Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie usług eksploatacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie usług eksploatacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Bałtyk"
ul. Zgoda 8
81-361 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. /58/ 620-15-01 fax /58/ 621-92-51, tel. 58/ 621-78-17, 58/621-95-45
sm.baltyk.gdynia@smbaltyk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. /58/ 620-15-01
Termin składania ofert: 2024-03-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg usług eksploatacyjnych 2024
,PRZETARG 2024 - EKSPLOATACJA"
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

przetargu nieograniczonego w SM ,,Bałtyk" na wykonanie w 2024 roku:

1 . Usług eksploatacyjnych: koszenia trawników, przycinki żywopłotów, pielęgnacji
zieleni, wymiany piasku w piaskownicach, transportu, mycia zsypów, usług sanitarnych
( deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji).

2. Okresowych przeglądów przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych,
instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przeglądów
napraw systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji oddymiania budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, wyłączników p.poż rozdzielni głównych, oświetlenia
awaryjnego dróg ewakuacyjnych budynków, przegląd instalacji przeciw oblodzeniowej.

3. Udrożniania kanałów kominowych oraz montaż nasad wentylacyjnych typu
,,Rotowent" ?120, ?150, ?200, ?250.

4 Mycia okien klatek schodowych od strony zewnętrznej z rusztowania wiszącego ( metodą
alpinistyczną) oraz wewnątrz klatki schodowej z drabiny rozstawnej.

5. Konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym bram automatycznych (przesuwnych,
rozwiernych) oraz szlabanów.

6. Czyszczenia i kamerowania w ramach przeglądu instalacji urządzeń służących ochronie
środowiska ( kanalizacji sanitarnej i deszczowej) zgodnie z art.62.1 pkt 1b Prawa
Budowlanego w zasobach SM ,,Bałtyk" według potrzeb.

7. Zimowego utrzymania dróg - ,,Akcja Zima".

8. Mycia zadaszeń wiat śmietnikowych.
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie w 2024 i 2025 roku:

1 . Usług eksploatacyjnych: koszenia trawników, przycinki żywopłotów, pielęgnacji
zieleni, wymiany piasku w piaskownicach, transportu, mycia zsypów, usług sanitarnych
( deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji, dezodoryzacji).

2. Okresowych przeglądów przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych,
instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przeglądów
napraw systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji oddymiania budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, wyłączników p.poż rozdzielni głównych, oświetlenia
awaryjnego dróg ewakuacyjnych budynków, przegląd instalacji przeciw oblodzeniowej.

3. Udrożniania kanałów kominowych oraz montaż nasad wentylacyjnych typu
,,Rotowent" ?120, ?150, ?200, ?250.

4 Mycia okien klatek schodowych od strony zewnętrznej z rusztowania wiszącego ( metodą
alpinistyczną) oraz wewnątrz klatki schodowej z drabiny rozstawnej.

5. Konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym bram automatycznych (przesuwnych,
rozwiernych) oraz szlabanów.

6. Czyszczenia i kamerowania w ramach przeglądu instalacji urządzeń służących ochronie
środowiska ( kanalizacji sanitarnej i deszczowej) zgodnie z art.62.1 pkt 1b Prawa
Budowlanego w zasobach SM ,,Bałtyk" według potrzeb.

7. Zimowego utrzymania dróg - ,,Akcja Zima".

8. Mycia zadaszeń wiat śmietnikowych.

IV. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawców na niżej wyszczególnione elementy przetargu przewidziane do wykonania w 2024 i 2025 r. roku:

1. Usługi eksploatacyjne:

1.1. Koszenie trawników:

W zależności od warunków pogodowych przewiduje się 3 lub 4 krotne koszenie trawy w sezonie;

Zakres prac - planowany:
Osiedle I - 28 607,77 m2 trawników na terenie płaskim;
1 586,71 m2 trawników na skarpach;
Osiedle II - 78 144,76 m2 trawników na terenie płaskim;
Osiedle III - 79 621,00 m2 trawników na terenie płaskim;
14 065,00 m2 trawników na skarpach;
W ofercie należy podać:
- cenę ryczałtową za 1m2 usługi, jednokrotnego koszenia trawy wraz z grabieniem i wywozem
na wysypisko.
Przewiduje się zawarcie umowy w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty na przetarg 2024 r. /zał. nr 1 a do SIWZ /.

1.2. Przycinka żywopłotów:

Zakres prac - planowany:
Osiedle I - 2 464,00 mb żywopłotów;
Osiedle II - 4 613,00 mb żywopłotów;
Osiedle III - 6 500,00 mb żywopłotów;
W ofercie należy podać:
- cenę ryczałtową za 1mb za jednokrotną przycinkę żywopłotów, uporządkowanie terenu i wywóz odpadów na wysypisko;
Przycinkę żywopłotów przewiduje się 2 razy w roku.
Zawarcie umowy w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty na przetarg 2024 r./zał. nr 1 b do SIWZ/.

1.3.Pielęgnacja zieleni:

Prace doraźne na zlecenia ;
Zakres prac :
- wycinanie drzew i krzewów, karczowanie, pocięcie i wywiezienie ;
- przycinanie (cięcia pielęgnacyjne) koron drzew;
- nasadzanie drzew i krzewów;
- przesadzanie drzew
W ofercie należy podać parametry cenotwórcze:
- stawkę roboczogodz. brutto z narzutami ( bez VAT)
- koszty zakupu
- uśrednioną ryczałtową stawkę z tytułu uzyskania drewna opałowego
( ,,grubizny", za 1m3- przestrzenny )
Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o KNR na podstawie w/w parametrów cenowych i cen materiałów, sprzętu i transportu nie przekraczających średnich cen wg cennika ORGBUD z poprzedniego kwartału na dzień zawarcia umowy. W kosztorysie należy uwzględnić odzysk drewna ( ,,grubizny" ) z wycinki drzew wg uśrednionej ryczałtowej stawki z tytułu uzyskania drewna opałowego ( zł/ 1m? - przestrzenny ).
Przewiduje się zawarcie umowy w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty na przetarg 2024 r. /zał. nr 1 c do SIWZ /.

1.4 Wymiana piasku w piaskownicach ( wybranie starego i nawiezienie nowego
piasku):

Zakres prac:
- wybranie starego piasku z piaskownic wraz z dowozem taczkami i załadunkiem na samochód
( wywóz na wysypisko);
- zakup, dowóz i rozłożenie piasku w piaskownicach ( dowiezienie piasku taczkami w przypadku
braku możliwości bezpośredniego dojazdu do piaskownicy);
- uporządkowanie terenu wokół piaskownic;
- Piasek powinien odpowiadać wymaganiom higienicznym atestu Państwowego Zakładu
Higieny nr HK/W/0003/01/2007 o wielkości ziaren 0,1 - 2,5 mm (biało żółty)

Powierzchnie piaskownic:

1. Osiedle I Śródmieście - 3,71 m2 - ( 2 sztuki);
odległość dowozu piasku do piaskownic taczką:
- jedna piaskownica na odległość do 60 m,
- jedna piaskownica na odległość do 60 m wniesienie
piasku w workach przez klatkę Ul. Górna 16-18.
głębokość piaskownic: - 0,50 m;
2. Osiedle II Witomino - 44,50 m2 - ( 5 sztuk);
odległość dowozu piasku do piaskownic taczką
na odległość do 60 m,
głębokość piaskownic: - 0,50 m
3. Osiedle III Witomino - 36,25 m2 - ( 4 sztuki);
odległość dowozu piasku do piaskownicy taczką:
- jedna piaskownica Ul. Graniczna 6 na odległość
do 10 m, pozostałe bez dowozu taczkami.
głębokość piaskownic: - 0,50 m.
W ofercie należy podać :
- cenę ryczałtową za wymianę piasku w piaskownicach na powierzchni 1m2 piaskownicy ( niezależnie
od jej wielkości i odległości dowozu taczkami).
Cena ryczałtowa winna być podana po dokonaniu wizji w terenie.
Przewiduje się zawarcie umowy, w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty na przetarg 2024 i 2025 r /zał. 1d do SIWZ /.

