Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie awaryjnego remontu odcinka kanalizacji sanitarnej pod budynkiem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie awaryjnego remontu odcinka kanalizacji sanitarnej pod budynkiem

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowa Informacja Skarbowa
ul. Warszawska 5
43-300 Bielsko-Biała
powiat: Bielsko-Biała
tel.: 33 472 79 00, fax: 33 472 79 04, tel. 33 472 79 37
przetargi.kis@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 33 472 79 00,
Termin składania ofert: 2023-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
przeprowadzenie prac budowlanych polegających na awaryjnym remoncie odcinka kanalizacji sanitarnej pod budynkiem Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy Ul. Warszawskiej 5.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu awaryjnego remontu odcinka kanalizacji sanitarnej pod budynkiem Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy Ul. Warszawskiej 5, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia oraz projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych. Materiały pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, jak np. katalogach czy stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający może wymagać złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te parametry jakościowe.
Prace budowlane polegające na wykonaniu awaryjnego remontu odcinka kanalizacji sanitarnej pod budynkiem Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy Ul. Warszawskiej 5 będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz.ch od 7.00 do 15.00 na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń w taki sposób, aby nie zanieczyszczać terenu nieobjętego zamówieniem. Jeżeli zaistnieje taka konieczność prace tego wymagające lub szczególnie uciążliwe mogą być wykonane po godz.ch pracy Krajowej Informacji Skarbowej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Prace związane z przedmiotem zamówienia muszą być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Składanie ofert:
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 10:00.
3. Wymagane dokumenty można:
? wysłać pocztą/kurierem,
? wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na adres: przetargi.kis@mf.gov.pl,
? złożyć osobiście w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, 43-300 Bielsko-Biała, Ul. Warszawska 5.

Miejsce i termin realizacji:
II. MIEJSCE REALIZACJI
Budynek Krajowej Informacji Skarbowej, Ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia - do dnia 22 grudnia 2023 r.

