Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana instalacji elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2024-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 607 657 555; 603 528 345
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 607 657 555; 60
Termin składania ofert: 2024-02-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Ul. Wawrzyniaka 55 w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert
na wymianę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wawrzyniaka 55 w Gorzowie Wlkp., obejmującą swoim zakresem wymianę instalacji na klatce schodowej, strychu i w piwnicy. Szczegółowy zakres prac obejmuje wykonanie prac zgodnie z załączonym do niniejszego zaproszenia przedmiarem robót.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również, jako wytwarzający odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.
okres gwarancji: 60 miesięcy

Dokument nr: TZP - 002/5WM-ADM-2/2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ADM-2 podczas spotkania z właścicielami.

Składanie ofert:
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 22.02.2024 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
termin wykonania prac: 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy, przy czym w uzasadnionych przypadkach niezależnych od wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia o ustalony przez strony czas niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia,

Wymagania:
I.
Warunki realizacji:
o
warunki płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktury
o
sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
o
roboty, które nie zostały przewidziane w kosztorysie inwestorskim (ślepym), rozliczane będą na podstawie obowiązującej bazy KNR, cen materiałów oraz stawek kalkulacyjnych podanych w ofercie. W przypadku materiałów i sprzętu, który nie został uwzględniony w dokumentach postępowania, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez kz) wydawnictwa ,,SEKOCENBUD" z poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen na materiały i sprzęt w
powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu
przedstawionej przez wykonawcę.
II.
Sporządzenie oferty cenowej:
1)
Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na podstawie załączonych do oferty przedmiarów
2)
Należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
3)
Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie i kosztorysie ofertowym są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac.
UWAGA:
o
Jeżeli ofertę złoży Wykonawca niebędący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie zawierające podstawę prawną zwolnienia. W przypadku utraty przez wykonawcę prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w trakcie realizacji umowy, nadal będzie obwiązywać cena brutto wynikająca z oferty.
o
Jeżeli ofertę złoży wykonawca, który jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.
III.
Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi dla jego realizacji. (treść oświadczenia znajduje się w formularzu oferty).
IV.
Warunki postępowania:
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Termin zostanie ustalony po uzyskaniu ofert.
W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w sposób umożliwiający identyfikację miejsca jej przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy).
5.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem, w szczególności w przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
7.
Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
8.
Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu podlega odrzuceniu.
9.
Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
10.
Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a.
złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b.
złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c.
złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11.
Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza.
12.
Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
14.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi Wykonawcami.
15.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje, podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
16.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
17.
Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.
18.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 701 Kodeksu Cywilnego.

Uwagi:
Informacja w zakresie ochrony danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 738 71 01, fax. 095 738 71 00;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl; tel. 095 73 87 118
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wawrzyniaka 55 w Gorzowie Wlkp., znak TZP-002/5WM/ADM-2/2024, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
TZP - 002/5WM-ADM-2/2024
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji:
o
kopię aktualnej polisy OC (wraz z potwierdzeniem jej opłacenia) w zakresie prowadzonej działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych dokumentów potwierdzających opłacenie
TZP - 002/5WM-ADM-2/2024
polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w Administracji kopię
aktualnej polisy każdorazowo w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia.

Kontakt:
Więcej informacji w tym zakresie udzieli Kierownictwo ADM-2 tel. 607 657 555; 603 528 345.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.