Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
24420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzątanie i bieżące utrzymanie czystości

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzątanie i bieżące utrzymanie czystości

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. H. Sienkiewicza 11
65-001 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 501577 329, tel. 518 481041
sekretariat@rcak.pl.
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 501577 329, tel
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Pod uwagę będą brane tylko oferty pełne. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4. Zamawiający oczekuje oferty cenowej zgodnej z formularzem ofertowym.
5. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji szczegółowych warunków zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę wybraną, jako najkorzystniejszą.
7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i bieżące utrzymanie czystości w budynku Centrum Kreatywnej Kultury tj.:
a. pomieszczeń w piwnicy o łącznej powierzchni 794,6 m2, gdzie znajdują się: sala widowiskowa na 154 osoby, zascenie, garderoby z zapleczem sanitarnym, toalety, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie socjalne, magazyn kostiumów,
b. pomieszczeń na parterze Budynku o łącznej powierzchni pow. 550,5 m2, gdzie znajdują się: sala taneczna z zespołem szatniowym, garderoby z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia biurowe, szatnia z punktem informacyjnym i toalety dla publiczności, pomieszczenia techniczne, reżyserka, powierzchnia holu,
c. pomieszczeń na I piętrze Budynku o łącznej powierzchni 549,8 m2, gdzie znajdują się: przestrzeń wystawowa w holu, sale edukacyjne (pracownia obrazu, druku, działań kulturowych i interaktywnych), pomieszczanie STA Penelopa oraz toalety ogólnodostępne,
oraz ciągów komunikacyjnych, w tym schodów. Łączna powierzchnia budynku netto wynosi 1898,2 m2.
2. Do zadań pracowników Wykonawcy należy utrzymanie czystości i porządku w salach, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych oraz stałe zaangażowanie osób sprzątających w zależności od potrzeb zgodnie z poniższym zakresem:
A. średnio 4 razy w tygodniu średnio 8 godzin dziennie (zapewniając środki czystości i urządzenia):
o sprzątanie i dezynfekcja toalet oraz węzłów sanitarnych
o uzupełnianie mydła w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego i woreczków higienicznych
o odkurzanie, zamiatanie i mopowanie podłóg, schodów oraz parkietów
o sprzątanie sali wielofunkcyjnej i tanecznej
o czyszczenie siedzeń na sali wielofunkcyjnej
o ścieranie kurzy z parapetów, biurek, stołów itp.
o wyrzucenie śmieci z wymianą worków
o mycie luster w sali tanecznej
o mycie drzwi
o utrzymanie w czystości balustrady betonowej pełnej
B. dwa razy w roku:
o pranie wykładziny podłogowej
o mycie okien
o mycie świetlika i daszku
o mycie zabudowy na klatce schodowej na pierwsze piętro
C. raz w roku
o pranie wykładziny i foteli widowni Sali wielofunkcyjnej
D. w zależności od potrzeb Zamawiającego Wykonawca wykonywać będzie prace dodatkowe - w postaci dodatkowych godzin sprzątania, w szczególności sprzątania sali wielofunkcyjnej i pomieszczeń przynależnych przed wydarzeniem w godz.ch popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy - po przekazaniu wcześniejszej informacji Wykonawcy przez Zamawiającego na min. 2 dni przed wydarzaniem,
3. Zamawiający zapewnia: ręczniki, papier toaletowy oraz mydło w płynie.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zadania wskazane w pkt. 2 powyżej z należytą
starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie
działalności, a także zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
5. Wykonawca wykona wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia przy użyciu własnych środków czystości, środków chemicznych i materiałów oraz własnego sprzętu i maszyn.
6. Wykonawca zapewni, że użyte do wykonania przedmiotu zamówienia środki czystości, środki chemiczne i materiały oraz sprzęt i maszyny będą odpowiedniej jakości, będą spełniały wszelkie normy i będą posiadały odpowiednie atesty i świadectwa
dopuszczające je stosowanie w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie. Wykonawca zapewni ponadto, że środki czystości i środki chemiczne będą miały delikatny i przyjemny zapach (niedrażniący).

