Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grupa Oscar Sp. z o.o
ul. Rolnicza 10
22-600 Tomaszów Lubelski
powiat: tomaszowski (lubelski)
tel. +48 84 665 89 70
biuro@viola-handel.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Tomaszów Lubelski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 84 665 89 7
Termin składania ofert: 2023-12-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż, dostawę, montaż i uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 999 kW
a) Opis przedmiotu zamówienia
Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok 999 kW
Wymagane parametry:
-Wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej - dostawa i montażu urządzeń infrastruktury technicznej moduły fotowoltaiczne, inwertery prądu DC/AC, okablowanie AC/DC, ochrona przeciwporażeniowa, konstrukcje wsporcze wolnostojące.
-Wykonanie przyłącza energetycznego obejmującego budowę linii kablowych niskiego napięcia zgodnie z warunkami przyłączenia (WP) z dnia 25 kwietnia 2023 roku nr 23-H0/WP/00047
1 .Panale fotowoltaiczne:
- Moc instalacji ok. 999 kWp (min. 997 kWp, max 999,9 kWp)
- wykonanie na gruncie
- technologia ogniw bifacial
- sprawność modułu > 21,6 % i moc modułu do około 600 Wp
- stopień ochrony skrzynki przyłączeniowej IP 67 lub wyższy
- gwarancja producenta na spadek mocy w pierwszym roku < 2 % oraz na liniową degradację modułów < 0,4 %/rok 2.1nwertery:
- łączna znamionowa moc czynna AC inwerterów ok. 930 kW
- prąd MPP > 30 A
- znamionowe napięcie wyjściowe 230/400 V
- sposób chłodzenia inwertera - naturalny (konwekcyjny) lub inteligentne wymuszone
- sprawność ważona europejska inwerterów > 97 %
- całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu < 3 %
- stopień ochrony nie mniejszy niż IP65
- zdalne wyłącznie lub załączenie falowników (poprzez kable energetyczne PLC), aktywny zakres regulacji mocy
- zabezpieczenia, monitoring i ochrona: ochronniki przepięciowe AC i DC typ II; ochrona przed pracą wyspową; monitoring błędów łańcucha PV(poprzez kable energetyczne PLC); ochrona przed zmianą polaryzacji poprzez kable energetyczne PLC
3. Konstrukcje wsporcze:
- konstrukcja wsporcza pod oferowane moduły montowane WZ (wschód-zachód) nachylona pod kątem ok. 25° (min. 24°, max 26°) z gwarancją jej stabilności,
- odporna na korozję
4. Prace instalacyjne:
- montaż konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych
- montażu modułów fotowoltaicznych
- montażu inwerterów fotowoltaicznych
- wykonanie i montaż złącz kablowych
- wykonanie okablowania prądu stałego (DC)
- wykonanie okablowania prądu przemiennego (AC)
- wykonanie systemu monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej
- wykonanie rozdzielni RnnOZE - 4 podwójne pola liniowe z wyłącznikami zdalnie sterowanymi pola odpływowego ze sprzęgłem zdalnie sterowanego do istniejącej Rnn stacyjnej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i pola automatyki i pomiarów
- wykonanie ochrony od porażeń
- wykonanie instalacji odgromowej
Na życzenie oferenta istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu.
Informujemy, iż dokumentacja jest dostępna dla oferentów w siedzibie firmy.
Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej materiały, urządzenia, aparaty i technologie z podanymi nazwami własnymi lub wskazującymi producenta, należy traktować wyłącznie jako przykładowe.
Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych materiałów, urządzeń, aparatów lub technologii o analogicznych parametrach technicznych i jakościowych.
Pozostałe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
o wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót.
o wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Inwestorowi, innym Wykonawcom (w tym podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, dostawcom, usługodawcom) i osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót objętych Przedmiotem Umowy w tym także w związku z ruchem pojazdów mechanicznych oraz pracownikom Wykonawcy.
o Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z robotami wynikającymi z przedmiotu zamówienia i umowy, na sumę ubezpieczenia 100% wartości wynagrodzenia brutto, ale nie niższą niż 2 000 000,00 PLN. Konsekwencje włączeń, ograniczeń, udziałów własnych, franszyz wynikających z polisy OC oraz ogólnych warunków ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Jej kopia musi być dołączona do zawieranej umowy na wykonawstwo jako jej załącznik.

