Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa agregatów prądotwórczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa agregatów prądotwórczych

Data zamieszczenia: 2023-12-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
+48 32 43 92 317
wzk@um.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 32 43 92 317
Termin składania ofert: 2023-12-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. agregatów prądotwórczych.
3. Opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja głównych wymagań:
Agregat prądotwórczy jednofazowy ze stabilizatorem napięcia AVR, z możliwością równoległego połączenia dwóch agregatów w celu podwojenia mocy wyjściowej - 2 szt.

Dokument nr: SKZ-II.271.19.2023

Składanie ofert:
Ofertę cenową na wypełnionym formularzu ofertowym można:
1) przesłać drogą elektroniczną na adres: wzk@um.rybnik.pl,
2) przesłać pocztą na adres Zamawiającego:
Urząd Miasta Rybnika
Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych
Referat Zarządzania Kryzysowego
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
3) złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika, Ul. Bolesława Chrobrego 2.
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2023 r. (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rybnika).

Miejsce i termin realizacji:
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 15.02.2024 r. (dostawa przedmiotu zamówienia wraz z fakturą).

Wymagania:
5. Warunki płatności:
Płatność zrealizowana zostanie przelewem na konto podane na fakturze,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia oraz faktury.
6. Gwarancja i serwis:
1) Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: minimum 24 miesiące (licząc od dnia dostawy).
2) Punkt reklamacyjny na terenie Polski.
7. Ważność oferty:
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
2) Opis oferowanego produktu (parametry techniczne), może być dołączone również zdjęcie.
10. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Na załączonym formularzu ofertowym, w sposób czytelny należy przedstawić cenę jednostkową netto, wartość całkowitą netto, stawkę podatku VAT, wartość całkowitą brutto za przedmiot zamówienia.
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
11. Kryteria oceny ofert:
100% cena, która ma być niezmienna przez cały czas trwania zamówienia i ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana kompletna oferta z najniższą ceną.
15. Ogłoszenie informacji dotyczącej wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona
w biuletynie informacji publicznej: http://bip.um.rybnik.eu/ (komunikaty
i ogłoszenia / zamówienia poza ustawą PZP), niezwłocznie po udzieleniu akceptacji osoby nadzorującej.
2) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
16. Informacje o formalnościach:
1) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
2) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę, lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Pan Sebastian Gremlik - Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, tel. (32) 43 92 317, email: wzk@um.rybnik.pl.
Osoby po stronie Zamawiającego wyznaczone do porozumiewania się z oferentami:
1) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Pan Sebastian Gremlik - Inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego Centrum Systemów Kontrolno-Zarządczych, tel. (32) 43 92 317, email: wzk@um.rybnik.pl.
2) Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w następujących godzinach tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.30, w piątek w godz. od 8.00 do 13.00.
3) W razie nieobecności Pana Sebastiana Gremlika zastępstwo pełni Pani Joanna Mika.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.