Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont stropodachu oraz pomieszczenia

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont stropodachu oraz pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
powiat: Opole
tel. 77 449 81 77
k.urbaniak@po.edu.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 449 81 77
Termin składania ofert: 2023-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Remont stropodachu oraz pomieszczenia nr 130 w budynku Politechniki Opolskiej przy Ul. Waryńskiego 4 w Opolu.
Przedmiot zamówienia:
1) Opis przedmiotu zamówienia: Remont stropodachu oraz pomieszczenia nr 130 w budynku Politechniki Opolskiej przy Ul. Waryńskiego 4 w Opolu.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do
Zaproszenia.

CPV: 45000000-7, 45442100-8

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w dniu 15 grudnia 2023r.

Składanie ofert:
Termin i sposób składania ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2023r. wyłącznie drogą elektroniczną (e-
mailem) na adres: k.urbaniak@po.edu.pl
2) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji umowy: do dnia 31 maja 2024r.
Miejsce realizacji umowy: Politechnika Opolska, budynek przy Ul. Waryńskiego 4 w
Opolu

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest poniżej kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Warunki płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Termin związania ofertą:
1) Okres związania ofertą wynosi minimum 30 dni licząc od upływu terminu składania
ofert.
2) Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku zamknięcia
postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub zawarcia umowy.
6. Kontakt, pytania, odpowiedzi, zmiany treści Zaproszenia,:
1) Wszelkie zapytania związane z przygotowaniem oferty należy kierować do pracownika
prowadzącego sprawę: Krzysztof Urbaniak, e- mail: k.urbaniak@po.edu.pl
2) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego https://przetargi.po.edu.pl/
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wprowadzone zmiany będą mieć wpływ na
treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin ich składania.
5) Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami Zaproszenia
zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego dlatego zaleca się jej bieżącemonitorowanie.
7. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 Ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835):
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24
lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy; ,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
8. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jedynym
kryterium:
Cena (oferty brutto) 100 % / 100 punktów
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę,
pozostali otrzymają procentowo mniej. Ilość punktów liczona będzie według wzoru:
Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów =
x 100 punktów
Cena badanej oferty brutto
9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia.
2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Cena opisana w pkt.1 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający za realizację
przedmiotu zamówienia.
4) Cena musi obejmować wszystkie pozycje określone w Załączniku nr 1 do
Zaproszenia.
10. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Dokumenty składające się na ofertę:
a) wypełniony, zatwierdzony i podpisany formularz ofertowy według Załącznika nr 2
do Zaproszenia;
b) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego: pełnomocnictwo.
2) Oferty należy składać w postaci elektronicznej tj.: skan podpisanej oferty lub oferta
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (e-dowód).
3) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w
imieniu Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia
powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. W przypadku
składania własnoręcznego podpisu osoby uprawnionej, podpis musi być naniesiony
w sposób umożliwiający jego identyfikację, tzn. czytelnie lub nieczytelnie wraz z
imienną pieczątką osoby składającej podpis.
4) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
5) Wykonawca na prowadzone postępowanie może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
11. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, poprawa omyłek oraz unieważnienie
postępowania:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz jej załączników.
2) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem,
niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty (poprawienie omyłki nastąpi
wyłącznie za zgodą Wykonawcy wyrażoną w terminie 3 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia przez Zamawiającego) - niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z określonymi lub wynikającymi z odrębnych przepisów
wymaganiami, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym
złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie bez podania przyczyny.
Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
5) Zamawiający w dniu otwarcia ofert zamieści ich zestawienie na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.
13. Wybór najkorzystniejszej oferty, wynik postępowania:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
a) spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w Zaproszeniu;
b) zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.
2) O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając
stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.po.edu.pl/.
14. Uzupełnianie dokumentów:
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, albo którzy złożyli wymagane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni robocze, terminie.
15. Zawarcie umowy:
1) Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy w oparciu o wzór
umowy, stanowiący Załącznik nr 3 Zaproszenia.
2) Zamawiający może odstąpić od wyboru oferty oraz podpisania umowy w przypadku,
gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa niż środki przeznaczone na
sfinansowanie zamówienia.
3) Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku, gdy wynik negocjacji będzie
negatywny, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z kolejnymi
Wykonawcami wg pozycji rankingowej.

Uwagi:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej ,,RODO", Zamawiający - Politechnika Opolska
informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w
45-758 Opole, ul. Prószkowska 76;
? kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest przy pomocy formularza i
danych umieszczonych na stronie po.opole.pl. Administrator wyznaczył osobę pełniącą
zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można się z nim skontaktować
poprzez adres e-mail: iod@po.edu.pl.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne
przeprowadzone zgodnie z Pzp oraz w pozostałych celach określonych w Pzp.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy; okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne
finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE)
przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie
projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art.
74 ust. 1 Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach
wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
? W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22
RODO;
? Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE)
/organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w Pzp. Może Pan/ Pani uzyskać
kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z Pzp.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nie udostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej
oferty lub wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku, gdy dotyczy - Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do treści
Formularza Ofertowego - załącznik nr 2 do Zaproszenia - oświadczenie, jak poniżej
wraz z podpisem osoby do reprezentowania firmy:
,,Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu".

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.