1.5 Usługi transportowe:

Prace doraźne na zlecenia;
Zakres prac :
- wywóz mebli, dobytku po eksmisji lub zgonie lokatora ;
- transport piasku, soli do zimowego utrzymania chodników;
- wywóz gruzu po pracach wykonanych przez administrację we własnym zakresie;
- rozwiezienie materiałów różnych (np. ogólnobudowlanych, hutniczych, narzędzi i elektronarzędzi,
sprzętu AGD, odzieży roboczej i ochronnej) do poszczególnych administracji lub do konkretnych
budynków;
- przewiezienie sprzętu dla ekipy konserwatorów (z administracji na poszczególne budynki);
- rozwiezienie krzewów i czarnoziemu do poszczególnych budynków, administracji;
- wywóz gałęzi po przycince żywopłotów, wykonanej siłami własnymi;
- inne w miarę potrzeb;

W ofercie należy podać:
- ryczałtową stawkę godzinową obejmującą pracę 2 pracowników i środka transportu
- typ i ładowność środków transportowych.
Przewiduje się zawarcie umowy, w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty na przetarg 2024 r. / zgodnie z zał. nr 1e/

1.6 Mycie i dezynfekcja zsypów:

Przewidywane jednokrotne w ciągu roku mycie zsypów wraz z ich dezynfekcją - w budynkach mieszkalnych 8 - 11 kondygnacyjnych.
Zakres prac mycia zsypów cementowo-azbestowych między innymi:

- Czyszczenie i mycie rury zsypowej gorącą wodą, wskazane jest mycie z pianą.
- Po umyciu, rura zsypowa oraz pomieszczenia zsypiku na piętrach muszą być
zaimpregnowane środkiem, który wiąże cząstki azbestu.
- Wymagane atesty na stosowane środki chemiczne oraz pozwolenie na odbiór odpadów
komunalnych, jakie powstają przy czyszczeniu zsypów azbestowo cementowych.
- Odtłuszczenie ścian głównych komór zsypowych wraz z wykonaniem powłoki malarskiej
spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
§130 ust.3 pkt. 1 wraz z późniejszymi zmianami.
Wymagane atesty na stosowane środki chemiczne oraz pozwolenie na odbiór odpadów
komunalnych, jakie powstają przy czyszczeniu zsypów azbestowo cementowych.

Zakres prac mycia zsypów cementowych, metalowych lub kamionkowych - między innymi:

- Czyszczenie i mycie leja oraz kanałów zsypowych;
- Demontaż szuflad i czyszczenie ich w komorze zsypowej;
- Konserwacja farbą antykorozyjną szuflad;
- Montaż - wklejanie uszczelek pomiędzy obudowę a wywrotkę;
- Nawanianie leja zsypowego i komory zsypowej;
- Sprawdzenie i oczyszczenie wentylacji rury zsypowej;
- Odtłuszczenie ścian głównych komór zsypowych wraz z wykonaniem powłoki malarskiej
spełniającej wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.,
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
§ 130 ust.3 pkt.1 wraz z późniejszymi zmianami.
Wymagane atesty na stosowane środki chemiczne.

Ilości zsypów: Osiedle I - 1 zsyp cementowy;
4 zsypy cementowo - azbestowe.
Podane ilości mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

W ofercie należy podać:
zryczałtowaną uśrednioną stawkę za kompleksowe wykonanie robót dla 1 zsypu ( brutto) z VAT.
Przewiduje się zawarcie umowy, w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty /zał. nr 1f do SIWZ/ na mycie zsypów przetarg 2024 i 2025r.

1.7 Usługi sanitarne:

Zakres usług: deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja, dezodoryzacja.
Ilość budynków mieszkalnych - 124
Osiedle I - 53 budynki
Osiedle II - 37 budynków
Osiedle III - 34 budynki
1. DERATYZACJA
- Piwnice w budynkach wolnostojących - cena za 1 m2 pow.
- Pomieszczenia węzłów cieplnych - cena za 1m2 pow.
- Studzienki kanalizacyjne w budynku - cena za 1 sztukę
- Studzienki kanalizacyjne poza budynkiem - cena za 1 sztukę.
- Utylizacja martwych gryzoni - cena za 1 sztukę .
- Wyłożenie trutki w otworach terenów zielonych wokół budynku - cena za 1 sztukę.
- Wymiana wkładu w stacji deratyzacyjnej- cena za 1 sztukę .
- Stacja deratyzacyjna - cena za sztukę
2. DEZYNSEKCJA
- Piwnice - cena za 1m2 pow. oprysku
- Klatki schodowe - cena za 1m2 pow. oprysku
- Klatki schodowe - cena za 1m2 pow. żel
3. DEZYNFEKCJA
- Piwnice, klatki schodowe - cena za 1m2 oprysku
- Komory zsypowe cena za 1 sztukę
- Mieszkania po zmarłym - cena za 1 mieszkanie
4. DEZODORYZACJA
- Piwnice - cena za 1m2 pow.
5. TĘPIENIE OS I SZERSZENI (GNIAZDO) - cena za 1 szt.
- z wysięgnika samochodowego - cena za 1 szt.
W zależności od rodzaju usługi w ofercie należy podać:
- Stawkę ryczałtową za 1 m2 powierzchni.
- Stawkę ryczałtową za 1 szt.
- Stawkę ryczałtową za 1 mieszkanie.
Prace na doraźne zlecenia.
Przewiduje się zawarcie umowy w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty na przetarg 2024 i 2025r. /zał. nr g do SIWZ / .

2. Okresowe przeglądy przewodów kominowych wentylacyjnych
i spalinowych, instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, systemów sygnalizacji pożarowej, instalacji oddymiania,
budynków wyłączników p.popż zasilania, oświetlenia awaryjnego:

2.1. roczny przegląd instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wg zał. nr 5;
Osiedle I ( 2419 lokali mieszkalnych)
Osiedle II ( 2788 lokali mieszkalnych)
Osiedle III ( 2338 lokali mieszkalnych)
2.2. roczny przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych
wg zał. nr 5;
Osiedle I ( 2419 lokali mieszkalnych);
( 102 lokale użytkowe);
Osiedle II ( 2788 lokali mieszkalnych);
( 54 lokale użytkowe);
Osiedle III ( 2378 lokali mieszkalnych);
( 52 lokale użytkowe);
2.3. roczny przegląd przewodów kominowych wentylacyjno-spalinowych w budynkach
mieszkalnych wg zał. nr 5;
Osiedle I ( 22 lokale mieszkalne)
2.4. roczny przegląd systemów sygnalizacji p.poż oraz oddymiania :
Osiedle I ( 11 budynków mieszkalnych);
Osiedle II ( 13 budynków mieszkalnych);
Osiedle III (6 budynków mieszkalnych);
mieszkalnych wg zał. nr 5;
2.5. roczny przegląd pożarowych wyłączników zasilania w budynkach:
Osiedle I ( 54 budynki mieszkalne, 68 wyłączników; 108 przycisków);
Osiedle II ( 37 budynków mieszkalnych, 54 wyłączniki, 106 przycisków );
Osiedle III ( 35 budynków mieszkalnych, 80 wyłaczników,164 przycisków);
mieszkalnych wg zał. nr 5;
2.6. roczny przegląd oświetlenia awaryjnego:
Osiedle II ( 1 lokal)
2.7. roczny przegląd instalacji przeciw oblodzeniowej budynków:
Osiedle I ( 2 budynki Warszawska 15 i 21);
Osiedle II ( 6 budynków: Ul. Konwaliowa 7,9,10,14 i Ul. PCK 1,5);

Przewiduje się zawarcie umowy, w oparciu o stawki ryczałtowe za 1 lokal/budynek netto z oferty na przetarg 2024 i 2025r. /zał. nr h do SIWZ /.