Wymagania:
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na
własny koszt, uzgadniając każdorazowo telefonicznie termin jej dokonania z pracownikiem udzielającym informacji na temat przedmiotu zamówienia:
Wizja lokalna obiektu nie jest obowiązkowa.
IV. KRYTERIUM I SPOSÓB WYBORU OFERTY
Złożone w terminie i niepodlegające odrzuceniu oferty będą podlegały ocenie w oparciu o następujące kryteria:
? wartość brutto oferty - 80%
Sposób oceny kryterium - minimalizacja (im niższa wartość brutto oferty tym wyższa ilość punktów za to kryterium).
Wartość oferty należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza Jeżeli wartość dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli wartość dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych groszy. Oferta z najniższą wartością otrzyma 80 punktów (maksymalna ilość).
Przez wartość ofertową za realizację przedmiotu zamówienia należy rozumieć wartość wyrażoną w polskich złotych i groszach, którą Zamawiający byłby zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Wartość ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
Wartość oferty brutto zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz nie może być zwiększona, przez cały okres trwania umowy.
Punkty dla poszczególnych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
??=???????? ? 80 ???
Gdzie:
Pw - ilość punktów dla badanej oferty,
NOWB - najniższa oferowana wartość brutto spośród wszystkich ofert,
WBOB - wartość brutto oferty badanej,
? gwarancja i rękojmia - 20%
Sposób oceny kryterium - maksymalizacja (im dłuższy okres gwarancji i rękojmi tym wyższa ilość punktów za to kryterium, minimalny okres wynosi 24 miesiące). W kryterium ,,Gwarancja i rękojmia" punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 24 miesiące.
Zaoferowanie przez Wykonawcę minimalnej wymaganej gwarancji i rękojmi wynoszącej 24 miesiące skutkuje nieuzyskaniem przez Wykonawcę punktów w tym kryterium, natomiast zaoferowanie 64 miesięcznej gwarancji i rękojmi skutkuje otrzymaniem przez Wykonawcę maksymalnej ilości punktów w tym kryterium.
Za każdy miesiąc gwarancji i rękojmi powyżej 24 miesięcy Wykonawca otrzyma 0,5 punktu.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt z tego kryterium.
Punkty w kryterium gwarancja i rękojmia będą wyliczane według poniższego wzoru:
Pg = (Gw - 24)*0,5
Gdzie:
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja i rękojmia,
Gw - gwarancja i rękojmia zaoferowana przez Wykonawcę podana w pełnych miesiącach.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska zgodnie z przyjętymi kryteriami największą łączną liczbę punktów, według poniższego wzoru:
P = Pw + Pg
Gdzie:
P - suma liczby punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach
Pw - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Wartość brutto oferty"
Pg - liczba punktów uzyskanych w kryterium ,,Gwarancja i rękojmia"
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
V. KLAUZULE SPOŁECZNE
Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne, które zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
Warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
VII. WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
Warunki gwarancji i rękojmi zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).
2. Oferta musi zawierać:
? pełną nazwę Wykonawcy z adresem siedziby Wykonawcy i danymi teleadresowymi, oraz wskazaniem osoby do kontaktów z Zamawiającym,
? cenę oferty brutto uwzględniającą wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierającą wszelkie koszy związane z prawidłową realizacją zamówienia. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia powinny być odzwierciedlone w przedstawionej ofercie. Nie dopuszcza się ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego na żadnym etapie realizacji zamówienia,
? zobowiązanie do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem projektu umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy). Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy odpowiadającą powyższemu warunkowi.
4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu wykonawczego stanowiącego kalkulację ryczałtu, sporządzonego dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia określonego w formularzu oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia. Kosztorys będzie stanowił element pomocniczy do wyliczenia wynagrodzenia częściowego w przypadku odstąpienia od umowy. Niedostarczenie w terminie kosztorysu wykonawczego wraz z wykazami robocizny, materiałów i sprzętu będzie skutkowało odstąpieniem od podpisania umowy z winy Wykonawcy.
IX. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy o wypełnienie, podpisanie i złożenie niżej wymienionych dokumentów określonych w Zaproszeniu tj.:
? Formularz oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia,
? Kosztorys wykonawczy,
? Kopia polisy ubezpieczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
UWAGA:
Oferta wraz ze stosownymi załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczątką imienną) zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub poprzez pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego pełnomocnictwa. Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty/pełnomocnictwa przy użyciu podpisu elektronicznego/kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego, podpisu osobistego.
Jeżeli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych (wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument w postaci pełnomocnictwa poświadczającego umocowanie danej osoby/osób do podpisania oferty. Dołączone pełnomocnictwo musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wszystkie wskazane załączniki do Zaproszenia do składania ofert dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.kis.gov.pl zakładka ,,Ogłoszenia - Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł".
UWAGA:
Wykonawca swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do siedziby Zamawiającego może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem: ,,Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert". Koperta powinna być opisana zgodnie z poniższym wzorem:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Krajowa Informacja Skarbowa
ul. Warszawska 5
43-300 Bielsko-Biała
0110-KLL2.261.58.2023.1 - Awaryjny remont odcinka kanalizacji sanitarnej pod budynkiem Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5
NIE OTWIERAĆ PRZED 12 grudnia 2023 r., godz. 10:00
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.
4. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie podlegała ocenie.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie internetowej www.kis.gov.pl, w zakładce - Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. zł, informację o złożonych ofertach. Po analizie złożonych ofert Zamawiający umieści na ww. stronie również zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty lub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym, Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym zakresie.
7. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną przed
podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy spółki wraz ze wszystkimi aneksami. Podpisanie umowy będzie miało miejsce w lokalizacji Zamawiającego, tj. w Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość przesłania uzupełnionych formularzy umowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zaproszenia do Wykonawcy celem podpisania przez uprawnione osoby.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania oraz odstąpienia od zawarcia umowy, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania związanych z opracowaniem i złożeniem oferty.
XI. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ
1. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Krajowa Informacja Skarbowa z siedzibą w Bielsku-Białej - jako Zamawiający - na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z ust. 9 ww. ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Na podstawie art. 7 ust. 6 i 7 ww. ustawy - osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 złotych.

Uwagi:
X. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z RODO
1. Treść klauzuli informacyjnej, stanowi Załącznik nr 5 do Zaproszenia.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
4. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego.
5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO zawarte jest w pkt IX Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Kontakt:
pracownikiem udzielającym informacji na temat przedmiotu zamówienia:
? Marcin Matlak - tel. 33 472 79 37, e-mail: marcin.matlak@mf.gov.pl;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.