Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa stołów na metalowym składanym stelażu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa stołów na metalowym składanym stelażu

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
tel. (89) 750 31 95,
sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (89) 750 31 95,
Termin składania ofert: 2023-12-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA DOSTAWĘ STOŁÓW CATERINGOWYCH
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów na metalowym składanym stelażu - 16 szt.

Składanie ofert:
I. Ofertę należy złożyć na adres e-mail(skan): do dnia 11.12.2023r.
e-mail: sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa do dnia 31.12.2023r.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa do dnia 31.12.2023r.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania, odstąpienia od złożenia zamówienia oraz możliwość niedokonania wyboru oferty.
V. Warunki zamówienia:
1. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które są niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 na własny koszt i w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia w trakcie transportu.
4. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany w zamówieniu, z dopiskiem: Sekcja Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej).
5. Ilość przedmiotów w kolumnie ,,ilość" może ulec zmianie w zależności od wartości całkowitej oferty.
6. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego lub niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia do wymiany towaru na pełnowartościowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Koszty związane z wymianą towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia towaru wraz z gwarancją na wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu na okres 12 miesięcy od daty jego sprzedaży.
8. Zamawiający zapłaci za dostarczony towar przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).
10. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia. Dotyczy to każdej pozycji przedmiotu zamówienia znajdującego się w fakturze VAT i zamówieniu.
11. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.
12. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
13. W przypadku złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, o którym mowa w załączniku Nr 2, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl.
14. Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.
15. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).
16. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
17. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 13 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
18. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dostawa towaru jednorazowa na adres zamawiającego.
20. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
21. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy - z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
22. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 31 95, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
23. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania zamówienia e-mailem (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.

VI. Wymagane dokumenty.
Podpisany formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami zamówienia.

Kontakt:
III. Do kontaktu upoważniona jest:
Pani Edyta Witek tel. 89 750 31 95

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.