3. Udrożnianie kanałów kominowych oraz montaż nasad wentylacyjnych typu
,,Rotowent" o średnicy ? 120; o średnicy ? 150 ; o średnicy ? 200 ;
o średnicy ? 250.

3.1 Udrożnianie kanałów kominowych;

Zakres usług: udrożnianie kanałów kominowych, usuniecie ewentualnego zagruzowania,
sprawdzenie ich szczelności w budynkach mieszkalnych i usługowych
w zasobach SM "Bałtyk" w Gdyni.

Ilość budynków mieszkalnych - 124
Osiedle I - 53 budynki
Osiedle II - 37 budynków
Osiedle III - 34 budynki

W ofercie należy podać uśrednioną jednostkową cenę ryczałtową za 1 kanał kominowy, dla:
- Budynków mieszkalnych o wysokości do 5 kondygnacji;
- Budynków mieszkalnych o wysokości od 6 do 11 kondygnacji.
3.2 Montaż nasad kominowych;
Zakres usług: obsadzenie nasad kominowych, uszczelnienie połączeń, uprzątniecie miejsca prowadzonych prac.
Rodzaje stosowanych nasad kominowych:
- ROTOWENT" o średnicy ? 120
- ,,ROTOWENT" o średnicy ? 150
- ,,ROTOWENT" o średnicy ? 200
- ,,ROTOWENT" o średnicy ? 250
W ofercie należy podać uśrednioną stawkę ryczałtową netto za 1 szt.
Ilości zostaną określone po przeglądzie przewodów kominowych wentylacyjnych
i spalinowych.
Przewiduje się zawarcie umowy w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty na przetarg 2024 i 2025r. /zał nr 1i do SIWZ /.

4. Mycie okien klatek schodowych od strony zewnętrznej z rusztowania
wiszącego ( metodą alpinistyczną) oraz z drabiny rozstawnej
Osiedle I,II,III.

Osiedle I,
1. Ul. Skwer Kościuszki 13,13A,13B - 193,20 m2 z rusztowania wiszącego;
2. Ul. Starowiejska 29-35 - 300,00 m2 z rusztowania wiszącego;
3. Ul. Śląska 22-26 - 134,29 m2 z rusztowania wiszącego;
4. Ul. Świętojańska 4/8 - 133,00 m2 z rusztowania wiszącego;
5. Ul. Świętojańska 12 - 26,60 m2 z rusztowania wiszącego;
6. Ul. Św. Wojciecha 9,9A - 5,50 m2 z rusztowania wiszącego ;
7. Ul. Zgoda 8 - 52,40m2 z drabiny od strony klatki i zewnątrz
(parter);
8. Ul. Zgoda 8 - 70,76 m2 z rusztowania wiszącego.
9. Ul. Zgoda 8 (pok. 4. zewn.) - 24,96 m2 z drabiny rozstawnej
10.ul. Zgoda 8 - 3,99m2 ( okno nad drzwiami wejściowymi)
11.ul. Partyzantów 17 - 5,43m2 z rusztowania wiszącego;
12.ul. Partyzantów 21 - 5,43m2 z rusztowania wiszącego;
13. Ul. Partyzantów 23 - 5,43m2 z rusztowania wiszącego;
14.ul. Partyzantów 27 - 5,43m2 z rusztowania wiszącego;
15.ul. Partyzantów 28 - 5,43m2 z rusztowania wiszącego;
16. Ul. Partyzantów 30 - 5,43m2 z rusztowania wiszącego;
17. Ul. Partyzantów 32 - 5,43m2 z rusztowania wiszącego;
18. Ul. Partyzantów 34 - 5,43m2 z rusztowania wiszącego;
19.ul. 3 go Maja 36 - 14,40 m2 z rusztowania wiszącego;
20.ul. 3 go Maja 38 - 14,40 m2 z rusztowania wiszącego.;
21. Ul. Pomorska 14A - 5,25m2 z rusztowania wiszącego;
22. Ul. Pomorska 43 - 30,00m2 z rusztowania wiszącego.

Osiedle I Ogółem: 1052,19 m2( załącznik do druku oferty)

Osiedle II,
1. Ul. Konwaliowa 7 - 14,00m2 z rusztowania wiszącego;
2. Ul. Konwaliowa 9 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
3. Ul. Konwaliowa 10 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
4. Ul. Konwaliowa 14 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
5. Ul. Konwaliowa 20 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
6. Ul. PCK 1 - 14,00m2 z rusztowania wiszącego;
7. Ul. PCK 2 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
8. Ul. PCK 3 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
9. Ul. PCK 5 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
10. Ul. PCK 7 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
11. Ul. PCK 9 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
12. Ul. Strażacka 8 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego;
13. Ul. Strażacka 12 - 14,00 m2 z rusztowania wiszącego.

Ogółem: 182,00 m2 ( załącznik do druku oferty)

1. ul.Narcyzowa 12 - 1,20 x 0,60 x 1 str. IX/Xp. - 4,80 m2
- 1,20 x 1,70 x 2 str.
2. ul.Narcyzowa 14 - 1,20 x 0,60 x 1 str. IX/Xp. - 4,80 m2
- 1,20 x 1,70 x 2 str.
3. ul.Narcyzowa 16 - 1,20 x 0,60 x 1 str. IX/Xp. - 4,80 m2
- 1,20 x 1,70 x 2 str.

Ogółem: 14,40 m2 ( załącznik do druku oferty).

Budynki 4 piętrowe z drabiny rozstawnej od wewnątrz klatki:

1. Ul. Konwaliowa 4 - IVp. górne okno - 15,36 m2 x 2 strony
2. Ul. Konwaliowa 6 - IVp. górne okno - 15,36 m2 x 2 strony
3. Ul. Konwaliowa 8 - IVp. górne okno - 12,80 m2 x 2 strony
4. Ul. Konwaliowa 18 - IVp. górne okno - 12,80 m2 x 2 strony
5. Ul. Narcyzowa 5 - IVp. górne okno - 15,36 m2 x 2 strony
6. Ul. Narcyzowa 7 - IVp. górne okno - 20,48 m2 x 2 strony
7. Ul. Narcyzowa 8 - IVp. górne okno - 15,36 m2 x 2 strony
8. Ul. Narcyzowa 9 - IVp. górne okno - 20,48 m2 x 2 strony
9. Ul. Narcyzowa 10 - IVp. górne okno - 15,36 m2 x 2 strony

Ogółem: 143,36 m2 ( załącznik do druku oferty)

Osiedle II Ogółem: 339,76m2 ( załącznik do druku oferty)
Osiedle III,

1. ul.Wielkokacka 8 - 7,26 m2 z rusztowania wiszącego.
3,96 m2 z drabiny od str. klatki ;
2. ul.Wielkokacka 10 - 7,26 m2 z rusztowania wiszącego
3,96 m2 z drabiny od str. klatki;
3. ul.Wielkokacka 12 - 7,26 m2 z rusztowania wiszącego
3,96 m2 z drabiny od str. klatki;
4. ul.Wielkokacka 14 - 7,26 m2 z rusztowania wiszącego
3,96 m2 z drabiny od str. klatki;
5. Ul. Wielkokacka 16 - 7,26 m2 z rusztowania wiszącego.
3,96 m2 z drabiny od str. klatki;
6. Ul. Wielkokacka 18 - 7,26 m2 z rusztowania wiszącego.
3,96 m2 z drabiny od str. klatki;
7. Ul. Długa 21 - 2,97 m2 z drabiny od str. klatki.

