Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
21874z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa farb, klejów, chemii oraz artykułów malarskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa farb, klejów, chemii oraz artykułów malarskich

Data zamieszczenia: 2024-02-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Nowowiejska 20
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
Telefon: 261335156
m.prokopczuk@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/24wog
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: Telefon: 261335156
Termin składania ofert: 2024-03-18 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA farb, klejów, chemii oraz artykułów malarskich na potrzeby 24 WOG w 2024 r
Przedmiotem zamówienia dostawa farb, klejów oraz chemii, artykułów malarskich na potrzeby 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku w 2024r. 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 1.1. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się Wykonawcę: 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 oraz z 2021r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021r. poz. 523, 1292, 1159 i 2054). d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie przestępstwa, f) powierzenia pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe; h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca o skutkach powierzania wykonywania cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w pkt 2.1.; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną w zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: i) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, j) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, k) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, l) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, m) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie przestępstwa, n) powierzenia pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wy

5. Część zamówienia

Część zamówienia: LOT-0001
Tytuł: DOSTAWA farb, klejów, chemii oraz artykułów malarskich na potrzeby 24 WOG w 2024 r.
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia dostawa farb, klejów oraz chemii, artykułów malarskich na potrzeby 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku w 2024r. 2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o żądaniu wykonania zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku konieczności zabezpieczenia dodatkowych potrzeb jednostek wojskowych oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu przez dysponenta wyższego stopnia odpowiednich środków finansowych na realizację takiego zamówienia. Zakres zamówienia podstawowego określa Zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia - podstawa - załącznik nr 1.1. Zakres opcji Zamawiający określa Zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia - opcja - załącznik Nr 1.2.
Wewnętrzny identyfikator: 1
Główna klasyfikacja (cpv): 24000000 Produkty chemiczne

CPV: 24000000

Dokument nr: 95551-2024, 7/2024

Otwarcie ofert: Informacje na temat publicznego otwarcia:
Data otwarcia: 18/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi poprzez rozszyfrowanie i otwarcie plików składających się na ofertę za pośrednictwem Systemu.

Specyfikacja:
Dokumenty zamówienia
Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski
Adres dokumentów zamówienia: https://portal.smartpzp.pl/24wog
Kanał komunikacji ad hoc:
Nazwa: https://portal.smartpzp.pl/24wog
Adres URL: https://portal.smartpzp.pl/24wog

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 18/03/2024 08:30:00 (UTC+1)
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji
Adres pocztowy: Ul. Nowowiejska 20
Miejscowość: Giżycko
Kod pocztowy: 11-500
Podpodział krajowy (NUTS): Ełcki (PL623)
Kraj: Polska

Szacowany okres obowiązywania
Inny okres: Nieznany

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Oficjalna nazwa: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Numer rejestracyjny: 280602118
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 20
Miejscowość: Giżycko
Kod pocztowy: 11-500
Podpodział krajowy (NUTS): Ełcki (PL623)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
E-mail: m.prokopczuk@ron.mil.pl
Telefon: 261335156
Adres strony internetowej: https://24wog.wp.mil.pl/pl
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://portal.smartpzp.pl/24wog
Profil nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/24wog
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.