Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa ulicy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa ulicy

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łuków
Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
powiat: łukowski
zp@um.lukow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łuków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa Ul. Podgórnej w m. Łuków
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi na ulicy Podgórnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania: ,,Budowa Ul. Podgórnej w m. Łuków". Zadanie obejmuje prace w zakresie budowy jezdni, ścieżki rowerowej, chodników, zieleni, zjazdów, ciągów pieszo rowerowych, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, oświetlenia, kanału technologicznego oraz oznakowania poziomego i pionowego. W zakres opracowania wchodzi przebudowa linii elektroenergetycznej nN kolidującej z budową ulicy podgórnej.
2. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach należących do inwestora stanowiących pas drogowy. Roboty drogowe należy wykonać na podstawie: decyzji nr 1370/2021 z dnia 18.03.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. Zakres robót budowlanych zgodnie z założeniami projektowymi obejmuje
w szczególności wykonanie:
3.1. prac przygotowawczych w tym m.in. porządkowych, geodezyjnych, itp.;
3.2. kanalizacji deszczowej;
3.3. robót ziemnych z wymianą gruntu;
3.4. ustawienia krawężników i obrzeży;
3.5. ciągu pieszo rowerowego z kostki brukowej;
3.6. ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej;
3.7. chodników ze zjazdami z kostki brukowej bezfazowej;
3.8. podbudowa i nawierzchnia jezdni z betonu afsfaltowego (10 cm warstwa zasadnicza, 8 cm warstwa wiążąca, 6 cm warstwa ścieralna)
3.9. regulacji włazów, zaworów, wpustów urządzeń podziemnych oraz sieci nowopowstałych i istniejących do właściwego poziomu zgodnego z projektem;
3.10. oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego;
3.11. prac związanych z usunięciem kolizji linii elektroenergetycznej;
3.12. oznakowania poziomego i pionowego;
4. Wykończeniowe prace porządkowe, w tym prace związane z wykonaniem zieleńcy zawierających darninę trawiastą z dopuszczeniem możliwości wykonania nasadzeń roślinności piennej przez Zamawiającego.
5. Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i prowadzone w taki sposób, aby zachować prawidłową kolejność wykonywanych zadań.
6. Roboty budowlane wykonywane będą w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i rozwiązania lokalizacyjne w zakresie rzeczowym do wykonania wynikającym z SIWZ oraz n/w dokumentów:
6.1. projekt budowlany zatwierdzony decyzją nr 1370/2021 z dnia 18.03.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7. Wykonawca przywróci zajęty teren do stanu pierwotnego. Przedmiot Zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ.
8. Roboty należy realizować po uprzednim zawiadomieniu w imieniu Zamawiającego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
9. Po zakończeniu robót, w imieniu Zamawiającego zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie o zakończeniu budowy.
10. Zamawiający wymaga od oferenta stosowania się do złożonego harmonogramu płatności w związku z realizacją Projektu przy udziale dofinansowania ze środków budżetu państwa
11. Realizacja robót budowlanych w oparciu o złożony harmonogram terminowo - finansowy robót z uwzględnieniem limitu finansowania na dany rok kalendarzowy.
12. Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo terminowo - finansowego z podziałem na poszczególne miesiące i lata realizacji zadania, przy uwzględnieniu określonego limitu finansowania przedmiotowej realizacji.
13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (OPZ) w poszczególnych częściach załącznika nr 1 do swz.

CPV: 45233200-1, 45100000-8,45110000-1,45310000-3,45316000-5,45316100-6

Dokument nr: 2023/BZP 00539195, ZP.271.23.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4073f0bf-9501-11ee-ba3b-4e891c384685
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący
bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4073f0bf-9501-11ee-ba3b-4e891c384685
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-4073f0bf-9501-11ee-ba3b-4e891c384685.
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce ,,Centrum Pomocy".
- Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji"
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
- Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji"
służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@um.lukow.pl
(nie dotyczy składania ofert).
- Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków, Ul. Piłsudskiego 17 21-400 Łuków, sekretariat@um.lukow.pl
inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łuków jest Pan Łukasz Kuśmierczak, iod@um.lukow.pl, zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Radosław Toporowicz, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na zamawiającym jako jednostce sektora finansów publicznych.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14. RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-22 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4073f0bf-9501-11ee-ba3b-4e891c384685

