Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa formy wtryskowej z regulatorem na nakrętkę

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa formy wtryskowej z regulatorem na nakrętkę

Data zamieszczenia: 2023-12-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: WILK 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bramowa 2-8
20-111 Lublin
powiat: Lublin
601358458, 782 128 966
kamil.krajewski@wilkgroup.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182366
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 601358458, 782 128 9
Termin składania ofert: 2023-12-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA formy wtryskowej z regulatorem na nakrętkę KPE100W.
Powstaje w kontekście naboru
FENG.01.01-IP.02-002/23 - Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych systemów zamknięć przeznaczonych do opakowań elastycznych typu doypack, pouch, saszetka

Część 1
DOSTAWA formy wtryskowej z regulatorem na nakrętkę KPE100.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA formy wtryskowej z regulatorem na nakrętkę KPE100W.
Wymagane minimalne parametry formy wtryskowej:
- pełny projekt 2D i 3D formy oraz detalu;
- 48 gniazd;
- regulator przystosowany do formy z okablowaniem i podłączeniami zgodne ze standardem Wilk 2 Sp. z o. o. oraz przystosowany do formy zgodne z najnowszym stanem sztuki;
- forma suwakowa i zrzucana;
- wymiar formy dostosowany do optymalnej pracy przy jak najwyższej powtarzalności detalu oraz najszybszym cyklu do wtryskarki o wymiarach między kolumnami max. 720 mm x 720 mm. Wszelkie kwestie techniczne związane z przystosowaniem formy do wtryskarki by zagwarantować kompatybilność muszą być potwierdzone przez Wilk 2 Sp. z o. o. na fazie projektowania formy;
- stal nierdzewna do wykonania formy w wysokim standardzie przystosowana do form wtryskowych szybkobieżnych do zamknięć oraz z myślą o jej długotrwałym użytkowaniu zgodnie ze standardami techniki;
- gwarancja 10 milionów cykli (nie wliczając części zużywalne);
- dysze zamykane igłowo (valve gate) zgodne ze standardem Wilk 2 Sp. z o. o.;
- każde gniazdo formy powinno być w pełni wymienne;
- układ chłodzenia w formie optymalny według najnowszego stanu techniki do szybkiego cyklu, z końcówkami męskimi i żeńskimi;
- formy z powłokami elementów ruchomych do pomocy z przedłużenia życia formy i usprawnieniu funkcjonowaniu;
- licznik cykli;
- części zapasowe w wysokości ok. 25% gniazd oraz części gorącej połówki;
- zamknięcia mają być kompatybilne z dedykowanym dozownikiem, gwintem, i uszczelniaczem;
- forma powinna zawierać oddzielne komplety części formujących (suwaki i stemple), które można dostosować do produkcji drugiego wariantu nakrętki wykonanych ze stali nierdzewnej; te części również powinny być trwałe, pokryte powłokami i objęte gwarancją na 10 milionów cykli (z wyłączeniem części zużywalnych), a także dostarczane z około 12.5% zapasem części zamiennych;
- raport pełnej analizy pomiarowej wymiarów detali z każdego gniazda;
- forma stanowiąca przedmiot zamówienia będzie używana do wytwarzania detalu wskazanego rysunku - p. 3.2 Zapytanie ofertowe
Szczegóły dotyczące zamówienia - p. 3 Zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 42000000-6, 43415000-5

Dokument nr: 2023-376-182366

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-12-18

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Chełm
Gmina
Chełm
Miejscowość
Chełm

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapisami p. 14 Zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania ofertowego, w sytuacjach określonych w Wytycznych oraz w szczególności w następujących sytuacjach:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym m.in.: dokumentów programowych, dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
- zaistnienia okoliczności spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi np.: zmiana wartości zamówienia wynikająca ze zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu rzeczowego, przyczyn formalnych, zmiany umowy o dofinansowanie, zmiany terminu realizacji projektu (w szczególności konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu);
- decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
- przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy;
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego
- wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy.
Punkt 14.2. Zapytania ofertowego opisuje zasady zmian dotyczących wartości wynagrodzenia.
Punkt 14.3. Zapytania ofertowego opisuje zasady zmian dotyczących terminu realizacji zamówienia.
Szczegółowe warunki zmiany umowy zostały opisane p. 14 Zapytanie ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Punkt 8.1 Zapytania ofertowego
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (w tym okresie) nie mniej niż 2 dostawy form do wtrysku do zamknięć przeznaczonych do saszetek przynajmniej o tej samej krotności co przedmiot zamówienia lub wyższej, wykonał przynajmniej 2 wielogniazdowe formy wtryskowe przez ostatni rok.
Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dokumentów potwierdzających wykazane powyżej doświadczenie, np.: referencji, protokołów odbioru, itp., z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie w/w warunku. W przypadku, gdy po wezwaniu Wykonawcy do złożenia dokumentów jak powyżej okaże się że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, a Zamawiający będzie uprawniony do wyboru Wykonawcy, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Punkt 8.1 Zapytania ofertowego
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca osiągnął w jednym z ostatnich 3 zakończonych lat przychody w wysokości minimum 2 mln PLN (w przypadku wyrażenia przychodów w innej walucie niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zamknięcia danego roku obrotowego).
Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, który Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dokumentów potwierdzających osiągnięcie danej wielkości przychodów, np.: sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, itp., z których będzie jednoznacznie wynikać spełnienie w/w warunku. W przypadku, gdy po wezwaniu Wykonawcy do złożenia dokumentów jak powyżej okaże się że nie spełnia on warunków udziału w postępowaniu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, a Zamawiający będzie uprawniony do wyboru Wykonawcy, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków zobowiązany jest do:
- złożenia Oferty (załącznik nr 1);
- złożenia Oświadczenia dot. powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2);
- złożenie Oświadczenia dot. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie należytego wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej (załącznika nr 3);
- złożenia parafowanych stron wzoru umowy (załącznik nr 4).
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Punkt 8.1 Zapytania ofertowego
Oferent dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Sposób weryfikacji - złożenie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-12-08
Data ostatniej zmiany
2023-12-08 15:37:27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto- waga punktowa 50 pkt. (50%)
Szczegóły - punkt 11.1 Zapytania ofertowego
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez Zamawiającego - waga punktowa - 20 pkt. (20%)
Szczegóły - punkt 11.1 Zapytania ofertowego
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wydajność (liczba sztuk wyprodukowanych na miesiąc na jedno gniazdo/wnękę formy) zagwarantowana przez Wykonawcę- waga punktowa 30 pkt. (30%)
Szczegóły - punkt 11.1 Zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Kamil Krajewski
tel.: 601358458
e-mail: kamil.krajewski@wilkgroup.eu
Mateusz Krajewski
tel.: 782 128 966
e-mail: mateusz.krajewski@wilkgroup.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.