Ogółem: 70,29m2

Budynki 4 piętrowe z drabiny rozstawnej od zewnątrz i wewnątrz z klatki

1.ul. Hodowlana 9 - IV p. górne okna 5,78 m2 (2 strony )
2.ul. Hodowlana 11 - IV p. górne okna 5,78 m2 (2 strony);
3.ul. Hodowlana 13 - IV p. górne okna 5,78 m2 (2strony);
4. Ul. Hodowlana 15 - IV p. górne okna 5,78 m2 (2 strony);
5. Ul. Chwarznieńska 51 - IV p. górne okna 5,78m2 (2 strony);
6. Ul. Chwarznieńska 53 - IV p. górne okna 5,78m2 (2 strony);
7. Ul. Stawna 1 - IV p. górne okna 22,44m2 (2 strony);
8. Ul. II MPS 1 - IV p. górne okna 20,40m2 (2 strony);
9. Ul. II MPS 2 - IV p. górne okna 14,28m2 (2 strony);
10. Ul. II MPS 3 - IV p. górne okna 18,36m2 (2 strony);
11. Ul. II MPS 4 - IV p. górne okna 14,28m2 (2 strony);
12. Ul. II MPS 5 - IV p. górne okna 8,16m2 (2 strony);
13. Ul. II MPS 6 - IV p. górne okna 14,28m2 (2 strony);
14. Ul. II MPS 7 - IV p. górne okna 8,16m2 (2 strony);
15. Ul. II MPS 8 - IV p. górne okna 14,28m2 (2 strony);
16. Ul. II MPS 10 - IV p. górne okna 12,24m2 (2 strony);
17. Ul. II MPS 12 - IV p. górne okna 12,24m2 (2 strony);
18. Ul. II MPS 14 - IV p. górne okna 12,24m2 (2 strony);
19. Ul. II MPS 16 - IV p. górne okna 14,28m2 (2 strony);
20. Ul. II MPS 18 - IV p. górne okna 16,32m2 (2 strony);
21. Ul. Graniczna 4 - IV p. górne okna 14,28m2 (2 strony);
22. Ul. Graniczna 6 - IV p. górne okna 14,28m2 (2 strony);

Ogółem: 265,20m2

Osiedle III Ogółem: 335,49m2 ( załącznik do druku oferty)

Powierzchnia okien do mycia, ogółem: 1727,44m2.
Przewidywane, jednokrotne mycie okien w roku ( lipiec- sierpień) - w budynkach mieszkalnych 5 - 11 kondygnacyjnych.

Przewiduje się zawarcie umowy w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty na przetarg 2024 r. /zał. nr 1j do SIWZ /.

w ofercie należy podać:
- Stawkę ryczałtową za 1 m2 jednokrotnego mycia powierzchni okna z rusztowania
wiszącego od zewnątrz (metodą alpinistyczną);
- Stawkę ryczałtową za 1 m2 jednokrotnego mycia powierzchni okna z wykorzystaniem
drabiny rozstawnej.

5. Konserwacja i utrzymanie w ciągłym ruchu bram automatycznych
przesuwnych, rozwiernych oraz szlabanów w zasobach - wykaz budynków
zał. nr 1do druku oferty.

Osiedle I - 15 bram automatycznych
- 6 szlabanów automatycznych
- 1 obsługa karty SIM
Osiedle II - 1 szlaban automatyczny
Osiedle III - 1 brama automatyczna
9 szlabanów automatycznych.
Wykaz czynności przy konserwacji bram automatycznych przesuwnych, rozwiernych
oraz szlabanów w zasobach.
1. Bramy automatyczne przesuwne;
Przegląd i ustawienie kątów otwarcia bramy oraz smarowanie i konserwacja.
Sprawdzenie oporów przy przesuwie ręcznym bramy i ew. regulacja.
Ustawienie prądów pracy napędu w zależności od pory roku /temp. otoczenia /.
Sprawdzenie listwy zębatej oraz połączeń mechanicznych i ruchomych siłownika.
Sprawdzenie poprawności działania elektroniki i urządzeń bezpieczeństwa bramy, sprawdzenie prawidłowości działania i nastaw czujników aktywujących i zabezpieczających.
Częściowa konserwacja elementów stalowych bramy w miejscach szczególnie narażonych na korozje.
Weryfikacja oraz ocena stopnia zużycia elementów mechaniki oraz zakresu ewentualnych podłączeń w wyniku dewastacji.
2. Bramy rozwierne automatyczne;
Przegląd i ustawienie kątów otwarcia bramy oraz konserwacja.
Sprawdzenie oporów przy otwieraniu ręcznym bramy, smarowanie zawiasów.
Sprawdzenie połączeń mechanicznych i ruchomych siłowników i bramy.
Sprawdzenie poprawności działania elektroniki i urządzeń bezpieczeństwa bramy, sprawdzenie prawidłowości działania i nastawów czujników aktywujących i zabezpieczających ustawienie prądów pracy napędów w zależności od pory roku /temp. otoczenia/.
Częściowa konserwacja elementów stalowych bramy szczególnie narażonych na korozje.
Weryfikacja oraz ocena stopnia zużycia elementów mechaniki oraz zakresu ewentualnych podłączeń w wyniku dewastacji.
3.Szlabany wjazdowe automatyczne;
Przegląd centrali sterującej.
Przegląd i sprawdzenie pompy hydraulicznej- zawory samoblokującej o ile zachodzi potrzeba wymienić olej i uszczelki.
Przegląd i sprawdzenie tłoków /uszczelka /.
Sprawdzić sprężynę wyważającą.
Przegląd i sprawdzenie stopnia zużycia tulejki oraz luzy na wałku.
Weryfikacja oraz ocena stopnia zużycia elementów mechaniki oraz zakresu ewentualnych podłączeń w wyniku dewastacji.
Dot. pkt. 1,2,3. sprawdzenie wizualne - w trakcie próby testowej- poprawności działania bram i szlabanów, dokonanie korekt zauważonych nieprawidłowości.
Prace konserwacyjne w ilości gwarantującej utrzymanie w ciągłym ruchu bram przesuwnych, rozwiernych i szlabanów wjazdowych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące ( na każdą bramę, szlaban).
Prace konserwacyjne nie obejmują naprawy uszkodzeń mechanicznych przez pojazdy oraz dewastacji. Dla napraw (po dewastacji ) nie objętych stawkami ryczałtowymi - w oparciu o kosztorys powykonawczy, sporządzony przez Wykonawcę wg parametrów cenowych podanych na druku oferty nr 1k.
Dopuszcza się stosowanie kalkulacji własnej w momencie, kiedy nie ma możliwości skosztorysowania usług wg katalogów.
Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało w oparciu o protokół odbioru końcowego konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym bram i szlabanów 1 x na 3 miesiące w Osiedlu
W ofercie należy podać uśrednioną stawkę ryczałtową brutto na konserwację 1 szt. szlabanu i bramy oraz za całość zamówienia.
Przewiduje się zawarcie umowy, w oparciu o stawkę ryczałtową brutto z oferty na przetarg 2024 i 2025r./ zał. nr 1k do SIWZ/.

6. Czyszczenie i kamerowanie w ramach przeglądu instalacji urządzeń
służących ochronie środowiska ( kanalizacji sanitarnej i deszczowej) zgodnie
z art.62.1 pkt 1b Prawa Budowlanego w zasobach SM ,,Bałtyk".
według potrzeb.

