Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali

Data zamieszczenia: 2023-12-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie
powiat: drawski
+48 943 633 485
drawsko@post.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Drawsko Pomorskie
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 943 633 485
Termin składania ofert: 2023-12-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe - Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie w 2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie w 2024 r.

2) Usługa, o której mowa w pkt. 1) polega na:

a) sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków;

b) sporządzeniu świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali.

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały pomocnicze do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej:

a) określenie przedmiotu dla wykonania świadectwa,

b) inwentaryzację,

c) kopia mapy ewidencyjnej,

4) Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z:

a) warunkami określonymi w umowie;

b) wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015r. poz. 376 ze zm.);

c) ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 ze zm.);

d) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).

5) Wykonawca po wykonaniu zlecenia przekaże Zamawiającemu każde świadectwo charakterystyki energetycznej w ilości dwóch egzemplarzy.

6) Zamówienie ma charakter sukcesywny, co oznacza, że Zamawiający będzie zlecał wykonanie przedmiotu zamówienia w miarę pojawiających się bieżących potrzeb, na każdorazowe pisemne zlecenie.

7) Faktyczna liczba zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb, a określenie w umowie maksymalnej nominalnej wartości umowy brutto nie może (w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego) być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Maksymalna wartość nominalna zostanie wpisana do umowy i będzie ona wynikała z kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

8) Maksymalny czas na wykonanie zleceń jednostkowych - 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia i materiałów pomocniczych.

9) Jeżeli złożone opracowanie zawierać będzie błędy lub wady, za datę wykonania zlecenia przyjmuje się dzień przekazania Zamawiającemu opracowania poprawionego.

Dokument nr: GN.7125.30.2023.PG

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia / przesłania ofert: ofertę należy złożyć/ przesłać do dnia 22 grudnia 2023 r. do godz. 14 w informacji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskie, pokój Nr 117 lub za pośrednictwem faksu nr: 94 36 331 13, lub pocztą elektroniczną na adres: drawsko@post.pl .

Miejsce i termin realizacji:
Termin obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do wyczerpania przewidzianych na realizację zamówienia środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2024r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej.

Okres związania ofertą: 30 dni

Kryteria wyboru ofert: cena 100%.

Wybór oferty najkorzystniejszej

Sposób przyznania punktów: C = C1+C2

gdzie:

Zakres nr 1: C1 = najniższa oferowana wartość / wartość badanej oferty x 100 x 30%

Zakres nr 2: C2 = najniższa oferowana wartość / wartość badanej oferty x 100 x 70%

przy czym:

Zakres

Podkryterium (dane obliczeniowe)

Waga

1.

Cena jednostkowa sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku

30%

2.

Cena jednostkowa sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu

70%

UWAGA:

Jako termin realizacji 14 dni należy rozumieć okres, który upłynie od momentu przekazania Wykonawcy materiałów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 3) niniejszego zapytania ofertowego do momentu przedłożenia Zamawiającemu operatu szacunkowego.

Warunkiem koniecznym jest złożenie oferty na cały zakres objęty zapytaniem ofertowym.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty/oświadczenia: oświadczenie, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Warunki gwarancji (jeśli dotyczy) : ... nie dotyczy ................................

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.

Zapytanie ofertowe lub warunki udziału w postępowaniu mogą być w każdym czasie zmienione.

Do zapytania zostaje załączony wiążący wzór umowy, który zawiera istotne postanowienia umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu.

Niniejsze postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:

a) w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

b) prowadzone postępowanie jest obarczone błędem;

c) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie jest zasadne.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji: Paweł Górzyński, e-mail: p.gorzynski@drawsko.pl tel. 94 34 46 813 pokój nr 111 w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.