Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta

Data zamieszczenia: 2024-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
powiat: Poznań
Telefon: +48618785210
zpb@um.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +4861878521
Termin składania ofert: 2024-03-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na terenie osiedla Podolany oraz w rejonie Ronda Obornickiego
1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na terenie osiedla Podolany oraz w rejonie Ronda Obornickiego (zwana dalej ,,Przedmiotem zamówienia). Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla Przedmiotu zamówienia (zwanej dalej ,,Projektem"), jej uzgodnienie oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na jej realizację, na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy; b) budowę na podstawie opracowanego i uzgodnionego Projektu, przyłączy transmisyjnych i zasilających do kamer wraz z budową niezbędnych odcinków kanalizacji kablowej w lokalizacjach wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym; c) dostawę, montaż, uruchomienie, konfigurację i kalibrację kamer oraz pozostałych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego, niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia; d) zintegrowanie programowe lub sprzętowe wszystkich dostarczonych urządzeń z istniejącym Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania; e) wykonanie pomiarów powykonawczych i dokumentacji powykonawczej. 2) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na całość Przedmiotu zamówienia. 3) Szczegółowy opis warunków realizacji Przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ, wraz z załącznikami do umowy, w szczególności w załączniku nr 1 do umowy - Programie funkcjonalno-użytkowym

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na terenie osiedla Podolany oraz w rejonie Ronda Obornickiego
Opis: 1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania na terenie osiedla Podolany oraz w rejonie Ronda Obornickiego (zwana dalej ,,Przedmiotem zamówienia). Przedmiot zamówienia obejmuje: a) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla Przedmiotu zamówienia (zwanej dalej ,,Projektem"), jej uzgodnienie oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na jej realizację, na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy; b) budowę na podstawie opracowanego i uzgodnionego Projektu, przyłączy transmisyjnych i zasilających do kamer wraz z budową niezbędnych odcinków kanalizacji kablowej w lokalizacjach wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym; c) dostawę, montaż, uruchomienie, konfigurację i kalibrację kamer oraz pozostałych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego, niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia; d) zintegrowanie programowe lub sprzętowe wszystkich dostarczonych urządzeń z istniejącym Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania; e) wykonanie pomiarów powykonawczych i dokumentacji powykonawczej. 2) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na całość Przedmiotu zamówienia. 3) Szczegółowy opis warunków realizacji Przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 13 do SWZ, wraz z załącznikami do umowy, w szczególności w załączniku nr 1 do umowy - Programie funkcjonalno-użytkowym.
Wewnętrzny identyfikator: ZPb-II.271.13.2024.EM
Główna klasyfikacja (cpv): 32323500 Urządzenia do nadzoru wideo
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

CPV: 32323500, 71320000, 45310000, 45231000

Dokument nr: 78836-2024, ZPb-II.271.13.2024.EM

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 11/03/2024 12:10:00 (UTC+1)
Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 11/03/2024 12:00:00 (UTC+1)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Plac Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska
Informacje dodatkowe: 1. Przedmiotowe środki dowodowe 1) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w Programie Funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą: a) Wykazu podstawowego oferowanego sprzętu i urządzeń, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy; b) Dokumentacji technicznej, potwierdzającej parametry oferowanego przez Wykonawcę sprzętu i urządzeń, wskazanych w Wykazie podstawowego oferowanego sprzętu i urządzeń, o którym mowa w lit. a). 2. Aspekt środowiskowy Zamawiający wymaga, by Wykonawca przy wykonywaniu niniejszego zadania dysponował odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, pozwalającym na spełnienie postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o ile wykonanie zadania publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi. 3. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawiera pkt VI. 2 i 10 SWZ. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: a) art. 108 ust. 1. ustawy, b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, c) art 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert wskazano w pkt XI. SWZ. 6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt VI.4 SWZ. 7. Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą wskazano w pkt VI.11 SWZ. 8. Dokumenty dla podmiotów zagranicznych wskazano w pkt VI. SWZ. 9. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, wskazano w pkt VIII. SWZ.

Szacowany okres obowiązywania
Okres obowiązywania: 170 Dzień

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
Numer rejestracyjny: REGON:631257822
Departament: Biuro Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Plac Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zpb@um.poznan.pl
Telefon: +48618785210
Adres strony internetowej: https://bip.poznan.pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/poznan
Profil nabywcy: https://bip.poznan.pl
Role tej organizacji:
Nabywca

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.