6.1. Kanalizacji sanitarnej z budynków Ul. Konwaliowa 6,8,10, do studni przy granicy
działki z miastem od Ul. Rolniczej. Ul. Konwaliowa 18 do studni w ulicy Małokackiej;
ul. Konwaliowa 14 do studni w Ul. Konwaliowej; Ul. PCK 1,2,3,5,7,9 ; Konwaliowa 7,9,
Narcyzowa 1 ( pawilon) do studni w ulicy Narcyzowej i Konwaliowej.;
ul. Narcyzowa 5,7,9 do studni w Ul. Narcyzowej; Ul. Narcyzowa 8,10,12,14,16,10A
w studni Ul. Narcyzowej i w kierunku Ul. Małokackiej.
Długość przewidzianych do inspekcji przewodów wynosi ok. 350mb w tym ok 150 mb
przyłączy do budynków.
6.2. Kanalizacji deszczowej z budynków Konwaliowa 8, 10,14,18,20,; PCK 7,9 do studni
w Ul. Małokackiej. ul.. PCK 1,2,3,5 Konwaliowa 7,9 do studni w Ul. Narcyzowej
i Konwaliowej.
ul. Narcyzowa 5,7,9 kanalizacja deszczowa z budynków do studni w Ul. Narcyzowej.
ul. Narcyzowa 8,10,12,14,16 do studni w Ul. Narcyzowej i w kierunku Ul. Małokackiej.
Długość przewodów przewidzianych do inspekcji wynosi ok. 450 mb.
6.3. Usunięcie niedrożności za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem ( urządzeniem na
podwoziu samochodowym - np. WUKO S.C.) w zewnętrznej kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej wraz z przyłączami (do rewizji wewnątrz budynku)- odcinek: a) - do 10 m; b) -
do 20 m; c ) - do 50 m i więcej.
6.4. Usunięcie niedrożności przez frezowanie wnętrza kanału - np. usunięcie wrastających
korzeni - odcinek niedrożności: a) - do 3 m; b) - do 5 m; c) - do 10 m i więcej.

Usługi każdorazowo będą poprzedzone pisemnym zleceniem.

Planowane pierwsze wykonanie przeglądu III-IV kwartał 2024 r.
Niezbędne do wykonania roboty będą zlecone na poszczególne odcinki indywidualnie, stosownie do bieżących potrzeb Spółdzielni.
Możliwa jest zmiana zakresu robót w stosunku do wymienionego w pkt.6.1 i 6.2.
Wzajemne zobowiązania Zamawiającego i Oferenta wybranego w niniejszym postepowaniu obowiązują od dnia zatwierdzenia wyników przetargu przez Zarząd Spółdzielni).

w ofercie należy podać:
stawkę ryczałtową za jeden metr prac określonych na druku oferty 1L do SIWZ .
Przewiduje się zawarcie umowy, w oparciu o stawki ryczałtowe z oferty
na przetarg 2024 i 2025r. / zał. nr 1Ldo SIWZ/.

7. Zimowe utrzymanie dróg i dojazdów ,,Akcja zima" w zasobach
SM ,,Bałtyk" teren Osiedla II i III w Gdyni - Witomino.

7.1. przygotowanie mieszanki solno-piaskowej ( składniki dostarcza Zamawiający );
7.2. odśnieżanie i posypywanie ulic oraz miejsc postojowych, parkingów, dojazdów
do altan śmietnikowych zgodnie z załącznikiem do druku oferty nr 1ł;
7.3. wywóz z terenu osiedli nadmiernej ilości śniegu po uzgodnieniu z kierownikiem Osiedla.

Przewiduje się zawarcie umowy na 1 okres zimowy 2024/2025, w oparciu o stawki
ryczałtowe z oferty na przetarg 2024 r. /zał.nr ł do SIWZ /.

8. Mycie zadaszeń wiat śmietnikowych w zasobach SM ,,Bałtyk" Osiedle I

- mycie zadaszeń wiat śmietnikowych z drabiny, środkami grzybo i glonobójczymi.

Osiedle -I - 540,00 m2 ( wykaz budynków i powierzchni zał. do druku oferty 1m);

w ofercie należy podać:
- stawkę ryczałtową za 1 m2 jednokrotnego mycia powierzchni daszku z drabiny rozstawnej;

Przewiduje się zawarcie umowy, w oparciu o stawkę ryczałtową brutto z oferty
na przetarg 2024 i 2025r. / zał. nr 1m do SIWZ/.
V. Szczegółowe wymagania Zamawiającego:

Element nr 2.1 - Roczny przegląd instalacji gazowych:

Przeglądy winny być przeprowadzone zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz Polską Normą PN-M-34507 z listopada 2002 r. przez osoby posiadające stosowne uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne.
Dla poszczególnych mieszkań winny być spisane protokoły z przeprowadzonego przeglądu i potwierdzone przez dokonującego przegląd i użytkownika mieszkania (wzory protokołów nr 1 dołączone do specyfikacji przetargowej - zał. nr 5 ).
Dla każdego budynku należy sporządzić protokół zbiorczy podpisany przez członków komisji ( wzór protokołu nr 2 - dla przeglądu rocznego, dołączony do specyfikacji przetargowej - zał. nr 5 ).
Wybrany w drodze niniejszego przetargu, wykonawca może zastosować własne wzory protokołów, zawierające wszystkie elementy zawarte we wzorach druków, załączonych
do SIWZ, jedynie w przypadku zaakceptowania ich przez Zamawiającego.
Stawki ryczałtowe, podane na druku oferty ( zał. nr 1h do SIWZ ) winny obejmować:
a). wykonanie przeglądu instalacji gazowej w mieszkaniu wraz z usunięciem ewentualnych
przyczyn ulatniania się gazu;
b). wykonanie przeglądu instalacji gazowej w pozostałych pomieszczeniach budynku
( usuwanie stwierdzonych nieszczelności jako roboty dodatkowe).

Element nr 2.2. i 2.3. - Roczny przegląd kominowych przewodów wentylacyjnych
i wentylacyjno-spalinowych.

Przeglądy winny być przeprowadzone zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz Polską Normą PN-M-34507 z listopada 2002 r. przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Należy sporządzić zbiorcze zestawienie dla każdego budynku z podaniem użytkownika każdego mieszkania oraz ze stwierdzeniem prawidłowości lub nieprawidłowości (osobno dla kuchni, łazienki i wc ) w funkcjonowaniu wentylacji w poszczególnych mieszkaniach.
Ponadto zgodnie z obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego - Dz.U.2023 r. poz. 682 z dnia 14.04.2023 r. okresowe kontrole przewodów kominowych zakończone wystawieniem cyfrowego protokołu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, na zasadach, o których mowa w art.62a ust.5 i 6 ustawy prawo budowlane.
Zamawiający wymaga dodatkowo przedłożenia przez wykonawcę jednego egzemplarza protokołu w formie papierowej stanowiącego wydruk e-protokołu z CEEB, dla każdego budynku objętego obowiązkową kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemne zestawienie wszystkich sporządzonych e-protokołów, ze wskazaniem unikalnego identyfikatora dokumentu w CEEB.
Uzyskanie od przedstawiciela Zamawiającego potwierdzenia wykonanych usług.
Wszelkie stwierdzone w trakcie świadczenia usług kominiarskich usterki i zagrożenia
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie Zamawiającemu, potwierdzając
zgłoszenie pisemnym zaleceniem lub stosowną opinią.
Wywieszenie ogłoszenia powiadamiającego mieszkańców o terminie przeprowadzenia kontroli;
Załączenie do dokumentacji rozliczeniowej z wykonanych okresowych kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych (okresowych przeglądów) i usług dotyczących
okresowego czyszczenia przewodów kominowych -listy z podpisami mieszkańców/użytkowników
lokali w danej nieruchomości, potwierdzającej wykonanie tych czynności.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
przedłożyć Zamawiającemu tzw. wzór karty informacyjnej budynku, określającej minimalny zakres informacji dotyczących budynku jakie zarządca winien przekazać kominiarzowi, celem wykonania przez niego okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku.
Dla każdego budynku należy sporządzić protokół zbiorczy, podpisany przez członków komisji ( wzory protokołów nr 3,4,5 dołączone do specyfikacji przetargowej - zał. nr 6 ) wraz ze schematem podłączenia mieszkań z pomiarem wielkości ciągu, oceną szczelności kanału wentylacyjnego i wydaniem opinii określającej zakres prac koniecznych do wykonania w celu przywrócenia sprawności kanałów wentylacyjnych i wentylacyjno-spalinowych.
Wybrany w drodze niniejszego przetargu, Wykonawca może zastosować własne wzory protokołów, zawierające wszystkie elementy zawarte we wzorach druków, załączonych do SIWZ, jedynie w przypadku zaakceptowania ich przez Zamawiającego.
Protokół zmiany użytkowania pomieszczeń wentylowanych przez lokatora ( np.: połączenie kuchni z pokojem) powinno zostać udokumentowane na druku protokołu ze szkicem zmiany na rzucie mieszkania przygotowanym przez Administrację Osiedli.
Stawki ryczałtowe, podane na druku oferty dla elementu nr 2.3. ( zał. nr 1h do SIWZ ) winny obejmować wykonanie przeglądu podłączeń urządzeń gazowych do przewodów spalinowych ( tam, gdzie takie występują ), kanałów wentylacyjnych i spalinowych, jednokrotne czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz dwukrotne w ciągu roku czyszczenie kanałów spalinowych.
Stawka ryczałtowa obejmuje też kontrole wszystkich pozostałych pomieszczeń w budynku tj. ( suszarni, wózkarni, pralni, klatki schodowej piwnicy, zsypu i itd.).
Zakres przeglądów dotyczy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach.

