Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia obiektów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia obiektów

Data zamieszczenia: 2024-01-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o
ul. Zaruskiego 2
41-219 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
Telefon: +483234174171
biuro@zps-sosnowiec.pl
https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,154180,0c773eea8f852d37042a6bb803ffe3fb.html
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: Telefon: +4832341741
Termin składania ofert: 2024-02-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia obiektów ArcelorMittal Park
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(t.j.Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami) [dalej: ustawa Pzp] w związku z art. 359 pkt 1) ustawy Pzp , z możliwością zastosowania, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, tzw. ,,procedury odwróconej" Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7) ustawy Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych usług. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.nie podlegają wykluczeniu, 2.spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tzn. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie skazanym w Rozdziale III SWZ: a) pkt. 2.2. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) ustawy Pzp] - oświadczenie należy złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia [dalej: ,,JEDZ"]; b) pkt 2.3. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego] - oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ, zaznaczając odpowiednią odpowiedź w części III sekcja D; c) pkt. 2.4. SWZ [w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.] - oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w Rozdziale IV, ust. 2 pkt 2.1. SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.2. SWZ lit a) - b) należy złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ,,Jednolitym Dokumentem". Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja wypełniania Jednolitego Dokumentu. Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części Jednolitego Dokumentu (dla ułatwienia elementy niewymagające wypełnienia Zamawiający zaznaczył na szaro). Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.2. SWZ składają odrębnie: 1) Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1: pkt 1.2. a) - b) SWZ - w formie JEDZ oraz pkt 1.2. c) SWZ - na wzorze załączonym do SWZ; 2) odpis lub informację z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1, pkt 1.6. ppkt 2) SWZ, 4) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 5, pkt 5.3. oraz 5.4. SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: -postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, -wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, -ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.4. SWZ (oświadczenie w zakresie wskazania czynności składających się na przedmiot zamówienia tj. wskazanie przez Wykonawcę, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ). Zapisy Rozdziału IV, ust. 1, pkt 1.6. ppkt 3) SWZ stosuje się do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV, ust. 1, pkt 1.6ppkt 3) i 4), pkt. 1.7 SWZ stosuje się do osoby działającej w imieniu podmiotu udost. zasoby (art. 118 uPzp)

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia Stadionu Piłkarskiego
Opis: Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie: - podstawowym (gwarantowanym), - opcjonalnym, w przypadku skorzystania z prawa opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ [dalej: ,,SOPZ"]. Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest realizacja usługi polegającej na kompleksowej usłudze w zakresie sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz wyposażenia obiektów, wchodzących w skład ArcelorMittal Park, w związku z planowanymi wydarzeniami sportowymi czy kulturalno-artystycznymi.
Wewnętrzny identyfikator: WZP.C.271.1.13.2024.JD - Część 1
Główna klasyfikacja (cpv): 90910000 Usługi sprzątania
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 90911200 Usługi sprzątania budynków, 90919200 Usługi sprzątania biur

Część zamówienia: LOT-0002
Tytuł: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia Areny Sosnowiec
Opis: Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie: - podstawowym (gwarantowanym), - opcjonalnym, w przypadku skorzystania z prawa opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ [dalej: ,,SOPZ"]. Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest realizacja usługi polegającej na kompleksowej usłudze w zakresie sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz wyposażenia obiektów, wchodzących w skład ArcelorMittal Park, w związku z planowanymi wydarzeniami sportowymi czy kulturalno-artystycznymi.
Wewnętrzny identyfikator: WZP.C.271.1.13.2024.JD - Część 2
Główna klasyfikacja (cpv): 90910000 Usługi sprzątania
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 90911200 Usługi sprzątania budynków, 90919200 Usługi sprzątania biur

Część zamówienia: LOT-0003
Tytuł: Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i wyposażenia Stadionu Zimowego
Opis: Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie: - podstawowym (gwarantowanym), - opcjonalnym, w przypadku skorzystania z prawa opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ [dalej: ,,SOPZ"]. Przedmiotem zamówienia w ramach prawa opcji jest realizacja usługi polegającej na kompleksowej usłudze w zakresie sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz wyposażenia obiektów, wchodzących w skład ArcelorMittal Park, w związku z planowanymi wydarzeniami sportowymi czy kulturalno-artystycznymi.
Wewnętrzny identyfikator: WZP.C.271.1.13.2024.JD - Część 3
Główna klasyfikacja (cpv): 90910000 Usługi sprzątania
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 90911200 Usługi sprzątania budynków, 90919200 Usługi sprzątania biur

CPV: 90910000, 90911200, 90919200

Dokument nr: 57532-2024, WZP.C.271.1.13.2024.JD

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 27/02/2024 09:30:00 (UTC+1)
Miejsce: https://umsosnowiec.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Adres dokumentów zamówienia: https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,154180,0c773eea8f852d37042a6bb803ffe3fb.html

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 27/02/2024 09:00:00 (UTC+1)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Miejsce i termin realizacji:
Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 12 Miesiąc

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 6443530148
Adres pocztowy: ul. Zaruskiego 2
Miejscowość: Sosnowiec
Kod pocztowy: 41-219
Podpodział krajowy (NUTS): Sosnowiecki (PL22B)
Kraj: Polska
E-mail: biuro@zps-sosnowiec.pl
Telefon: +483234174171
Role tej organizacji:
Nabywca

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.