Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie corocznych przeglądów zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych wraz z...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie corocznych przeglądów zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych wraz z utrzymaniem pogotowia serwisowego

Data zamieszczenia: 2024-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o
ul. Gen. Wiktora Thommee 1A
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
Tel.: 22 346 40 00, tel.: 22 346 4101
w.moszczynska@modlinairport.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 22 346 40 00,
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe z ogłoszeniem na
,, Wykonanie corocznych przeglądów zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych wraz z utrzymaniem pogotowia serwisowego przez okres 36 miesięcy."
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Przedmiotem umowy jest:
1) dokonanie okresowych corocznych przeglądów zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych w okresie od dnia podpisania umowy, w okresie trwania umowy, zgodnie z zaleceniami producenta i DTR urządzeń oraz obowiązującymi przepisami;
2) utrzymanie pogotowia serwisowego w stałej gotowości, w okresie trwania umowy, wymagany czas reakcji w ciągu 8 godzin;
3) Usuwanie awarii zleconych przez Zamawiającego wraz ze sporządzeniem protokołów z dokonanych napraw w ramach usuwania awarii. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 8 do umowy;
2.2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:
a) zapewnić na własny koszt wszelkie pomoce niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania usługi;
b) w książce przeglądów, dokonać wpisu obejmującego wykonane czynności, stan techniczny instalacji, ewentualne usterki, w tym także wnioski eliminujące istniejący stan, itp.;
c) przekazać Zamawiającemu, wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dokumenty potwierdzające wykonanie usługi, po wykonaniu przeglądu;
d) wykonać czynności konserwacyjne ujęte w dokumentacjach projektowo technicznych i DTR-ach urządzeń oraz instrukcjach obsługi lub eksploatacji (dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego);
e) w przypadku uszkodzonych zasilaczy - wykonać diagnostykę urządzenia w celu wykrycia przyczyny usterki;
f) wykonać diagnozę i pomiar wszystkich akumulatorów, ocenić stopień zużycia akumulatorów;
g) zasilacze UPS, które ze względów operacyjnych nie mogą być wyłączone w godz.ch pracy lotniska a nie posiadają by-pasu wewnętrznego, zostaną wyłączone i sprawdzone w nocy po zakończeniu operacji lotniczych;
h) posiadać i okazywać na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych przepisami obowiązującego prawa uprawnień przez osoby dokonujące czynności konserwacyjne;
i) po wykonanym przeglądzie - wykasować wyświetlane alarmy dotyczące przeglądu okresowego, wezwania serwisu oraz inne we wszystkich urządzeniach;
j) w przypadku wykrycia kurzu lub zabrudzeń w jednostce UPS - usunąć zanieczyszczenia za
pomocą sprężonego powietrza lub odkurzacza antystatycznego; k) do każdego z urządzeń zostanie wystawiony osobny protokół z opisanym stanem
technicznym oraz zużyciem elementów eksploatacyjnych, I) na protokołach z przeglądu czytelnie zaznaczyć, o którym urządzeniu jest mowa, zgodnie z
zestawieniem urządzeń przedstawionym przez Zamawiającego. 2.3. Wykaz urządzeń podlegających okresowym przeglądom stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: P-158/23

Składanie ofert:
8. Miejsce oraz termin składania ofert
8.1 Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: w.moszczynska@modlinairport.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Zmawiającego pod adresem wskazanym w pkt 1, ze wskazaniem tytułu i nr postępowania.
8.1 TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 28.02.2024 r. do godz. 12.00