Element nr 2.4. - Roczny przegląd systemów sygnalizacji p.poż oraz oddymiania
Zakres przeglądu.
1. Wizualne sprawdzenie poprawności pracy centralek sterujących oddymianiem;
2. Sprawdzenie podstawowego i rezerwowego źródła zasilania;
3. Sprawdzenie działania ręcznych przycisków oddymiania;
4. Sprawdzenie działania ręcznych przycisków przewietrzania;
5. Sprawdzenie reakcji systemu na sygnały sterujące z systemu;
6. Zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową producenta przegląd serwisowo - konserwacyjny
otworów i drzwi napowietrzających, zakres:
- optyczna kontrola urządzeń systemu,
- alarmowe uruchomienie poprzez czujkę dymową, przycisk ROP, centralę dymową albo
sygnałem z centrali sygnalizacji pożaru,
- optyczne sprawdzenie okien/drzwi po otwarciu, kąt uchylenia
- sprawdzenie elementów mocujących i ewentualne przesmarowanie okuć,
- zamknięcie drzwi,
- przegląd i konserwacja siłownika zgodnie DTR urządzenia
7. Zainicjowanie zadziałania systemów oddymiania, napowietrzania ze sprawdzeniem
poprawności działania;
8. Wszystkie pozostałe czynności przewidziane w DTR poszczególnych urządzeń

Element nr 2.5. - Roczny przegląd pożarowych wyłączników zasilania:

Zakres przeglądu
1. Lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia.
2. Aktywacja wyłącznika.
3. Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu.
4. Sprawdzenie zadziałania wyłącznika - kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika.
5. Sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.).
6. Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla nieaktywnej części.
7. Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej części.
8. Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
9. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Element nr 2.6 - Roczny przegląd oświetlenia awaryjnego:

1. Lokalizacja punktów oświetlenia awaryjnego bądź ewakuacyjnego.
2. Pełne sprawdzenie sytemu oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, pomiar za pomocą
luksomierza natężenia zgodnie z PN-EN 12464.
3. Kontrola układu zasilania rezerwowego (pomiar pojemności i napięcia każdego
akumulatora ).
4. Pomiar czasu zadziałania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego po wyłączeniu napięcia
zasilającego.
5. Sporządzenie protokołu.
Element nr 2.7 - Roczny przegląd instalacji przeciw oblodzeniowej dachów:
Zakres przeglądu instalacji przeciw oblodzeniowej budynków wielorodzinnych:
1. Instalacji zasilania
??????? oględziny instalacji zasilającej.
??????? sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych.
??????? pomiar rezystancji izolacji.
??????? sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej.
2. Instalacja grzewcza
??????? oględziny instalacji.
??????? sprawdzenie mocowań łańcuchów nośnych, a także posadowienia mat grzewczych
na dachu.
??????? pomiar termometrem laserowym temperatury mat grzejnych dwa pomiary na dachu dwa
pomiary w rurze spustowej.
3. Sporządzenie protokołu.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2024 r. o godz.113o w siedzibie Zarządu Spółdzielni sala 109 I p. Ul. Zgoda 8 w Gdyni, . Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny."
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2024 r. o godz.113o w siedzibie Zarządu Spółdzielni sala 109 I p. Ul. Zgoda 8 w Gdyni, . Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny."

Specyfikacja:
Oferent może złożyć ofertę na wybrane elementy usług eksploatacyjnych. Warunkiem udziału w przetargu jest nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w cenie 60 zł + VAT 23% w SM ,,Bałtyk" Ul. Zgoda 8 pokój 209 w godz. 900 - 1400 lub bezpłatnie ze strony internetowej www.smbaltyk.pl ( zakładka: ogłoszenia/przetargi)

Składanie ofert:
Ofertę należy
złożyć w sekretariacie SM "Bałtyk" w Gdyni Ul. Zgoda 8 p. 112- I p. lub dostarczyć pocztą w terminie do dnia 06.03.2024 r. do godz. 10 oo.
IX. Miejsce i termin składania ofert oraz ich otwarcia

Ofertę należy
złożyć w sekretariacie SM "Bałtyk" w Gdyni Ul. Zgoda 8 p. 112- I p. lub dostarczyć pocztą w terminie do dnia 06.03.2024 r. do godz. 10 oo.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Terminy wykonania zamówienia

Szczegółowe terminy realizacji usług będą określane przy podpisywaniu umów z wykonawcami wybranymi w drodze niniejszego przetargu w oparciu o potrzeby Spółdzielni.

Wymagania:
Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ,,Regulaminu przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-remontowych, robót i usług eksploatacyjnych, dokumentacji technicznej, orzeczeń technicznych oraz dokonywania zakupu środków czystości, materiałów biurowych i materiałów budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BAŁTYK" uchwalonego uchwałą Rady Nadzorczej nr 95/17/2011 w dniu 29.09.2011 r., jest:
2. Termin zamieszczenia ogłoszenia prasowego na łamach
,, Gazety Wyborczej" - 13.02.2024 r.
3. Termin wywieszenia ogłoszenia w/w treści na tablicy ogłoszeń w siedzibie SM ,,Bałtyk" w Gdyni
ul. Zgoda 8 - I p. i w Administracjach Osiedli I, II, III - 13.02.2024 r.
4. Termin umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej www.smbaltyk.pl - 13.02.2024 r.

II. Sposób przygotowania oferty.

Oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest do złożenia oferty, sporządzonej w sposób zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) pod rygorem uznania przez komisję przetargową oferty jako nieważnej. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, oznaczonej nazwą firmy kopercie, opisanej:

,,PRZETARG eksploatacyjny w 2024 - nie otwierać przed 06.03.2024r. godz. 113o "

Ofertę należy sporządzić, zachowując podaną w specyfikacji numerację poszczególnych elementów oferty.
Wymagane dokumenty winny być złożone w formie kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta.
Składniki oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte, strony winny być ponumerowane i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta.
Upoważnienie do składania podpisów w w/w przypadkach musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
Składniki oferty wraz z opłatą za nabycie SIWZ nie podlegają zwrotowi.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest nabycie przez Oferenta Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferta może zostać odrzucona, jeżeli:
- będzie sprzeczna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;
- Oferent nie złoży wymaganych oświadczeń lub nie spełni innych wymagań określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
- złożenie oferty uznane będzie za czyn nieuczciwej konkurencji.
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od daty jej złożenia.
Zarząd Spółdzielni ma prawo do unieważnienia wyników postępowania przetargowego bez podawania
przyczyn.

