Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa żurawi gąsienicowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa żurawi gąsienicowych

Data zamieszczenia: 2024-02-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Annbau Sroka Spółka Jawna
Prosta 49
41-253 Czeladź
powiat: będziński
515 541 145
annbauslask@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184765
Województwo: śląskie
Miasto: Czeladź
Wadium: ---
Nr telefonu: 515 541 145
Termin składania ofert: 2024-03-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA 2 żurawi gąsienicowych.
Powstaje w kontekście projektu
FESL.10.03-IP.01-01A7/23 - Zagospodarowanie terenu pokopalnianego na potrzeby realizacji zaawansowanych usług konstrukcyjnych.

Część 1
DOSTAWA 2 żurawi gąsienicowych.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 żurawi gąsienicowych.
Minimalne parametry techniczne:
- maksymalny udźwig: min. 220 t,
- moment obciążeniowy: min. 672 tm,
- podwozie: teleskopowe z napędem gąsienicowym,
- silnik o mocy min. 230 KW, emisja spalin zgodnie z normą UE 2016/1628 lub
EPA/CARB lub ECE-R.96 lub równoważne,
- wysięgnik min. 60 m,
- monitorowanie za pomocą kamery,
- klimatyzowana kabina operatora, odchylana, wyposażona w ekran, wskaźnik bezpiecznego obciążenia,
- osprzęt roboczy:
- balast do 70 t balastu całkowitego,
- bezprzewodowy panel sterowania,
- wiatromierz,
- bocian o wysokości min. 3 m,
- druga wciągarka,
- druga rolka łamiąca,
- zblocza,
- system do montażu gąsienic.
Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

Szczegóły w załączniku Zapytanie ofertowe 1_02_2024
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 42414100-2

Dokument nr: 2024-64441-184765, 1/02/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-03-14
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty za pośrednictwem strony https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 14.03.2024.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
pszczyński
Gmina
Pawłowice
Miejscowość
Pniówek

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Opisano szczegółowo w załączniku 1_02_2024
Warunki zmiany umowy
Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
- zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych dla działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021 - 2027, mających wpływ na realizację umowy;
- zmiany umownego terminu wykonania umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- zmiany umownego terminu wykonania umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia - maksymalnie o czas jej występowania;
- zmiany umownego terminu wykonania umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę;
- zmiany terminu i warunków płatności;
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
- zmiany wynagrodzenia;
- jeśli w trakcie realizacji projektu badawczego pojawią się zmiany w zakresie niniejszego zamówienia, Oferent zobowiązany jest je wprowadzić;
- dopuszczalne są zamówienia dodatkowe - uzupełniające.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do oferty (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 3) należy dołączyć:
a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych; Oświadczenie to, jak i pozostałe, winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę,
b) oświadczenie w sprawie RODO,
c) oświadczenie o niepodleganiu sankcjom,
d) specyfikacje techniczną oferowanego urządzenia,
e) certyfikat normy ISO 14001 (jeśli dotyczy).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-02-12
Data ostatniej zmiany
2024-02-12 13:30:50

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto.
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
C=80 x (cena najniższej oferty/ cena badanej oferty).
Max. liczba punktów w ramach kryterium - 80 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Realizacja zlecenia zgodnie z normą ISO 14001- 10 pkt
Realizacja zlecenia bez zastosowania normy ISO 14001 - 0 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty zostaną przyznane, w przypadku gdy Oferent wykaże możliwość stosowania do napędu żurawi biopaliwa HVO.
Żurawie mogą być napędzane HVO - 10 pkt.
Żurawie nie mogą być napędzane HVO - 0 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W przypadku gdy oferty, które uzyskały identyczny najkorzystniejszy bilans punktacji, zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednej z takich ofert, stosując kryterium oddziaływania na środowisko - segregowanie odpadów w trakcie realizacji zlecenia .

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sebastian Ścibior
tel.: 515 541 145
e-mail: annbauslask@gmail.com

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.