Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa mebli do punktu przedszkolnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa mebli do punktu przedszkolnego

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY
Janowiec Kościelny 62
13-111 Janowiec Kościelny
powiat: nidzicki
896262061
gmina@janowiec.com.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/860875
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Janowiec Kościelny
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 896262061
Termin składania ofert: 2023-12-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA mebli do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA mebli do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym", w asortymencie i ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ. Adres placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec Kościelny 61.
2. Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nie mogą posiadać defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych, ani innych wynikających
z zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.
3. Oferowane meble przeznaczone do użytku przez dzieci muszą spełniać wymogi określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1604 ze zm.) w zakresie posiadania odpowiednich atestów i certyfikatów.
4. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble na zasadach opisanych w SWZ oraz w ogólnych warunkach gwarancji, które stanowią załącznik Nr 4 do projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 3 do SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia, w tym m.in. określenie minimalnych wymagań dot. mebli zostały przedstawione w załączniku Nr 4 do SWZ, a także w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 3 do SWZ.
6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie: SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami prawa.
7. Inwestycja dofinansowana z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna ,,Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie" Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23.
8. Jest to zamówienie na dostawę o kodzie alfanumerycznym słownika podstawowego CPV:
9. 39161000-8 - Meble przedszkolne
39112000-0 - Krzesła
39111100-4 - Siedziska obrotowe
39121000-6 - Biurka i stoły
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do jednej lokalizacji tj. do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym. Zakupione meble będą stanowić wyposażenie sal przedszkolnych w ww. obiekcie. Całość zamówienia nie powinna być zrealizowana
w częściach, gdyż taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału na części nie wpływa na krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia i nie stanowi bariery do ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Na rynku znajduje się wiele podmiotów, których głównym spektrum działalności jest dostawa kompleksowego wyposażenia meblowego dla przedszkoli i szkół. Ponadto niniejsze zamówienie jest częścią głównego zamówienia polegającego na dostawie różnego rodzaju wyposażenia do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna ,,Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie" Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23, które udzielane jest w częściach w odrębnych postępowaniach.

CPV: 39161000-8, 39112000-0,39111100-4,39121000-6

Dokument nr: 2023/BZP 00538998, GT.271.19.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, która znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny
oraz poczty elektronicznej: gmina@janowiec.com.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu platformy zakupowej zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w rozdziale XVIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny 62, nr tel. 89 626 202 02, adres e-mail: gmina@janowiec.com.pl, dalej: Administrator.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - pana Michała Cupiała, z którym można kontaktować się w sprawach przetwarzania danych na adres e-mail: iod@janowiec.com.pl lub na adres Administratora (z dopiskiem IOD).
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: GT.271.19.2023, którego przedmiotem jest: DOSTAWA mebli do punktu przedszkolnego
w Janowcu Kościelnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), dalej ,,ustawa Pzp", jak również podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora, takie jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia dostarczenia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, dostawcy systemów informatycznych wyłącznie w celu zapewnienia zgodnego
z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. Przysługujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może on zwrócić się o wskazanie dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W celu realizacji wykonania praw wskazanych w pkt. a-c należy kontaktować się z Administratorem na podane wyżej dane teleadresowe.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/860875
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-18 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/janowiec_koscielny

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GT.271.19.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostawa mebli do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym", w asortymencie i ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ. Adres placówki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, 13-111 Janowiec Kościelny 61.
2. Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nie mogą posiadać defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych, ani innych wynikających
z zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.
3. Oferowane meble przeznaczone do użytku przez dzieci muszą spełniać wymogi określone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1604 ze zm.) w zakresie posiadania odpowiednich atestów i certyfikatów.
4. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble na zasadach opisanych w SWZ oraz w ogólnych warunkach gwarancji, które stanowią załącznik Nr 4 do projektowanych postanowień umowy, które stanowią załącznik Nr 3 do SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia, w tym m.in. określenie minimalnych wymagań dot. mebli zostały przedstawione w załączniku Nr 4 do SWZ, a także w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 3 do SWZ.
6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie: SWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także, obowiązującymi przepisami prawa.
7. Inwestycja dofinansowana z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna ,,Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie" Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23.
8. Jest to zamówienie na dostawę o kodzie alfanumerycznym słownika podstawowego CPV:
9. 39161000-8 - Meble przedszkolne
39112000-0 - Krzesła
39111100-4 - Siedziska obrotowe
39121000-6 - Biurka i stoły
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do jednej lokalizacji tj. do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym. Zakupione meble będą stanowić wyposażenie sal przedszkolnych w ww. obiekcie. Całość zamówienia nie powinna być zrealizowana
w częściach, gdyż taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Brak podziału na części nie wpływa na krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia i nie stanowi bariery do ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Na rynku znajduje się wiele podmiotów, których głównym spektrum działalności jest dostawa kompleksowego wyposażenia meblowego dla przedszkoli i szkół. Ponadto niniejsze zamówienie jest częścią głównego zamówienia polegającego na dostawie różnego rodzaju wyposażenia do punktu przedszkolnego w Janowcu Kościelnym, realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027 Działanie 6.2 Edukacja przedszkolna ,,Przedszkolaki Na Starcie Otrzymują Wsparcie" Nr projektu FEWM.06.02-IŻ.00-0017/23, które udzielane jest w częściach w odrębnych postępowaniach.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39112000-0 - Krzesła
39111100-4 - Siedziska obrotowe
39121000-6 - Biurka i stoły
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia określone przez zamawiającego wymagania (określone w załączniku Nr 4 do SWZ tj. opisu przedmiotu zamówienia), zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego tj. kart katalogowych produktów, zawierających informacje wskazane
w kolumnie 6 tabeli znajdującej się w załączniku Nr 4 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Karty katalogowe produktów, zawierające informacje wskazane
w kolumnie 6 tabeli znajdującej się w załączniku Nr 4 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim wypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z § 11 PPU, które stanowią załącznik Nr 3 do SWZ zamówienia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.