III. Składniki oferty i dokumenty wymagane od Oferentów.

1. Strona tytułowa oferty wg wzoru - załącznik nr 1a -1n dla danego elementu przetargu.
2. Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej Oferenta - załącznik nr 2.
3. Oświadczenie Oferenta - załącznik nr 3.
4. Wyciąg z rejestru sądowego firmy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia,
zawierające aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta oraz dane
dotyczące aktualnej siedziby Oferenta (z 2023 roku).
5. Aktualne zaświadczenie ( ważne od dnia wystawienia- trzy miesiące) z ZUS o nie zaleganiu
Oferenta z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne.
6. Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego o nie zaleganiu z podatkami związanymi
z działalnością Oferenta ( ważne od dnia wystawienia - trzy miesiące).
7. Wykaz zrealizowanych usług w roku 2023 o porównywalnym charakterze z podaniem
opisu, wartości prac, terminów realizacji, nazwy inwestorów ( z podaniem kontaktu )
i przedłożeniem posiadanych referencji.
8. Ogólna charakterystyka potencjału firmy (dane za 2023 rok): ilość osób zatrudnionych na stałe
i ich kwalifikacje, wyposażenie techniczne firmy, informacja o przewidywanych
podwykonawcach dla specjalistycznych robót przy braku własnej kadry oraz w przypadku
posiadania - kserokopia ubezpieczenia oc w zakresie działalności, objętej przedmiotem
przetargu.
9. Wzór umowy zaakceptowany przez Oferenta ( każda strona ) - wzór wg załącznika nr 4 a -4r
(dla danego elementu przetargu ).
10. Dokumenty potwierdzające uprawnienia Oferenta do wykonywania oferowanych usług.
11. Oświadczenie do celów przetargowych o przetwarzaniu danych osobowych.

VIII. Wzór umowy

Wzór umowy, załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( Zał. nr 4a - 4r.. ) w zależności od elementu przetargu ), Oferent winien zaakceptować poprzez złożenie podpisów ( na każdej stronie) przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta oraz dołączyć do oferty.
W części jawnej przetargu nastąpi odczytanie listy oferentów oraz komisyjne otwarcie złożonych ofert wraz z podaniem elementów cenowych każdej oferty.

W części niejawnej komisja przetargowa dokona sprawdzenia ważności ofert, oceny ofert ważnych wg ustalonych kryteriów oraz dokona wskazania Zarządowi Spółdzielni wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

X. Opis kryteriów i sposobu dokonywania wyboru ofert.

1. Kwalifikacje pracowników Oferenta.
Oferent winien podać kwalifikacje kierownictwa i pracowników (ilość osób na etacie i na innych warunkach) oraz załączyć kserokopie dokumentów uprawniających do wykonywania zakresu usług, objętych ofertą.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli :
- została złożona lub przysłana pocztą po terminie ustalonym w SIWZ;
- jest sprzeczna z SIWZ;
- Oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych
w SIWZ ,
- złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
- w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania przetargowego, oferent wyrządził
szkodę, nie wykonując zamówienia Spółdzielni lub wykonując je z nienależytą starannością.

3. Kryteria oceny ofert i opis sposobu dokonywania oceny ofert.
Komisja Przetargowa na posiedzeniu ustali dla poszczególnych elementów przetargu ( wyszczególnionych na drukach ofert dla każdego rodzaju usług) ilość firm, niezbędnych do realizacji usług, będących przedmiotem niniejszego przetargu.
W przypadku dużej rozbieżności cen ryczałtowych (lub stawek ryczałtowych) w złożonych ofertach (liczonych od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert dla danego rodzaju usług i elementu przetargu) oferty cenowe najniższe i najwyższe, odbiegające od średniej powyżej 30%, mogą zostać odrzucone przez komisję w drodze głosowania. Jednocześnie, po odrzuceniu przez komisję skrajnych 2 oferowanych cen, do ostatecznego rozpatrzenia powinny pozostać minimum 3 ważne oferty cenowe dla każdego rodzaju elementu usług.
Oceny ofert dokonywane będą w oparciu o niżej wymienione czynniki w podanych proporcjach:
K1 - parametry cenotwórcze - 75 % max 75 pkt
K2 - wiarygodność i doświadczenie w wykonywaniu podobnych robót,
referencje, gwarancja, potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny - 25 % max 25 pkt
suma Sn - 100 % max 100 pkt
Sn = K1 + K2
4. Warunki ogólne oceny ofert.

Przy ocenie oferty Komisja Przetargowa będzie kierowała się niżej wymienionymi kryteriami. Kryterium K1 i K2 obliczane będzie według następujących zasad :

a). kryterium 1 (K1) - parametry cenotwórcze:

Obliczanie punktacji dla elementu przetargu nr 1 - usług eksploatacyjnych:

- dla elementu przetargu 1.1 koszenie trawników - w oparciu o oferowaną stawkę ryczałtową
brutto z VAT za 1 m? trawników ( jednokrotnego koszenia) - wg warunków podanych w załączniku
nr 1a do SIWZ;
Cni = stawka brutto na koszenie 1m2 trawnika na terenach płaskich x 90% + stawka brutto
na koszenie 1m2 trawnika na skarpach x 10%.
- dla elementu (1.2) przetargu przycinki żywopłotów - w oparciu o oferowaną stawkę
ryczałtową brutto z VAT za 1mb żywopłotów - wg warunków podanych w załączniku nr 1b do SIWZ;
- dla elementu przetargu (1.3) pielęgnacja zieleni - w oparciu o oferowaną stawkę za rbg brutto
( bez VAT ) wg warunków podanych w załączniku nr 1c do SIWZ;
- dla elementu przetargu (1.4) wymiana piasku w piaskownicach - w oparciu o oferowaną uśrednioną
stawkę ryczałtową brutto z VAT za 1 m? - wg warunków podanych w załączniku nr 1d do SIWZ;
- dla elementu przetargu (1.5 ) transport - w oparciu o oferowaną ryczałtową stawkę godzinową
brutto (z VAT) wg warunków podanych w załączniku nr 1e, do SIWZ;
Cni = stawka brutto dla samochodu o ładowności ok. 5 t x 44 % + stawka brutto dla
samochodu o ładowności ok. 1,5 t x 56 %.
- dla elementu przetargu 1.6) mycie i dezynfekcja zsypów - w oparciu o oferowaną stawkę ryczałtową
brutto ( z VAT) za 1 zsyp - wg warunków podanych w załączniku nr 1 f do SIWZ
- dla elementu przetargu (1.7) usługi sanitarne (deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja, dezodoryzacja)
w oparciu o oferowaną stawkę ryczałtową brutto (z VAT ) wg warunków podanych w załączniku
nr 1g do SIWZ.
Cni = ? cen ryczałtowych brutto za 1m2 powierzchni piwnic, węzłów cieplnych i klatek schodowych

- dla elementu przetargu nr 2 - okresowe przeglądy przewodów kominowych
wentylacyjnych i spalinowych, instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
oraz przeglądów napraw systemów sygnalizacji pożarowej, oddymiania budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, wyłączników p.poż rozdzielni głównych, oświetlenia
awaryjnego dróg ewakuacyjnych budynków, przegląd instalacji przeciw oblodzeniowej
budynków ( 2.1. - 2.7. ) - w oparciu o oferowaną stawkę ryczałtową brutto z VAT).
za 1 lokal mieszkalny/budynek, podaną na druku oferty (wg . zał. nr 1h do SIWZ).
- dla elementu przetargu nr 3 - udrożnianie kanałów kominowych i montaż nasad
wentylacyjnych typu ,,Rotowent"
dla elementu nr 1 i 2 w oparciu o oferowaną stawkę ryczałtową brutto (z VAT)
wg warunków podanych na druku oferty ( wg zał. nr 1i do SIWZ ).
wg wzoru:
dla punktu nr 1 oferty
na podstawie sumy stawek ryczałtowych za 1szt udrożnienia kanału kominowego, wyliczonej w oparciu o stawki podane na druku oferty.
Cni = ? cen ryczałtowych brutto za 1szt.
dla punktu nr 2 oferty.
na podstawie sumy stawek ryczałtowych za 1szt montażu nasady wentylacyjnej, wyliczonej w oparciu o stawki podane na druku oferty.
Cni = ? cen ryczałtowych brutto za 1 szt.

