Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Roczny jednorazowy przegląd systemów zabezpieczenia pożarowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roczny jednorazowy przegląd systemów zabezpieczenia pożarowego

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: ,,STADION ŚLĄSKI" W CHORZOWIE
ul. Katowicka 10
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
zamowienia@stadionslaski.pl
https://stadionslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roczny jednorazowy przegląd systemów zabezpieczenia pożarowego na Stadionie Śląskim.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego jednorazowego przeglądu systemów zabezpieczenia pożarowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.

CPV: 75251110-4, 31625200-5,50610000-4

Dokument nr: 2023/BZP 00539203, ZP/S/04/TPBN/2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://stadionslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://stadionslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://stadionslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://stadionslask.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Pozostałe wymagania techniczne w Rozdziale XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2019 poz. 1781 z
późn.zm) informuję, że:
inistratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,Stadion Śląski" w Chorzowie
takt z inspektorem ochrony danych osobowych : rodo@stadionslaski.pl
i/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe,
jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Pani/Pana udziałem.
iorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu m.in. o ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), dalej
,,ustawa Pzp";
i/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
wiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
dniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
iada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przypadku gdy wykonanie obowiązków
o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia.
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie przez osobę, której dane
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
e przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://stadionslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-15 09:30
Miejsce składania ofert: https://stadionslask.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/S/04/TPBN/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznego jednorazowego przeglądu systemów zabezpieczenia pożarowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3.
4.2.6.) Główny kod CPV: 75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe
50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 100% Cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa wymagań w powyższym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie określa wymagań w powyższym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie określa wymagań w powyższym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Warunek zostanie spełniony jeśli:
4. 1 Wykonawca wykaże, że w realizacji przedmiotu zamówienia uczestniczyć będą:
a) minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia tj. posiadający świadectwo kwalifikacyjne SEP dla stanowisk dozorowych i eksploatacyjnych grupa G-1 obejmujące prace pomiarowo-kontrolne z pomiarami ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej 1 kV oraz oświetlenia.
b) minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia tzn. jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych Komendanta Wojewódzkiego Policji.
c) minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia tj. posiadająca ,,certyfikat Autoryzacji w zakresie projektowania, instalacji, konserwacji i serwisów systemów sygnalizacji pożarowej: Integral IP CX, Integral IP BX - wersja oprogramowania 7.x i 8.x" wydanym przez Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.
d) minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia tj. posiadająca certyfikat Autoryzacji w zakresie projektowania, instalacji, konserwacji i serwisu systemów sygnalizacji pożarowej: System Wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP V2.x" wydanym przez Schrack Seconet Polska sp. z o.o.
e) minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia tj. posiadająca certyfikat producenta Bosch dla lini PRAESIDEO w zakresie instalacja, konfiguracja i programowania.
UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość kumulacji uprawnień w odniesieniu do danej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
4.2 Wykonawca wykaże, że posiada ,,Certyfikat Autoryzacji w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia, konserwacji i serwisu systemów sygnalizacji pożarowej Systemów Sygnalizacji Pożaru wydany przez producenta Schrack Seconet Polska sp. z o.o.
4.3 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo zrealizował lub realizuje następujące usługi:
a) minimum 1 (słownie: jedna) w zakresie obsługi konserwacyjno-serwisowej lub uruchomienia systemu Schrack Seconet pracującego w sieci co najmniej 2 central Integral IP i o wielkości co najmniej 1000 czujek.
c) minimum 1 (słownie: jedna) w zakresie obsługi konserwacyjno-serwisowej systemu oddymiania MERCOR
d)minimum 1 (słownie: jedna) w obsłudze i realizacji systemu DSO na min 500 głośników.
b)minimum 1 (słownie: jedna) w zakresie obsługi konserwacyjno-serwisowej systemu oddymiania D+H
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wstępnego oświadczenia Wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający informuje, iż odstępuje, od wezwania wykonawców do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający informuje, iż nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z pozn.zm) którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie /pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu
do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (,,(...) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.").
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 100% Cena
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.