Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie prac remontowo- malarskich na sali gimnastycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac remontowo- malarskich na sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
ul. Świerklańska 42
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
tel.: (32) 42 22 796, tel./faks.: (32) 42 22 279
zsbrybnik@gmail.com
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (32) 42 22 796
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie prac remontowo- malarskich na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku
III.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-malarskich na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych
w Rybniku (robota budowlana) polegających na:
?
zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską,
? demontaż wyposażenia sali (drabinki, bramki, materace, siatki zabezpieczające, obudowy grzejników itp.),
? przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków sufitu i ścian oraz czyszczenie konstrukcji kratowych,
? naprawa i uzupełnienie ubytków,
? dwukrotne malowanie farbą emulsyjną starych tynków wewnętrznych sufitu (kolor do uzgodnienia ),
? dwukrotne malowanie farbą olejną starych tynków wewnętrznych ścian (kolor do uzgodnienia),
? dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji metalowych sufitu (kolor do uzgodnieni),
? dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ekranu o wymiarach 5,30 x 3,00 m,
? montaż zdemontowanego wyposażenia sali gimnastycznej.
Orientacyjne wymiary sali gimnastycznej przeznaczonej do malowania : długość 26,5 m, szerokość 14,5 m, wysokość około 8 m.
W przypadkach, w których zapisy zapytania ofertowego odnoszą się do norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
Szczegółowy zakres robót został określony w przedmiarze robót (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), Rodzaj
zamówienia: robota budowlana.

CPV: 45000000-7, 45430000-0, 45410000-4, 45430000-0, 45442180-2, 45442100-8

Składanie ofert:
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsbrybnik@gmail.com, lub poczty, kuriera lub
też dostarczona osobiście na adres: sekretariat Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku, Ul. Świerklańska 42, 44 - 200 Rybnik,
woj. śląskie, Polska w godz.ch: od 7.30 do 15.30 do dnia 14.12.2023 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 25 maja 2024 roku do 15 czerwca 2024 roku.

Wymagania:
Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, do którego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
przepisy tej ustawy nie mają zastosowania.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia finansowane będzie przez Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku.
4. Zamawiający zamieścił zapytanie ofertowe na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku oraz stronie BIP szkoły:
http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/.
II. ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ŻE :
1. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. nie udziela zaliczek na realizacje zamówienia.
4. termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:
1)
Przed przygotowaniem oferty Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem
i obszarem prac. Wykonawców zainteresowanych wizją lokalną dotyczącą przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt drogą
elektroniczną na adres: e-mail:zsbrybnik@gmail.com w celu ustalenia terminu. Wizji lokalnej Wykonawcy dokonają na
własny koszt i ryzyko.
2) Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów, narzędzi i sprzętu własnego Wykonawcy.
3) Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie stosowne atesty
i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych,
4)
Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatny pobór niezbędnych mediów (woda, energia elektryczna), dostęp do urządzeń
sanitarnych oraz miejsce bezpiecznego składowania sprzętu i materiałów do czasu zakończenia prac,
25)
Zakres przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie prac w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
19.00 oraz sobota w godzinach od 8.00 do 15.30,
6)
Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie wprowadza żadnych zmian w sposobie użytkowania obiektu, który
dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym do osób niepełnosprawnych,
7)
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do sporządzenia
harmonogramu robót i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu,
8)
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane
materiały, licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót,
9)
Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie
określa warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej
lub finansowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
5)
brak powiązań kapitałowych lub osobowych;
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez postępowanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
?
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
?
posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
?
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
?
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
6) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między
wykonawcą a zamawiającym - Załączniki nr 2 i nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW i SPOSOBU OCENY OFERT.
1.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryterium:
3Lp.
1.
1)
Kryterium oceny ofert
cena
Waga %
100 %
Punkty
100
Kryterium ceny ( K1)
Oceniana będzie cena brutto w PLN, podana w treści formularza ofertowego.
Oferta o najniższej cenie uzyska 100 punktów, przy założeniu, że 1 pkt = 1% wagi. Pozostałe oferty uzyskają wartość
punktową wyliczoną wg poniższego wzoru:
Cn
C( K1) = ( _________ ) x W,
Cb
gdzie:
C ( K1)
- liczba punktów za cenę
Cn
- najniższa cena ofertowa spośród złożonych ofert
Cb
- cena badanej oferty
W - waga = 100
Punktacja zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.
2. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione wymagania w niniejszym
zapytaniu ofertowym i uzyska największą liczbę punktów.
4.
ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ WYKONAWCY, GDY:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) oferta narusza przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych,
e) Wykonawca nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu,
f) zostanie złożona po terminie składania ofert,
g) zostanie podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Treść oferty musi odpowiadać treści
zapytania ofertowego.
3.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty
dołączonym do niniejszego zapytania.
4.
Wykonawca powinien przygotować ofertę, która składa się z następujących elementów:
1) formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
3)
oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zmawiającym, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
5.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż reprezentacja Wykonawcy(ów)
jest jednoosobowa lub łączna przez kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane zgodnie z określoną
reprezentacją. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu
z Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego
pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty, oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język
polski.
6.
Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
47.
Ceną ofertową jest kwota podana w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) wynikająca
z tabeli zawartej w Formularzu ofertowym.
8. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT) podana w formularzu ofertowym.
9. Cena ofertowa obliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego, obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia oraz uwzględniać koszty dodatkowe takie jak koszty dojazdu, delegacji itp. oraz wszelkie inne koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia. (tabela w Formularzu oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
10. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania: poniżej 5 należy
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
11. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Ustalenie prawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) leży po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający nie będzie udzielać zaliczek na realizację zamówienia.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości
przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty
elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania,
zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść
wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania.
5. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób zmianę
Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe. Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje
stanowią integralną treść zapytania ofertowego.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono zapytanie ofertowe.
7. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
8. Wykonawca ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości publicznej szczegółów technicznych złożonej oferty, o ile
naruszyłoby to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. W takim wypadku
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i wskazania zakresu oferty objętej tajemnicą przedsiębiorstwa.
2. W przypadku złożenia oferty droga pocztową o ważności jej złożenia będzie decydować data wpływu do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone .
4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej zapytaniu ofertowym.
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
55.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń i danych w tych oświadczeniach na każdym etapie oceny
oferty i realizacji zamówienia.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
9. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o
tym danego Wykonawcę.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie.
12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu i która zostanie uznana za
najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej
zapytaniu ofertowym).
13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej
pod adresem BIP: http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/, a także przekazany pocztą elektroniczną wszystkim uczestnikom.

Uwagi:
6. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku z siedzibą przy
ul. Świerklańskiej 42, 44 - 200 Rybnik
b) inspektorem ochrony danych osobowych w ZSB w Rybniku jest Sylwestra Nagler- Minakowska , kontakt: e-mail:
zsbrybnik@gmail.com, tel.: 32/ 42 22 796
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza
ustawą PZP;
d) dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
f)
dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie
wskazanym przepisami prawa;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
1- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i)
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych
postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

Kontakt:
VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.
1.
Wszelkie
pytania
związane
z
niniejszym
zapytaniem
prosimy
przesyłać
drogą
elektroniczną
na
adres:
e-mail:zsbrybnik@gmail.com.
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Sylwestra Nagler - Minakowska pod numerem telefonu: 32 42 22 796 wew. 48 oraz adresem email:
zsbrybnik@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.