Wymagania:
3. Wizja lokalna:
3.1. Zamawiający przewiduje wizję lokalną. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego dotyczącego niniejszego postępowania.
3.5. Z uwagi na fakt, że wizja prowadzona będzie w strefie zastrzeżonej, zgłoszenie winno zawierać następujące informacje:
1) imię i nazwisko osoby wyznaczonej do udziału w wizji,
2) nazwę firmy, którą reprezentuje dana osoba,
3) numer i rodzaj dokumentu tożsamości uczestnika wizji (dowód osobisty lub paszport)
3.6. w związku z tym, że wizja prowadzona będzie w strefie zastrzeżonej, każda ze zgłoszonych osób odbędzie kontrolę bezpieczeństwa i dostępu do strefy zastrzeżonej lotniska. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
3.7. dane osobowe, o których mowa powyżej udostępniane są przez Wykonawców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Postanowienia ogólne
4.1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem, w oparciu o postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie. Zamawiający jest Zamawiającym sektorowym, z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza kwoty 443.000 euro, w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, ani częściowych.
4.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień uzupełniających.
4.5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie oferty również w przypadku unieważnienia postępowania.
4.6. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części prac lub dostaw podwykonawcy, zobowiązany jest w treści oferty wskazać zakres prac lub dostaw wykonywanych przez podwykonawców.
5. Termin realizacji:
5.1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi, o których mowa w pkt 2 niniejszego zapytania, przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia.
5.2.Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeglądu, o którym mowa w pkt 2.1. ppkt 1) zapytania - do końca kwietnia każdego roku
- każdorazowo, dokładny termin przeglądu, ustalony zostanie z Wykonawcą co najmniej na 7 dni przed jego dokonaniem. W tym celu osoba upoważniona po stronie Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia przekaże Wykonawcy drogą mailową (na wskazany w niniejszym zamówieniu adres e-mail), bądź uzgodni telefonicznie, dokładny termin przystąpienia do danego przeglądu.
6. Warunki udziału w postępowaniu
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2.
6.2. Wykonawcy, którzy nie spełnią warunków określonych w pkt. 6.1, zostaną wykluczeni z postępowania, a złożone przez nich oferty zostaną uznane za odrzucone.
7. Wymagane oświadczenia i dokumenty
7.1. W celu potwierdzenia wymagań stawianych przez Zamawiającego, wraz z ofertą Wykonawca składa poniższe oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
2) aktualny odpis lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego albo z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej -- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie niezłożonych dokumentów lub dokumentów zawierających błędy, wyznaczając określony termin na ich uzupełnienie. W tym przypadku dokumenty te powinny być wystawione nie później niż w terminie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów i odzwierciedlać stan prawny na dzień złożenia ofert.
8.2 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
9. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu obliczania ceny oferty
10.1. Wykonawca składając ofertę, uwzględni w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie przeglądów oraz określi cenę za 1 roboczogodzinę (rbg) świadczenia usług naprawczych w przypadku zleconych awarii.
10.2. Wymaga się, aby cena oferty została określona jako cena brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT.
10.3. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
10.4. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdów do i od Zamawiającego.
3.2. Termin zebrania Wykonawców połączonego z wizją lokalną odbędzie się w dniu 21.02.2024 r. godz.1100
3.3. Miejsce rozpoczęcia wizji - siedziba Zamawiającego, przed budynkiem Głównego Punktu Kontroli (GPK).
3.4. Zgłoszenia do udziału w wizji lokalnej należy przesyłać na adres e-mail: w.moszczynska@modlinairport.pl, do dnia 20.02.2024 r. do godz. 15.00
11. Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny oferty
11.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
1) KRYTERIUM 1 - (Cl) - cena ryczałtową brutto za wykonanie przeglądów serwisowych wraz z utrzymaniem pogotowia serwisowego w stałej gotowości i świadczeniem całodobowych konsultacji technicznych - 80%
2) KRYTERIUM 2 - (C2) - cena ryczałtową brutto za 1 rbg świadczenia usług naprawczych w przypadku zleconych awarii - 20 %
> przy czym 1 % odpowiada 1 pkt 11.2. Liczba punktów dla poszczególnych ofert zostanie obliczona wg następującego wzoru:
1) dla kryterium ,,cena ryczałtową brutto za wykonanie przeglądów serwisowych wraz z utrzymaniem pogotowia serwisowego w stałej gotowości i świadczeniem całodobowych konsultacji technicznych"
Cl = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 80 pkt
2) dla kryterium ,,cena ryczałtową brutto za 1 rbg świadczenia usług naprawczych w przypadku zleconych awarii"
C2 = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 20 pkt
3) Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku wyliczonych wg zasad określonych w pkt. 11.2 i doda ilość punktów:
Suma (C) = Cl + C2
11.3 Za najkorzystniejszą uznana zostanie ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zgodnie z powyższymi kryteriami.
11.4 Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej.
4
11.5 Jeżeli w postępowaniu nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, iż zostaną złożone dwie oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
11.6 Ceny ofert dodatkowych nie mogą przewyższać cen zaoferowanych pierwotnie.
12. Sposób przygotowania oferty:
12.1 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
12.2 Oferta powinna zawierać:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do zapytania.
2) Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.
12.3 Wymaga się, aby oferta pod rygorem jej odrzucenia była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania.

Kontakt:
13. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Wioletta Moszczyńska - Główny Specjalista ds. Zamówień i Kontraktów, nr tel.: 22 346 4101, e-mail: w.moszczynska@modlinairport.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.