Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa kruszywa

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa kruszywa

Data zamieszczenia: 2024-01-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
ul. P. Czajkowskiego 11/13
51-171 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 713252562, Faks: +48 713261396
zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl
https://zulwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,154970,adbad41cbbc269305367530ca790aac8.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 25 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 713252562,
Termin składania ofert: 2024-02-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1.
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1.
Nazwa
DOSTAWA kruszywa - Nadleśnictwo Milicz, leśnictwa Skoroszów i Kubryk
Numer referencyjny: ZZ.270.1.2024.PNU
II.1.2.
Główny kod CPV
14212300 Kamień pokruszony lub rozłupany
II.1.3.
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4.
Krótki opis
1) Przedmiotem zamówienia są dostawy kruszywa łamanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi pożarowej nr 26 na terenie Leśnictwa Skoroszów i Kubryk w Nadleśnictwie Milicz na długości 4,15 km".
2) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywne dostawy do miejsca wbudowania (lokalizacji zadania inwestycyjnego) następujących materiałów:
a) Kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63 mm w ilości 9 700 ton,
b) Kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 mm w ilości 7 700 ton,
c) Kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm w ilości 500 ton.
3) Zawilgocenie kruszywa łamanego wskazanego powyżej w momencie dostawy, nie może przekraczać 12%,
4) Wskazane powyżej kruszywo musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ,
5) Minimalna ilość dziennych dostaw to 250 ton. Dostawy realizowane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz.ch 07:00 - 16:00.
II.1.5.
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 074 000,00 PLN
II.1.6.
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2.
Opis
II.2.3.
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zad. inwestycyjne w ramach którego będą realizowane dostawy zlokalizowana jest na terenach leśnych o współrzędnych geograficznych 51.415713, 17.229862 (województwo dolnośląskie, powiat Milicz,).
II.2.4.
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i sukcesywne dostawy do miejsca wbudowania materiału:
a) Kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/63 mm w ilości 9 700 ton,
b) Kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 mm w ilości 7 700 ton,
c) Kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm w ilości 500 ton.
2. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,,lub równoważny" lub ,,lub równoważne" (m.in. zastosowanie materiałów), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz ,,równoważny" lub ,,równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Każda partia dostarczonego kruszywa winna posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty, warunkujące dopuszczenie każdej partii dostarczonego kruszywa do obrotu, w tym w szczególności: atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty krajowe/europejskie oceny techniczne, zaświadczenie o jakości, protokoły badań.
4. Przy realizacji dostaw przedmiotowego postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo, w myśl którego:
a) Wskazane w pkt 3.1. ppkt 3) SWZ ilości kruszywa wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy. Ilość zamówionego kruszywa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może być mniejsza od przedstawionej w pkt 3.1. ppkt 3) SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 8 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
b) Pozostała ilość kruszywa odebrana zostanie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
c) Dostawy rozliczane będą w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w Ofercie i rzeczywiście dostarczone ilości. W związku z tym wynagrodzenie wykonawcy zmieni się proporcjonalnie do faktycznie wykonanych dostaw.
5. Dodatkowe informacje Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz obowiązującymi Normami.
b) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z rzeczywistym przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub realizację dostaw. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia.
c) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją przetargową (SWZ wraz z załącznikami) i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie trwania postępowania o udzielenie zamówienia i przygotowywania oferty.
6. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 3. SWZ.
7. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.5.
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja zabezpieczenia dziennej dostawy kruszywa / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6.
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 074 000,00 PLN
II.2.7.
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10.
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11.
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji: I. W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy kruszywa takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą dostawy kruszywa analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w Ofercie). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zostać uruchomiona dodatkowa dostawa kruszywa wszystkich, niektórych lub jednej frakcji wskazanych w SWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w Ofercie). Zamawiający nie jest zobowiązany do uruchomienie dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich uruchomienie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać uruchomione w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw uruchomionych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych frakcji kruszywa zawarte w Ofercie. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: 1. wystąpienia potrzeby zwiększenia dostaw kruszywa na skutek warunków glebowo - terenowych bądź atmosferycznych, 2. wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej realizowanego zadania inwestycyjnego, 3. braku możliwości realizowania zadania inwestycyjnego w związku z ujawnieniem wad i błędów w dokumentacji projektowej. II. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13.
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14.
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 PZP.
2. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.
3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

CPV: 14212300

Dokument nr: 55986-2024, ZZ.270.1.2024.PNU

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 29/02/2024 Czas lokalny: 10:30
Miejsce: Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy przetargowej https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html . W przypadku awarii systemu przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, otwarcie ofert następuje po usunięciu awarii.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Paula Straube - przewodniczący, Patrycja Bereś - sekretarz, Elżbieta Bednarska - członek

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htm

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zulwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,154970,adbad41cbbc269305367530ca790aac8.html

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/02/2024 Czas lokalny: 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zad. inwestycyjne w ramach którego będą realizowane dostawy zlokalizowana jest na terenach leśnych o współrzędnych geograficznych 51.415713, 17.229862 (województwo dolnośląskie, powiat Milicz,).

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/05/2024
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
24/01/2024

Kontakt:
Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 8960007034
ul. P. Czajkowskiego 11/13
Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
51-171 Wrocław
Polska
Osoba do kontaktów: patrycja.beres@wroclaw.lasy.gov.pl
E-mail: zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl
Tel.: +48 713252562
Faks: +48 713261396

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.