Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa przygotowania części pomieszczeń budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa przygotowania części pomieszczeń budynku

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 532 62 63; fax: 89 527 57 69
przetargi@szpital.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 89 532 62 63;
Termin składania ofert: 2023-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2023.1605 z późn. zm.)
Nazwa zamówienia publicznego:
Usługa przygotowania części pomieszczeń budynku MSZ
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia usługa przygotowania części pomieszczeń II piętra budynku
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Ul. Wojska Polskiego 30 na potrzeby
Pracowni Fizjoterapii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania dotyczące realizacji zamówienia
zostały określone w formularzu ofertowym Wykonawcy,
formularzu cenowym
Wykonawcy, projektowanych postanowieniach umowy, oraz w opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3,
załącznik nr 4 do zaproszenia.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: DZP-383-114/23

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
13 grudnia 2023 r. o godz. 11:00

Składanie ofert:
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę cenową w formie skanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia:
13 grudnia 2023 r. do godz. 10:00
na adres poczty e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej, podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną na adres:
przetargi@szpital.olsztyn.pl z dopiskiem:
DZP-383-114/23 Usługa przygotowania części pomieszczeń budynku MSZ

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 03.01.2024 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone bez stosowania ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z późn. zm.)
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędne zasoby, środki, wiedzę oraz doświadczenie do wykonania
zamówienia,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE, DODATKOWE ORAZ OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.
VII. INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYJAŚNIENIE
TREŚCI ZAPROSZENIA
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres:
przetargi@szpital.olsztyn.pl w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania
oferty, oświadczeń.
2. Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty składane były w formie elektronicznej.
3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan)
opatrzony podpisem.
Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/musi być sygnowana
wskazanym nr referencyjnym sprawy
DZP-383-114/23 Usługa przygotowania części pomieszczeń budynku MSZ
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zaproszenia do złożenia oferty.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane
z wykonaniem zamówienia/oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi
przez Zamawiającego.
3. Cena lub koszt może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto i musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego zaproszenia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu
zamówienia oraz musi zawierać stawkę podatku VAT określaną zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570 z późn. zm.).
5. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji
zamówienia.
6. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
1) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
8. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się
z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną
słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U.2023.1570 z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
X.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów:
Nazwa kryterium Waga kryterium
%
P C - Cena 100
2. Otrzymana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami matematycznymi.
3. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium P C - Cena
1) Oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto
za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu oferty.
2) Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C min
P C = --------------------------------------- x 100 % x 100
C bad
gdzie:
C min - oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu,
C bad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,
P C
- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów.
5. Zamawiający oceny złożonych ofert dokona na podstawie danych przedstawionych przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda
od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu,
lub ich istotnych części składowych.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu, jest zgodna z opisem przedmiotu
zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
X.ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego złożyć:
1) formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1, do zaproszenia;
2) formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2, do zaproszenia;
Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w ust. 2
XI. WIZJA LOKALNA
1. Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca prac
remontowych.
2. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z z Przedstawicielem Wykonawcy:
Stanisław Świetlikowski
nr tel. 606 401 708
e-mail: s.swietlikowski@szpital.olsztyn.pl
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul.
Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, ul.
Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia.
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Zgodnie z przepisami prawa
dane publikowane mogą być na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Administratora.
5) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
6) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w
tym profilowaniu,
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowej,
8) podanie danych jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania
danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
9) w zakresie danych osobowych Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Kierownik Działu Zamówień Publicznych -
Ewa Kozicka; e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.