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni

Wymagania:
27.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium - w wysokości: 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
27.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
27.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
27.3.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160; z dopiskiem: ,,Wadium budowa ul. Podgórna".
27.3.2. gwarancjach bankowych;
27.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
27.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
27.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 29.3.2.-29.3.4. wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
27.5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
27.6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
27.7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 28.3.1. rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
27.8. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
27.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 P.z.p.
27.10. Zamawiający zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 P.z.p.
27.11. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej ofertę konsorcjum wystarczające jest rodzajowe oznaczenie współwykonawców.
27.12. Dopuszczalne jest również wniesienie wadium w postaci gwarancji, w której jako zleceniodawcę wskazano tylko jednego ze współwykonawców, w takim przypadku w treści gwarancji winno być wskazanie, że ,,przyczyny leżące po stronie wykonawcy" (art. 98 ust. 6 pkt 1 i 3 Pzp) obejmują również działania i zaniechania ewentualnych i nieznanych gwarantowi współwykonawców
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.23.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi na ulicy Podgórnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania: ,,Budowa ul. Podgórnej w m. Łuków". Zadanie obejmuje prace w zakresie budowy jezdni, ścieżki rowerowej, chodników, zieleni, zjazdów, ciągów pieszo rowerowych, kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, oświetlenia, kanału technologicznego oraz oznakowania poziomego i pionowego. W zakres opracowania wchodzi przebudowa linii elektroenergetycznej nN kolidującej z budową ulicy podgórnej.
2. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach należących do inwestora stanowiących pas drogowy. Roboty drogowe należy wykonać na podstawie: decyzji nr 1370/2021 z dnia 18.03.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. Zakres robót budowlanych zgodnie z założeniami projektowymi obejmuje
w szczególności wykonanie:
3.1. prac przygotowawczych w tym m.in. porządkowych, geodezyjnych, itp.;
3.2. kanalizacji deszczowej;
3.3. robót ziemnych z wymianą gruntu;
3.4. ustawienia krawężników i obrzeży;
3.5. ciągu pieszo rowerowego z kostki brukowej;
3.6. ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej;
3.7. chodników ze zjazdami z kostki brukowej bezfazowej;
3.8. podbudowa i nawierzchnia jezdni z betonu afsfaltowego (10 cm warstwa zasadnicza, 8 cm warstwa wiążąca, 6 cm warstwa ścieralna)
3.9. regulacji włazów, zaworów, wpustów urządzeń podziemnych oraz sieci nowopowstałych i istniejących do właściwego poziomu zgodnego z projektem;
3.10. oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego;
3.11. prac związanych z usunięciem kolizji linii elektroenergetycznej;
3.12. oznakowania poziomego i pionowego;
4. Wykończeniowe prace porządkowe, w tym prace związane z wykonaniem zieleńcy zawierających darninę trawiastą z dopuszczeniem możliwości wykonania nasadzeń roślinności piennej przez Zamawiającego.
5. Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i prowadzone w taki sposób, aby zachować prawidłową kolejność wykonywanych zadań.
6. Roboty budowlane wykonywane będą w oparciu o przyjęte rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i rozwiązania lokalizacyjne w zakresie rzeczowym do wykonania wynikającym z SIWZ oraz n/w dokumentów:
6.1. projekt budowlany zatwierdzony decyzją nr 1370/2021 z dnia 18.03.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7. Wykonawca przywróci zajęty teren do stanu pierwotnego. Przedmiot Zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ.
8. Roboty należy realizować po uprzednim zawiadomieniu w imieniu Zamawiającego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
9. Po zakończeniu robót, w imieniu Zamawiającego zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łukowie o zakończeniu budowy.
10. Zamawiający wymaga od oferenta stosowania się do złożonego harmonogramu płatności w związku z realizacją Projektu przy udziale dofinansowania ze środków budżetu państwa
11. Realizacja robót budowlanych w oparciu o złożony harmonogram terminowo - finansowy robót z uwzględnieniem limitu finansowania na dany rok kalendarzowy.
12. Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo terminowo - finansowego z podziałem na poszczególne miesiące i lata realizacji zadania, przy uwzględnieniu określonego limitu finansowania przedmiotowej realizacji.
13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (OPZ) w poszczególnych częściach załącznika nr 1 do swz.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 500 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
13.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
13.1.1. nie podlegają wykluczeniu,
13.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
13.2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
13.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
13.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
13.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
13.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący przynajmniej:
a) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
- jednej roboty budowlanej o wartości robót brutto minimum 1 000 000,00 zł (jeden miliony złotych) polegającej na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu drogi lub ulicy o nawierzchni bitumicznej (z wyłączeniem remontów cząstkowych).
Poprzez remont cząstkowy należy rozumieć zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.
b) O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący przynajmniej:
jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy nad realizacją zamierzenia zgodnie z wymogami art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wskazana osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy winna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty, oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe składane WRAZ Z OFERTĄ
15.2. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:
15.2.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. - załącznik nr 4 do SWZ.
15.2.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. - załącznik nr 5 do SWZ.
15.2.3. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 16.2.2, i 16.2.3 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
15.2.4. w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ- załącznik nr 6 do SWZ.
15.2.5. w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, stosownie do art. 118 ust. 3 Pzp według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ. - załącznik nr 7 do SWZ.
15.2.6. W przypadku, polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 16.2.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
Uwaga: Powyższe dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 274 ust. 2 Pzp Zamawiający wymaga złożenia WRAZ Z OFERTĄ następujących podmiotowych środków dowodowych:
15.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (załącznik nr 8 do SWZ).
b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ).
c) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 10 do SWZ),
15.4. Uwaga: Powyższe dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
27.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium - w wysokości: 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
27.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
27.3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
27.3.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160; z dopiskiem: ,,Wadium budowa ul. Podgórna".
27.3.2. gwarancjach bankowych;
27.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
27.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
27.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 29.3.2.-29.3.4. wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
27.5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
27.6. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
27.7. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 28.3.1. rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
27.8. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
27.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 P.z.p.
27.10. Zamawiający zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 6 P.z.p.
27.11. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej ofertę konsorcjum wystarczające jest rodzajowe oznaczenie współwykonawców.
27.12. Dopuszczalne jest również wniesienie wadium w postaci gwarancji, w której jako zleceniodawcę wskazano tylko jednego ze współwykonawców, w takim przypadku w treści gwarancji winno być wskazanie, że ,,przyczyny leżące po stronie wykonawcy" (art. 98 ust. 6 pkt 1 i 3 Pzp) obejmują również działania i zaniechania ewentualnych i nieznanych gwarantowi współwykonawców.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 2 projekt umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.