- dla elementu przetargu nr 4 - mycie okien klatki schodowej na zewnątrz
z rusztowania wiszącego ( metodą alpinistyczną)
oraz z drabiny Osiedle I,II i III.

W oparciu o oferowaną stawkę ryczałtową brutto z VAT za 1m2, wg warunków podanych na druku oferty ( wg zał. nr 1j do SIWZ).

Cn,i = stawka za 1m2 powierzchni mycia okna x 90% z rusztowania wiszącego + 10% mycia okna
z drabiny rozstawnej.

- dla elementu przetargu nr 5 - Konserwacja i utrzymanie w ruchu ciągłym bram
automatycznych przesuwnych, rozwiernych oraz
szlabanów w zasobach.

w oparciu o stawkę ryczałtową brutto za jednokrotną konserwację i utrzymanie w ruchu ciągłym bram i szlabanów podaną na druku oferty ( wg zał. nr 1 k do SIWZ).

Cn,i = ? ceny ryczałtowej brutto za jednokrotną konserwację i utrzymanie w ruchu ciągłym bram i szlabanów (ilość wg. zał. nr 1 k do oferty SIWZ).

- dla elementu przetargu nr 6 - Czyszczenie i kamerowanie w ramach przeglądu
instalacji urządzeń służących ochronie środowiska
(kanalizacji sanitarnej i deszczowej).

W oparciu o uśrednioną stawkę ryczałtową brutto za 1mb, obliczoną na podstawie sumy stawek brutto (wg warunków podanych w zał. zał. nr 1L do SIWZ).

Cn,i = ? cen ryczałtowych brutto za 1mb powierzchni kamerowania i czyszczenia sieci i przyłączy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- dla elementu przetargu nr 7 - Zimowe utrzymanie dróg i dojazdów w Osiedlu II
i III w zasobach SM ,,Bałtyk".

W oparciu o uśrednioną stawkę ryczałtową brutto, na podstawie stawek brutto podanych na druku oferty ( wg zał. nr 1ł do SIWZ) wg wzoru:

Cn,i = stawka za 1 godz. pracy jednostki sprzętowej wraz z obsługą x 90% + stawka
za utrzymanie gotowości jednostki sprzętowej x 10%;

- dla elementu przetargu nr 8 - Mycie zadaszeń wiat śmietnikowych w Osiedlu I
w zasobach SM ,,Bałtyk".
W oparciu o uśrednioną stawkę ryczałtową brutto, podaną na druku oferty ( wg zał. nr 1m)

Cn,i = ceny ryczałtowej brutto za jednokrotne mycie 1m2 daszku wiaty śmietnikowej
wg. zał. nr 1 m do oferty SIWZ).

Maksymalną ilość 75 punktów otrzymuje Oferent, który złożył najkorzystniejsze parametry
cenotwórcze ;
K1i = (Cn/Ci ) x 75
gdzie : Cn -najniższa oferowana stawka spośród wszystkich Oferentów dla danego elementu
przetargu podana na druku oferty
Ci - stawka podana na druku oferty w ocenianej ofercie
K1i - ilość punktów uzyskana przez danego Oferenta.

b). kryterium 2 (K2) - wiarygodność i doświadczenie, referencje, gwarancja, potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny:
Maksymalna ilość punktów do uzyskania przez Oferenta - 25.
Każdy z członków Komisji Przetargowej ocenia indywidualnie Oferenta w skali 0 ÷ 25 uwzględniając załączony do oferty wykaz zrealizowanych usług w latach 2021-2022, ogólną charakterystykę potencjału firmy oraz referencje i gwarancje na wykonane usługi, posiadanie polisy ubezpieczenia OC Kryterium K2 obliczane jest po odrzuceniu skrajnych ocen (najwyższej i najniższej) jako średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez poszczególnych członków komisji przetargowej (k2)
K2 = ( k21 + k22 + k23 + ....+ k2n ) : n
gdzie: n - ilość głosujących członków komisji przetargowej pomniejszona o 2 członków, których oceny, jako skrajne zostały odrzucone ( nmin =3)

Łączna ilość punktów Sn uzyskanych przez Oferenta dla każdego rodzaju usług i elementu przetargu zostanie obliczona według następującego wzoru :
Sn = K1 + K2

Do wykonywania usług eksploatacyjnych w SM ,,Bałtyk" w 2024 r. wskazane przez Komisję Przetargową do decyzji Zarządu zostaną firmy, których oferty uzyskają największą ilość punktów wg w/w kryteriów.
Komisja Przetargowa na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego wskaże Zarządowi ilość wykonawców, niezbędnych do realizacji poszczególnych rodzajów usług w 2024 roku. Ostateczną decyzję o wyborze wykonawców objętych niniejszym postępowaniem, podejmie Zarząd Spółdzielni, po zapoznaniu się z wnioskiem i protokołami Komisji Przetargowej.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części, bez podania przyczyn.
XI. Zobowiązania Oferenta wybranego w drodze przetargu.
Oferent wybrany w przetargu obowiązany jest do:
- podpisania z Zamawiającym wcześniej zaakceptowanej umowy zgodnej z załączonym do oferty
wzorem;
- wykonania oferowanych usług w sposób rzetelny zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz
umowie.

XII. Dodatkowe wymagania Zamawiającego.

1. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały posiadające odpowiednie atesty, świadectwa
jakości, certyfikaty dopuszczające materiały do użytku Do oferty należy dołączyć atesty, certyfikaty,
posiadaną klasę bezpieczeństwa materiałów lub inne dokumenty związane z dopuszczeniem
do obrotu na terenie Polski.

2. Zawartość oferty i kolejność zestawienia dokumentów ofertowych powinna być zgodna z pkt. III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XIII. Ogłoszenie wyników przetargu.

O wyniku przetargu Spółdzielnia zawiadamia niezwłocznie Oferentów, wskazując firmy ( i ich siedziby ) które zostały wybrane, poprzez ogłoszenie zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zgoda 8 - I p i w Administracji Osiedla I,II,III.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Dział
Techniczno - Eksploatacyjny pokój nr 203 i 209 - tel. 58/ 621-78-17, 58/621-95-45
VII. Informacje o przedmiocie zamówienia.

Informacji o przedmiocie zamówienia udzielają upoważnieni pracownicy Spółdzielni w Dziale Techniczno - Eksploatacyjnym:
1. Krzysztof Stępiński - Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego.
2. Stanisława Sławińska - st. insp. ds. eksploatacji.
3. Stanisław Nowak - insp. nadzoru ds. sanitarnych.

w siedzibie SM ,,Bałtyk" ul. Zgoda 8, pokój nr 202, 203, 209, tel. 58/ 621-78-17, 58/ 621-95-45 w godz. 800 - 1400.
Nieprzekraczalny termin składania zapytań przez oferentów upływa z dniem 12.02.2024 r.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.