Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Prace instalacyjne związane z wymianą zaworów podpionowych na instalacji wody zimnej,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace instalacyjne związane z wymianą zaworów podpionowych na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2024-02-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Przyszłość"
ul. Katowicka 23
45-061 Opole
powiat: Opole
tel. 77 453 86 01 wew. 4, tel. 77 453 66 17
centrum@osm.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel. 77 453 86 01 we
Termin składania ofert: 2024-02-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są prace instalacyjne związane z wymianą zaworów podpionowych na
instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym.
adres - Opole Ul. Waryńskiego 23 -31 .
zakres - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Uwagi:
-- Oferowana cena winna obejmować:
- dostawę i wbudowanie wszystkich materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania prac, i
- wykonanie wszelkich robót niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia,
- wykonanie koniecznych prac rozbiórkowych i towarzyszących,
- wykonanie prac porządkowych.
-- Roboty należy prowadzić w sposób nie utrudniający przemieszczania się lokatorom;
-- Należy utrzymywać czystość i porządek w trakcie I prowadzenia prac.

Otwarcie ofert: 9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 29.02.2024 r godz 1000.
w siedzibie OSM ,,Przyszłość" przy Ul. Katowickiej 23, pok. nr 4.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w nieprzejrzystych kopertach. Koperta winna być zaadresowana na adres
- OSM ,,Przyszłość" 45-061 Opole Ul. Katowicka 23, oznaczona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz oznakowana: ,,Oferta -zawory podpionowe".
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Opole Ul. Katowicka 23 pok. 1 w terminie do
dnia 28.02.2024 r. do godz. 14.00.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający planuje wykonać zadania w terminie do: 10.07.2024r.

Wymagania:
4. WARUNKI ZAMÓWIENIA
W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:
a) złożą oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
b) opracują ofertę zgodnie z pkt. 6 i złożą ważną ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami w terminie i miejscu wskazanym w pkt. 7.
5. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być napisana w języku polskim, w czytelny sposób.
Oferta musi być w całości spięta lub zszyta w sposób trwały, uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wszystkie strony oryginału oferty powinny być ponumerowane oraz podpisane przez osobę
(osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Wszelkie poprawki powinny być
naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej.
Ceny ofertowe powinny być podane cyfrowo i słownie, (bez podatku VAT).
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
- oferowaną cenę wykonania zamówienia,
- kosztorys ofertowy (wartość pozycji z narzutami z podsumowaniem elementów) z podaniem składników cenotwórczych,
- potwierdzenie terminu wykonania prac zgodnie z pkt. 3 Specyfikacji lub informację w jakim terminie licząc od dnia podpisania umowy Oferent wykona przedmiot zamówienia,
- aktualny wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dokument potwierdzający status prawny Oferenta i dopuszczający Oferenta do obrotu prawnego w zakresie obejmującym zamówienie,
- oświadczenie o dostarczeniu przed podpisaniem umowy odnawialnej polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej dwukrotnie wyższej od składanej oferty;
- referencje (przygotowane zgodnie z kryteriami wyboru ofert);
- warunki płatności (zgodnie z kryteriami wyboru ofert);
- oświadczenie o minimum pięcioletnim okresie udzielanej gwarancji, jakości wykonanych prac remontowych oraz wszystkich wbudowanych materiałów w ramach realizacji zadania;
- imienne wskazanie kierownika budowy/ robót,
- oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
8. KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZNACZENIE OCENA OFERT
a. Cena - 92%
b. Wiarygodność Oferenta - 6 % 6 % - referencje za zrealizowane prace o podobnym charakterze z ostatnich
3 lat, pod warunkiem załączenia referencji na zrealizowane prace na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł (kwoty wynikające z referencji nie będą sumowane w celu spełnienia postawionego warunku, maksymalnie po 2% za każdą referencję za zrealizowane prace na kwotę niemniejszą niż 50 tys. zł, maksymalnie 6%).
Pod uwagę będą brane wyłącznie referencje podmiotów, prowadzących działalność z zakresu zarządzania nieruchomościami lub będących właścicielami nieruchomości, które zostały wystawione i podpisane przez osoby lub organy uprawnione do podpisywania umów. Referencie winny obejmować informacje o należytym wykonaniu prac (bez usterek) oraz wykonaniu prac w terminie zgodnym z zawarta umowa.
c. Warunki płatności:
- płatność wynagrodzenia w całości po wykonaniu i odbiorze prac objętych umową - 2 %
- płatność częściowa w trakcie realizacji prac do 70% wartości wynagrodzenia (maksymalnie 2 faktury częściowe, 30% wynagrodzenia płatne po wykonaniu i odbiorze całości prac objętych umową) - 0 %
2) Otwarcie kopert, podanie nazw i adresów oferentów oraz oferowanych cen wykonania zamówienia odbędzie się publicznie z udziałem oferentów.
3) Po otwarciu kopert z ofertami Zamawiający ma uprawnienia do odrzucenia oferty:
z powodu braku lub niewłaściwego przygotowania oferty lub któregokolwiek
z dokumentów wymienionych w pkt.6, z powodu braku wymaganych podpisów, z powodu braku proponowanej ceny wynagrodzenia.
4) Informacja o wynikach postępowania przetargowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń OSM ,,Przyszłość" Opole ul. Katowicka 23.
10.ZAWARCIE UMOWY
Z Oferentem, którego oferta zostanie przyjęta w postępowaniu przetargowym, zostanie podpisana umowa wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.
12.ZAMAWIAJĄCEMU PRZYSŁUGUJE PRAWO
- unieważnienia zamówienia bez podania przyczyn,
- wybrania oferty, której cena w sposób znaczący odbiega od cen pozostałych Oferentów, wybrania oferty, której termin jest niezgodny ze Specyfikacją,
- ograniczenia zakresu robót objętych zamówieniem.
bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Oferentów.

Kontakt:
11. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ
Wszelkich szczegółowych wyjaśnień udzielają pracownicy:
- Działu ds. Obsługi Technicznej i Eksploatacji OSM. "Przyszłość" Opole ul. Katowicka 23 pok. 10, 10a, 8, 7 tel. 77 453 86 01 wew. 4;
e-mail: sekretariat@osm.opole.pl
- Administracji Osiedla ,,Centrum" Opole ul. Kośnego 31 b - tel. 77 453 66 17; e-mail centrum@osm.opole.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.