CPV: 90910000-9

Dokument nr: DZ.231.7.ZO.2023

Składanie ofert:
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 15.12.2023 r., do godz. 10:00 w formie wskazanej w pkt. V.
Uwaga: przez ,,wpływ oferty w terminie" rozumie się jej złożenie w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnieni
e w złożeniu oferty spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej.
2. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez ich doręczenie na adres Zamawiającego wskazany w pkt. I niniejszego zapytania lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie na e-mail Zamawiającego wskazany w pkt. I niniejszego zapytania.
4. W dniu składania ofert ti. 15.12.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego komisja Zamawiającego dokona oceny złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie wykonywania zamówienia: od dnia 01.01.2024 r.
2. Zakończenie wykonywania zamówienia: do dnia 31.12.2024 r.

Wymagania:
II. PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość jest niższa od kwoty 130000 zł, o której mowa w art. 2 ust.l pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowane bez stosowania przepisów ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późniejszymi zmianami) obowiązującego w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, z tego tytułu nie przysługuje oferentowi zwrot środków za przygotowanie i złożenie oferty.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

o Oferta składana drogą mailową winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie papierowej -skany podpisanych dokumentów należy przesłać na wskazany adres mailowy (w pkt. I niniejszego zapytania). W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.
o Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne.
o Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy lub do negocjacji, jeśli przedstawiona w ofercie cena będzie przekraczała wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. W wyniku negocjacji kwota środków przeznaczonych na realizację zamówienia musi być niższa od kwoty przedstawionej w pierwotnie złożonej ofercie.
VIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU ODRZUCENIA OFERT
1. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a) zostały złożone po terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu,
b) ich treść nie odpowiada treści zapytania,
c) są niezgodne z przepisami prawa,
2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.
IX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
X. INNE POSTANOWIENIA
Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z tego tytułu nie przysługuje oferentowi zwrot środków za przygotowanie i złożenie oferty.

Uwagi:
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 15.12.2023 r., do godz. 10:00 w formie wskazanej w pkt. V.
Uwaga: przez ,,wpływ oferty w terminie" rozumie się jej złożenie w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnieni
e w złożeniu oferty spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej.
2. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez ich doręczenie na adres Zamawiającego wskazany w pkt. I niniejszego zapytania lub za pomocą poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie na e-mail Zamawiającego wskazany w pkt. I niniejszego zapytania.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni.
4. W dniu składania ofert ti. 15.12.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego komisja Zamawiającego dokona oceny złożonych ofert.
5. Złożenie oferty oznacza zaakceptowanie przez Wykonawcę wymagań zawartych w niniejszym Zapytaniu oraz zaakceptowanie ich bez zastrzeżeń.
6. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest:
Dorota Stelmach - Kierownik Działu Administracji i Realizacji Imprez, tel: 518 481041 Godziny kontaktu z Wykonawcami 8:00 - 15:00 (pn- pt)
-1 usługa sprzątania = 0,00 pkt;
- 3 usługi sprzątania = 5,00 pkt;
- 5 usług sprzątania = 10,00 pkt;
-10 usług sprzątania = 15,00 pkt;
-15 usług sprzątania = 20,00 pkt;
wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania - 100 pkt.
3. Zamawiający oceni złożone oferty w oparciu o ww. kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Podana w ofercie cena netto oraz brutto musi być wyrażona w złotych polskich [PLN).
5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oferta nie może podlegać zmianie co do ceny, za wyjątkiem konsekwencji poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych.
7. Cena będzie uwzględniała wszelkie należności publicznoprawne, jakie obowiązany będzie uiścić Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy.
8. Wykonawcy, którzy nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są podać cenę netto (bez podatku VAT). W celu obliczenia ceny i oceny tak złożonych ofert, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy ofertę złoży Wykonawca, który nie będzie posiadał statusu przedsiębiorcy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.