Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa mebli szkolnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa mebli szkolnych

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
tel.: (32) 42 22 796 tel./faks.: (32) 42 22 279
zsbrybnik@gmail.com
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (32) 42 22 796
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zakupu i dostawy mebli szkolnych na potrzeby
Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionych mebli szkolnych na potrzeby Zespołu Szkół
Budowlanych w Rybniku:
Lp.
1.
Nazwa
Szafa biurowa metalowa
Opis przedmiotu zamówienia Liczba sztuk
wymiary: szerokość 80 cm, wysokość: min.180 cm
max. 200 cm, głębokość od 40 do 50 cm
kolor drzwi- jasnoszary,
kolor korpusu: niebieski lub jasnoszary
szafa metalowa wykonana ze zgrzewanych
kształtowników giętych o grubości 0,8 i 1,0 mm
malowana farbami proszkowymi,
wieniec dolny wzmocniony,
wyposażona w cztery przestawne co min. 20 mm półki
(każda o obc. 40kg/p),
drzwi dwuskrzydłowe zamykane zamkiem baskwilowym
w systemie Master Key ryglowane w 3 punktach,
szafa posiada regulowane stopki, ułatwiające
wypoziomowanie szafy przy nierównościach podłoża. 4
12.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) zaoferowane meble będą wykorzystywane przez uczniów w szkole i muszą być wykonane z materiałów
dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa
albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną. Muszą nadawać
się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu
w wyznaczonym pomieszczeniu. Materiały użyte do wykonania mebli muszą posiadać świadectwa jakości, atesty
dopuszczające do użytku w placówkach szkolnych oraz odpowiadać Europejskim i Polskim Normom.
b) dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, na własny koszt,
c) udzielenia minimum 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi
zaproponować jeden okres gwarancji dla całego asortymentu,
d)
przedłużenia okresu obowiązywania rękojmi za wady fizyczne dostarczonego przedmiotu zamówienia o okres
obowiązującej gwarancji wskazanej w pkt c.,
1)
Określony w tabeli opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może
zaoferować towar charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznym. Wykonawca powinien określić w opisie
oferowanego towaru producenta mebli i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania
oraz wykazać, że oferowane przez niego meble spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez
dokładne opisanie oferowanego wyposażenia w kolumnie (nazwa producenta/opis oferowanego towaru).
2)
Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych,
sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do użytku, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., a także
musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsbrybnik@gmail.com, lub
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: sekretariat Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku,
ul. Świerklańska 42, 44 - 200 Rybnik, woj. śląskie, Polska w godz.ch: od 7.30 do 15.30 do dnia 14.12.2023 r.
godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 7 dni od daty przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty

Wymagania:
V.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności
do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
5) Brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez postępowanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
2imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
6)
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych między wykonawcą a zamawiającym - Załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW i SPOSOBU OCENY OFERT.
1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryterium:
Lp.
1.
Kryterium oceny ofert
cena
Waga %
100 %
Punkty
100
1) Kryterium ceny ( K1)
Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego.
Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość
punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Cn
C( K1) = ( _________ ) x W,
Cb
gdzie:
2.
C ( K1) - liczba punktów za cenę
Cn
- najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
Cb
- cena badanej oferty
W
- waga = 100
Punktacja zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.
2) Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione
wymagania w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyska łącznie największą liczbę punktów.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek
rachunkowych,
e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,
f) zostanie złożona po terminie składania ofert,
g) zostanie podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
1.
2.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Treść oferty musi odpowiadać
treści zapytania ofertowego.
3. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na
wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania
4. Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z następujących elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
3)
oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zmawiającym, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
5.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż reprezentacja
Wykonawcy(ów) jest jednoosobowa lub łączna przez kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać
podpisane zgodnie z określoną reprezentacją. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia
sporządzone
w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
7.
Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia
oferty.
8.
Ceną ofertową jest kwota podana w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego(Formularz ofertowy) wynikająca
z tabeli zawartej w Formularzu ofertowym.
9.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT) podana w formularzu ofertowym.
10. Cena ofertowa obliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego,
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami
realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać koszty dodatkowe takie jak koszty dostawy przedmiotu zamówienia
do siedziby Zamawiającego, działania gwarancyjne, łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części, usług, itp.
oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Koszty te należy uwzględnić w cenach
jednostkowych elementów składowych zamówienia (tabela w Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego).
11. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania:
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
12. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
13. Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
15. W przypadku rozbieżności w cenie podanej w tabeli oraz wartości wpisanej jako cena brutto (Formularz ofertowy) oraz
w przypadku ceny otrzymanej w wyniku błędnych przeliczeń, Zamawiający uzna za prawidłowe ceny jednostkowe
4podane w tabelce w formularzu ofertowym. W takiej sytuacji Zamawiający we własnym zakresie dokona działań
matematycznych według wzoru przyjętego w tabelce i uzyskaną kwotę przyjmie jako cenę oferty.
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCYM.
1.
Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
e-mail:zsbrybnik@gmail.com.
2.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez
Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania,
zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe. Zamawiający jednocześnie
przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła
zapytania.
5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten
sposób zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe. Odpowiedzi
na pytania oraz modyfikacje stanowią integralną treść zapytania ofertowego.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której
udostępniono zapytanie ofertowe.
6. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania.
7.
Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów technicznych złożonej
oferty, o ile naruszyłoby to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej
konkurencji.
W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i wskazania zakresu oferty
objętej tajemnicą przedsiębiorstwa .
2.
W przypadku złożenia oferty droga pocztową o ważności jej złożenia będzie decydować data wpływu do
Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej zapytaniu
ofertowym. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
55.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych oświadczeniach na każdym
etapie oceny oferty i realizacji zamówienia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie
zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego
etapie.
11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie
uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty
określonych
w niniejszej zapytaniu ofertowym).
12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
X.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie
internetowej pod adresem BIP: http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/, a także przekazany pocztą elektroniczną wszystkim
uczestnikom.

Uwagi:
XI.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku z siedzibą przy
ul. Świerklańskiej 42, 44 - 200 Rybnik
b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSB jest Sylwestra Nagler-Minakowska, kontakt: e-mail:
zsbrybnik@gmail.com, tel.: 32/ 42 22 796
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
zamówienia poza ustawą PZP;
d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów
prawa;
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
f) dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
6- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą
istotnych postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
XII.
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Sylwestra Nagler - Minakowska, Joanna Wójcik, Katarzyna Kowalska pod numerem
telefonu: 32/42 22 796 oraz adresem email: zsbrybnik@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.