa falownika
- zabudowana w postaci modułów 2-kierunkowego przekształtnika (przekształtników równoległych) sieciowego (sieciowych) w technologii minimum 2-poziomego przetwarzania energii na bazie tranzystorów IGBT lub równoważnego.
- każdy moduł przekształtnika:
- posiada moc nie mniejszą niż 50 kW,
- pracuje w zakresie temperatur od około -20 do około +55 st. C bez ograniczenia mocy
- zapewnia synchroniczne z pozostałymi modułami zarządzanie przepływami energii na podstawie zdefiniowanych
scenariuszy pracy magazynu oraz strategii pracy baterii
- filtruje wyższe harmoniczne
- kompensuje moc bierną sieci i moc odkształceń sieci niezależnie w każdej z faz
- stabilizuje napięcie sieci
- posiada zabezpieczenie prądowe, temperaturowe, zwarciowe, przeciążeniowe przeciwprzepięciowe
- zapewnia obsługę falownika i poszczególnych przekształtników z poziomu dotykowego panelu operatorskiego
- Panel operatorski umożliwiający:
~ konfigurację i podgląd parametrów pracy całego falownika, poszczególnych modułów przekształtnika, całej baterii oraz poszczególnych ogniw bateryjnych
- logowanie użytkowników z definiowalnymi poziomami uprawnień
- podgląd historii alarmów z identyfikacją typu zdarzenia (alarm, zdarzenie, zmiana nastaw)
- moduł komunikacyjny umożliwiający dwukierunkową transmisję danych
- możliwość zdalnego załączania i wyłączania pracy magazynu poprzez wejście cyfrowe
4.Szafa bateryjna:
- żywotność baterii minimum 4000 pełnych cykli ładowania
- każdy moduł bateryjny:
~ posiada zabezpieczenie prądowe, temperaturowe, zwarciowe, przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe klasy I+II -- posiada nabój gaśniczy obniżający temperaturę modułu baterii w sytuacji gwałtownego podwyższenia się temperatury w module
- posiada wyprowadzenie połączeń kablowych od frontu ułatwiające wymianę i serwisowanie
- umożliwia obsługę szafy bateryjnej i poszczególnych modułów bateryjnych z poziomu dotykowego panelu operatorskiego
- panel operatorski umożliwiający:
-- konfigurację i podgląd parametrów pracy całej szafy bateryjnej, poszczególnych modułów bateryjnych i poszczególnych ogniw bateryjnych
-- podgląd historii alarmów z identyfikacją typu zdarzenia (alarm, zdarzenie, zmiana nastaw) -- podgląd stanów pracy i parametryzację
5.System przeciwpożarowy zgodny z polskimi przepisami P.poż.:
- magazyn energii, w sekcji baterii, umiejscowiony w kontenerze wyposażony w system przeciwpożarowy zgodny z polskimi przepisami P.poż.
- system gaśniczy umożliwiający bezzwłoczne ugaszenie pożaru w sposób automatyczny i skuteczny
ó.System klimatyzacji zapewniający optymalną temperaturę pracy dla wszystkich podzespołów kontenerowego magazynu energii
Na życzenie oferenta istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 22.12.2023 r.
Ofertę należy złożyć w:
Grupa Oscar Sp. z o. o.
ul. Rolnicza 10,22-600 Tomaszów Lubelski lub Aleja Komisji Edukacji Narodowej 47/6,02-797 Warszawa Adres mailowy:
biuro@viola-handel.pl
i) Akceptowalne formy składania ofert:
Poczta elektroniczna na adres:
biuro@viola-handel.pl
List polecony, przesyłka kurierska, osobiście
pod adres:
Grupa Oscar Sp. z o. o.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w
dniu:31.10. 2024

Wymagania:
Pozostałe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
o wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót.
o wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Inwestorowi, innym Wykonawcom (w tym podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, dostawcom, usługodawcom) i osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót objętych Przedmiotem Umowy w tym także w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz pracownikom Wykonawcy.
o Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z robotami wynikającymi z przedmiotu zamówienia i umowy, na sumę ubezpieczenia 100% wartości wynagrodzenia brutto, ale nie niższą niż 2 000 000,00 PLN. Konsekwencje włączeń, ograniczeń, udziałów własnych, franszyz wynikających z polisy OC oraz ogólnych warunków ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Jej kopia musi być dołączona do zawieranej umowy na wykonawstwo jako jej załącznik.
b) Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach wykonali prace tożsame lub podobne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie a). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionej listy referencyjnej
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego oświadczenia o treści:
,,Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)."
c) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena 70%
2. Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach) 30%
d) Opis sposobu przyznawania punktacji
Punktacja w ramach kryterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:
PKTc = (cena min/cena oferty) * 70 pkt, gdzie: PKTc - ilość punktów uzyskanych za kryterium cena cena min - cena najtańszej oferty cena oferty - cena danej oferty
Punktacja w ramach kryterium okresu gwarancji przyznawana będzie jako iloraz okresu gwarancji z danej oferty i najdłuższego okresu gwarancji z otrzymanych ofert, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg
wzoru:
PKTg = (gwarancja oferty/gwarancja max) * 30 pkt gdzie:
PKTg - ilość punktów uzyskanych za kryterium okres gwarancji gwarancja oferty -- okres gwarancji z danej oferty gwarancja max - najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert Wygrywa oferta która zdobędzie największą ilość punktów.
W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji, następnie ten, który wskazał większą liczbę wykonanych zadań określonych w punkcie b).
e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji lub możliwość wyznaczania członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) posiadaniu prawa do korzystania z całości albo części aktywów osoby prawnej lub podmiotu prawnego,
6) zarządzaniu działalnością prowadzoną przez osobę prawną lub inny podmiot prawny,
7) ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby prawnej lub innego podmiotu prawnego lub ich poręczenie,
8) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),
- warunki płatności,
- listę referencyjną z wykonania tożsamych lub podobnych prac, co do rodzaju przedmiotu zamówienia w ostatnich 3 latach,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
- termin ważności oferty,
- zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z robotami, w przypadku wyboru jego oferty.
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto oferta powinna zawierać inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, itp.
k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych
1) W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestor przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć na etapie jej podpisywania, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosowanego aneksu lub porozumienia do umowy z wykonawcą.
m) Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego
Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.