Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2023-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
powiat: nyski
+48 77 40 80 500
j.krzywon@www.nysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 77 40 80 500
Termin składania ofert: 2023-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa, będących we władaniu Gminy Nysa - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach w 2024 r.
Opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do zaproszenia

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania ofert.
Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: j.krzywon@www.nysa.pl
Termin przesłania oferty upływa w dniu 15.12.2023 r. o godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.*
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny*
c) zdolności technicznej i zawodowej
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej,
zobowiązany jest wykazać, iż:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na usuwaniu awarii sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz budowie oświetlenia drogowego w pasie dróg publicznych,
b) dysponuje urządzeniami technicznymi do realizacji zamówienia takimi jak min.:
- podnośnik hydrauliczny,
- dźwig do 6 t lub samochód HDS do 6 ton;
- koparka 0,15m3.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
4) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena (C) 80 % 80 pkt.
2 Czas reakcji na zgłoszenie (R) rozpoczęcie czynności serwisowych w miejscu zgłoszonej usterki 20 % 20 pkt.
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
C min
Pi (C) = ---n o Max (C)
Ci
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max(C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
W przypadku kryterium ,,Czas reakcji na zgłoszenie (R)" oferta zostanie oceniona w sposób następujący:
Kryterium Ilość punktów za kryterium
Rozpoczęcie czynności serwisowych w miejscu zgłoszonej usterki (tzw. czasu reakcji ) do 2 godzin 20
Rozpoczęcie czynności serwisowych w miejscu zgłoszonej usterki (tzw. czasu reakcji) od 2 godzin do 4 godzin 10
Rozpoczęcie czynności serwisowych w miejscu zgłoszonej usterki (tzw. czasu reakcji) powyżej 4 godzin 0
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.

Kontakt:
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
3. Jacek Krzywoń, email: j.krzywon@www.nysa.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.