Składanie ofert:
f) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu:
22.12.2023 r.
h) Ofertę należy złożyć w:
Grupa Oscar Sp. z o. o.
ul. Rolnicza 10,22-600 Tomaszów Lubelski lub Aleja Komisji Edukacji Narodowej 47/6,02-797 Warszawa Adres mailowy:
biuro@viola-handel.pl
i) Akceptowalne formy składania ofert:
Poczta elektroniczna na adres:
biuro@viola-handel.pl
List polecony, przesyłka kurierska, osobiście
pod adres:
Grupa Oscar Sp. z o. o.
ul. Rolnicza 10,22-600 Tomaszów Lubelski lub Aleja Komisji Edukacji Narodowej 47/6,02-797 Warszawa

Miejsce i termin realizacji:
g) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu:
31.10.2024 r.

Wymagania:
b) Warunki udziału w postępowaniu
1. W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy w ostatnich 3 latach wykonali prace tożsame
lub podobne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia określonym w punkcie a). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionej listy referencyjnej
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835). Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedstawionego oświadczenia o treści:
,,Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835)."
d) Opis sposobu przyznawania punktacji
Punktacja w ramach kiyterium ceny przyznawana będzie jako iloraz wartości najtańszej otrzymanej oferty i wartości danej oferty, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg wzoru:
PKTc = (cena min/cena oferty) * 70 pkt, gdzie:
PKTc - ilość punktów uzyskanych za kryterium cena cena min - cena najtańszej oferty cena oferty - cena danej oferty
Punktacja w ramach kryterium okresu gwarancji przyznawana będzie jako iloraz okresu gwarancji z danej oferty i najdłuższego okresu gwarancji z otrzymanych ofert, pomnożony przez wagę tego kryterium. Sposób wyliczenia wg
wzoru:
PKTg = (gwarancja oferty/gwarancja max) * 30 pkt gdzie:
PKTg - ilość punktów uzyskanych za kryterium okres gwarancji gwarancja oferty - okres gwarancji z danej oferty gwarancja max - najdłuższy okres gwarancji z otrzymanych ofert Wygrywa oferta która zdobędzie największą ilość punktów.
W przypadku kiedy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów, wyżej w rankingu będzie ten podmiot który wskazał niższą cenę, następnie ten, który wskazał dłuższy okres gwarancji, następnie ten, który wskazał większą liczbę wykonanych zadań określonych w punkcie b).
e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.
Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji lub możliwość wyznaczania członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) posiadaniu prawa do korzystania z całości albo części aktywów osoby prawnej lub podmiotu prawnego,
6) zarządzaniu działalnością prowadzoną przez osobę prawną lub inny podmiot prawny,
7) ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby prawnej lub innego podmiotu prawnego lub ich poręczenie,
8) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności tych osób.
j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty netto oraz brutto, wartość podatku VAT,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji (wyrażony w miesiącach),
- warunki płatności,
- listę referencyjną z wykonania tożsamych lub podobnych prac, co do rodzaju przedmiotu zamówienia w ostatnich 3 latach,
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835)
- termin ważności oferty,
- zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku
z robotami, w przypadku wyboru jego oferty
Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. W przypadku
wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu - uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.
Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto oferta powinna zawierać inne dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wymagania dotyczące konserwacji, itp.
k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych
l) W przypadku konieczności wykonania innych prac wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, których konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego inwestor przewiduje możliwość zawarcia stosownego aneksu do umowy z wykonawcą.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników np. złych warunków atmosferycznych, awarii lub innych okoliczności, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć na etapie jej podpisywania, Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia stosowanego aneksu lub porozumienia do umowy z wykonawcą.
m) Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego
Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający skontaktuje się z wybranym Oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.