Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie audytów energetycznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie audytów energetycznych

Data zamieszczenia: 2024-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: BYTOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Jana Kochanowskiego 8-10
77-100 Bytów
powiat: bytowski
59 822-24-37
prezes@bsmbytow.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184722
Województwo: pomorskie
Miasto: Bytów
Wadium: ---
Nr telefonu: 59 822-24-37
Termin składania ofert: 2024-02-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie audytów energetycznych na cele poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Bytowską Spółdzielnię Mieszkaniową
Powstaje w kontekście naboru
FENX.01.01-IW.01-000/00 - XXX

Część 1
Wykonanie audytów energetycznych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych na cele poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez Bytowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
Wytyczne do audytów:
? Audyty energetyczne będą zawierać ocenę efektywności zużycia energii, analizę ekonomiczno-energetyczną możliwych usprawnień w budynkach, wybór optymalnego zakresu energooszczędnych usprawnień oraz wstępny szacunek kosztów tych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami o zakresie i formie audytów energetycznych.
? Audyty energetyczne powinny być wykonane w sposób umożliwiający Zamawiającemu aplikowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w procesie zmniejszania zużycia energii, określać zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia, ze wskazaniem wariantu rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia jego kosztów oraz oszczędności energii, stanowić jednocześnie założenia do projektów budowlanych rozwiązań optymalnych.
? audyty należy wykonać w formie papierowej w 2 egzemplarzach
i po 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym w wersji PDF.
Okres gwarancji
Nie dotyczy

CPV: 71314300-5

Dokument nr: 2024-64445-184722

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-02-19

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
bytowski
Gmina
Bytów
Miejscowość
Bytów

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania, w przypadku wystąpienia okoliczności niewynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji - przyczyny niezależne od Stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie posiłkował się osobami wpisanymi do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, minimum 3 usług o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. - załącznik do oferty.
b) Wykaz wykonanych audytów w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania - załącznik nr 2.
2. Wykonawca złoży formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1
do specyfikacji.
3. Wykonawca złoży zaakceptowany wzór umowy, podpisany i parafowany na każdej stronie - załącznik nr 3.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna RODO według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.
5. Oświadczenie o wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych (RODO), w przypadku pozyskiwania przez niego danych osobowych osób trzecich w celu zamieszczenia ich w ofercie - załącznik nr 5.
6. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych z Zamawiającym
- załącznik nr 6.
7. Świadczenia o braku przesłanek powodujących wykluczenie - załącznik nr 7.
8. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy złożyć pełnomocnictwo wraz z zakresem umocowania, podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-ne do reprezentowania Wykonawcy.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie posiłkował się osobami wpisanymi do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii,
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, minimum 3 usług o charakterze podobnym do wymienionego rozdział
3 zapytania,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego. Z postępowania
o zamówienie wyklucza się:
? Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Zamawiającym, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego;
e. pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
? Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane
w at. 24 ust. 1 pkt od 12) do 23) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986),
? wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544
i 1629);
? wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy p.z.p, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
? Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.
e) Z postępowania wykluczy się wykonawcę, który podlega wykluczeniu w oparciu
o podstawy wykluczenia wskazane w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-02-09
Data ostatniej zmiany
2024-02-09 16:26:25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena ofertowa brutto - 100 %
Podczas oceny ofert w poszczególnych kryteriach stosowana będzie zasada proporcjonalności. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Izabela Metel
tel.: 59 822-24-37
e-mail: prezes@bsmbytow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.